• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

17 вересня 2020 року № 600

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№ з/п

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб’єкта господарювання

Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

1

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) стосовно діяльності
суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом електричної енергії в частині технічної
експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, неядерна частина АЕС),
визначений згідно з додатком 1 до цього Акта

2

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) стосовно діяльності
суб’єкта господарювання, пов’язаної з передачею електричної енергії та диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосисемою України, визначений
згідно з додатком 2 до цього Акта

3

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері електроенергетики стосовно дотримання суб’єктом господарювання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану та організації технічної експлуатації електричних установок і мереж та діяльності, пов’язаної з виробництвом електричної енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж, визначений згідно з додатком 3 до цього Акта

4

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання стосовно додержання суб’єктами, які провадять господарську діяльність з виробництва та/або транспортування, та/або постачання теплової енергії, та/або є споживачами теплової енергії вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану, організації експлуатації, підготовки до опалювального періоду, готовності до роботи в опалювальний період джерел теплової енергії, тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату та дотримання режимів постачання теплової енергії, визначений згідно з додатком 4 до цього Акта

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.


ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань
щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) наведено у додатку 5
до Акта (Уніфікованої форми акта).

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів,
абзаців тощо)

Опис
фактичних обставин
та відповідних доказів
(письмових, речових,
електронних або інших), що підтверджують
наявність порушення
вимог законодавства

Опис
негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання
негативних наслідків
від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків
від провадження господарської діяльності)

 

Інформація про потерпілих (за наявності):

_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання
щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб

1.

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб’єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2.

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено

 

 

 

частина п’ята статті 7,
абзац четвертий статті 10

3.

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п’ята статті 7,
абзаци четвертий та сьомий статті 10

4.

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5.

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб
органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи
органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або     уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____________________________

(найменування посади)

__________________

(підпис)

____________________________

(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:

____________________________

(найменування посади)

__________________

(підпис)

____________________________

(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____________________________

(найменування посади)

__________________

(підпис)

____________________________

(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Примірник цього акта на сторінках отримано :

____________________________

(найменування посади)

__________________

(підпис)

____________________________

(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою
ним особою, третіми особами цього акта

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Керівник експертної групи розвитку
відновлюваної електроенергетики                                                   Олександр МАРТИНЮК

 

Додаток 1
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері електроенергетики
та у сфері теплопостачання

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом
електричної енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, неядерна частина АЕС)

Порядковий номер

Питання щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства

Ступінь ризику суб’єкта господарювання

Позиція суб’єкта господарювання
щодо негативного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

1.

Організація технічних і технологічних систем експлуатації

1.1

На енергооб’єкті технічні вимоги до енергогенеруючих об’єктів, які приєднуються до системи передачі або впливають на режими роботи системи передачі виконуються

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1–2.8 глави 2 розділу ІІІ

Кодексу системи передачі

1.2

На енергооб’єкті технічні та технологічні системи експлуатації електроустановок, а також структура управління цими системами створені

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 1.1–1.3 глави 1 розділу IV

Кодексу системи передачі

1.3

Працівники, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, проходять спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно із законодавством, включаючи нормативно-правові акти
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

частина друга

статті 12 розділу ІІ

Закону України «Про ринок електричної енергії»

пункти 1.1, 1.5 глави 1,

пункти 2.1–2.11 глави 2,

пункти 4.1–4.7 глави 4 розділу XII

Кодексу системи передачі

пункти 1.8–1.9, 1.15 розділу 1,

пункти 3.1–3.8 розділу 3,

пункти 5.1, 5.2,
5.6, 5.7, 5.9 розділу 5,

пункти 6.1, 6.2, 6.8 розділу 6,

пункти 7.1, 7.2 розділу 7,

пункти 8.1, 8.2, 8.7 розділу 8,

пункти 10.1–10.8 розділу 10

ГНД 34.12.102-2004

1.4

На об’єктах функціонує технологічна система контролю за експлуатацією, що забезпечує виконання:

- контролю за технічним станом об’єктів;

- організації розроблення та обліку виконання заходів, які забезпечують технічну безпеку обладнання, а також підтримання належних показників надійності його роботи;

- розслідування та облік технологічних порушень у роботі обладнання;

- контролю за дотриманням вимог нормативно-технічних документів з експлуатації електроустановок

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.5.3–5.5.16

глави 5.5 розділу 5

ПТЕЕСіМ

пункти 2.1–2.17

розділу ІІ

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

Інструкція, затверджена наказом № 255.

пункт 4.1 глави 4

розділу IV

Кодексу системи передачі

1.5

Експлуатація обладнання об’єктів здійснюється з виконанням вимог
щодо безпечного стану обладнання, його технічних характеристик, показників надійності і екологічної безпеки, а також щодо організації експлуатації та організації роботи з персоналом, які встановлено відповідними нормативно-технічними документами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.1 глави 5 розділу IV
Кодексу системи передачі

1.6

Під час експлуатації основного обладнання, крім загальних вимог, виконуються вимоги щодо окремих видів обладнання, встановлені відповідними інструкціями заводів-виробників, місцевими інструкціями та циркулярами з експлуатації обладнання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.2 глави 5 розділу IV

Кодексу системи передачі

1.7

Система обліку та контролю виконання нормативно-технічних документів включає:

- визначення вичерпного переліку норм, правил, стандартів, інструкцій, а також циркулярів, виконання яких є обов’язковим під час експлуатації даного об’єкта/обладнання;

- своєчасний перегляд такого переліку, внесення в нього відповідних змін;

- розроблення заходів щодо виконання вимог нормативно-технічних документів і нормативно-правових актів, контроль їх виконання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.3 глави 5

розділу IV
Кодексу системи передачі

пункти 5.8.4, 5.8.7

глави 5.8 розділу 5

ПТЕЕСіМ

1.8

Технологічні порушення в роботі об’єктів розслідуються, класифікуються, оформлюються і обліковуються згідно з вимогами відповідних нормативно-технічних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 6.1–6.14

глави 6 розділу IV

Кодексу системи передачі

пункти 2.1–2.17

розділу ІІ,

пункти 3.1–3.4

розділу ІІІ,

пункти 4.1–4.6

розділу ІV,

 

 

 

 

 

 

 

пункти 5.1–5.5

розділу V,

пункти 6.1–6.18

розділу VІ,

пункти 7.1–7.5

розділу VІІ,

пункти 8.1–8.17

розділу VІІІ,

пункти 9.1–9.6

розділу ІХ,

пункти 10.1–10.12

розділу Х
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція, затверджена наказом № 255

1.9

На енергооб’єкті згідно із запровадженою системою технічного обслуговування і ремонту обладнання:

- створено розпорядчу, нормативну та методичну базу з організації і технології виконання технічного обслуговування і ремонтів;

- створено структуру управління, видів і методів, періодичності, обсягів і тривалості технічного обслуговування і ремонтів;

- визначено критерії безпечного і надійного технічного стану обладнання та ефективності його роботи;

- узгоджені плани (графіки) технічного обслуговування і ремонту в порядку, установленому Кодексом системи передачі та іншими нормативно-технічними документами;

- належне забезпечення фінансовими, матеріальними і людськими ресурсами;

- підтримується належна кваліфікація персоналу, який виконує експлуатаційне і технічне обслуговування обладнання та його ремонт;

- дотримуються процедури планування, погодження, затвердження і коригування планів (графіків) технічного обслуговування і ремонту обладнання відповідно до вимог Кодексу системи передачі та інших нормативно-технічних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.1–5.6.29

глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

Глави 5–9, 11, 12 ПТЕЕСіМ

пункт 2.6 глави 2

розділу IV

Кодексу системи передачі

1.10

Види, обсяги, способи та періодичність проведення технічного обслуговування обладнання визначаються на підставі нормативно-технічної документації, інструкцій заводів-виробників, досвіду експлуатації та технічного обслуговування обладнання за попередній період, а також за технічним станом та затверджуються керівником або технічним керівником об’єкта електроенергетики

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2

розділу IV

Кодексу системи передачі

пункт 5.6.2 глави 5.6, розділу 5

ПТЕЕСіМ

1.11

Виведення з роботи і резерву електротехнічного обладнання,
яке перебуває в оперативному управлінні або в оперативному віданні диспетчерського персоналу ОСП,
для проведення його технічного обслуговування і ремонту здійснюється на підставі річного та місячних графіків виведення з роботи обладнання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.10 глави 2

розділу IV

Кодексу системи передачі

1.12

Організація технічного обслуговування і ремонту на ТЕС, АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, порядок підготовки і виведення в ремонт, технологія ремонтних робіт, а також приймання і оцінки стану відремонтованого устаткування, будівель і споруд відповідають вимогам нормативних документів:

- для ТЕС та ТЕЦ - ГКД 34.20.661 «Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж»;

- для АЕС - «Правила організації технічного обслуговування і ремонту систем та обладнання атомних електростанцій»;

- для ГЕС та ГАЕС - РД 34.31.602 «Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части генератора»,
ГКД 34.20.661 «Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж»

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.6.6 глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

розділи 7- 9, 11 та 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

РД 34.31.602-70

1.13

Для підвищення надійності устаткування і стійкості об’єднаної енергосистеми України (далі - ОЕС України), а також поліпшення техніко-економічних показників (ТЕП) і продовження терміну експлуатації, здійснюється модернізація устаткування, споруд, систем контролю і керування, пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА) і засобів диспетчерсько-технологічного керування (ЗДТК)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.6.30

глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

1.14

На енергетичних підприємствах організований облік, нормування і аналіз техніко-економічних показників (ТЕП) роботи устаткування для оцінки використання та економічної ефективності його роботи.

При погіршенні фактичних ТЕП порівняно з нормативними розробляються організаційно-технічні заходи, спрямовані на усунення причин зниження ефективності. Розроблені заходи не приводять до зниження стійкості і надійності обладнання (мереж)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.4.1, 5.4.17

глави 5.4 розділу 5 ПТЕЕСіМ

1.15

Об’єктом електроенергетики виконуються загальні та додаткові технічні умови готовності до роботи в осінньо-зимовий період

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

глави ІІ–ІV

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

1.16

Об’єктом електроенергетики здійснюється виконання заходів за результатами роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.3 глави 7

розділу IV

Кодексу системи передачі

2.

Контроль стану металу

2.1

Для забезпечення надійності роботи устаткування, організований контроль за станом основного і наплавленого металу.

Контроль металу проводиться за планами, затвердженими технічним керівником (головним інженером) електростанції (енергооб’єкта), у терміни й в обсягах, передбачених НД.

У разі необхідності організований додатковий, понад передбачений НД контроль металу.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.7.1–5.7.3

глави 5.7 розділу 5

ПТЕЕСіМ

2.2

Контроль металу проводиться за планами, затвердженими технічним керівником (головним інженером) електростанції (енергооб’єкта), у терміни й в обсягах, передбачених НД, у яких містяться вимоги щодо контролю металу в межах як нормативного терміну служби (паркового ресурсу), так і наднормативного терміну служби.

У разі необхідності організований додатковий, понад передбачений НД контроль металу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.7.2 глави 5.7 розділу 5 ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

2.3

На енергетичному підприємстві організований збір і аналіз інформації про результати контролю й пошкодження металу для розроблення заходів, які запобігають аварійним зупинам і відмовам устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.7.5 глави 5.7 розділу 5

ПТЕЕСіМ

2.4

На енергооб’єкті проводиться вхідний контроль металу вузлів та деталей устаткування, в тому числі поопераційний, з метою визначення їхньої відповідності технічним умовам і чинним НД, а також одержання даних для порівняльної оцінки стану основного і наплавленого металу до введення устаткування в експлуатацію і під час наступного експлуатаційного контролю

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.7.7

глави 5.7 розділу 5

ПТЕЕСіМ

2.5

Допустимість і умови подальшої експлуатації деталей, що вичерпали парковий або розрахунковий ресурс (розрахунковий термін служби), а також у випадках незадовільних результатів експлуатаційного контролю чи виявлення пошкоджень, які не можуть бути усунуті ремонтом, визначаються експертно-технічними комісіями (ЕТК)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.7.15

глави 5.7 розділу 5

ПТЕЕСіМ

3.

Технічна документація

3.1

На підприємстві встановлено порядок обліку і зберігання технічної документації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.8.3

глави 5.8 розділу 5

ПТЕЕСіМ

3.2

Усі робочі місця оперативного персоналу забезпечені згідно з переліком необхідною експлуатаційною документацією.

Інструкції з експлуатації устаткування і перелік документації для кожного робочого місця затверджені технічним керівником енергооб’єкта або його замісником

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.8.4–5.8.18

глави 5.8 розділу 5

ПТЕЕСіМ

3.3

Оперативна документація, діаграми реєструючих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), магнітні записи оперативно-диспетчерських переговорів і вихідні документи, що формуються оперативно-інформаційним комплексом автоматизованої/автоматичної системи (АС) енергооб’єкта, належать до документів суворого обліку і зберігаються в установленому порядку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.8.18

глави 5.8 розділу 5

ПТЕЕСіМ

4.

Автоматизовані системи

4.1

Енергооб’єкт оснащений АС, всі засоби вимірювання, збору і представлення інформації, пристрої і програмно-технічні комплекси, що реалізують інформаційні й керуючі функції і задачі АС вимірювання теплотехнічних, електричних, фізичних, хімічних і механічних параметрів, автоматичне регулювання, дистанційне і логічне керування запірними і регулювальними органами і механізмами, електричні і технологічні захисти, технологічна сигналізація, блокування і технічна діагностика утримуються справними і під час роботи технологічного устаткування постійно перебувають в роботі (у проєктному обсязі)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.11.1–5.11.37

глави 5.11 розділу 5

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV

Кодексу системи передачі

4.2

Здійснюється контроль за експлуатацією АС, проводиться аналіз їх функціонування й ефективності використання, розробляються заходи щодо розвитку й удосконалювання, а також їх своєчасного технічного переоснащення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

глава 5.11 розділу 5

ПТЕЕСіМ

5.

Територія, виробничі будівлі і споруди

5.1

Територія, виробничі будівлі
і споруди енергооб’єкта утримуються в справному стані, що забезпечує тривале надійне використання їх за призначенням. Організовані систематичні спостереження за будівлями і спорудами
в процесі їх експлуатації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 6.1.1–6.1.19

глави 6.1 розділу 6,

пункти 6.2.1–6.2.26 глави 6.2

ПТЕЕСіМ

6.

Гідротехнічні споруди і їхнє механічне устаткування

6.1

Під час експлуатації гідротехнічних споруд забезпечена їхня безпека та надійна робота, а також безперебійна й економічна робота технологічного устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

глава 7.1 розділу 7 ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

6.2

Нагляд за безпекою гідротехнічних споруд організовано та здійснюється згідно вимог нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.1.3 глави 7.1 розділу 7 ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

6.3

Здійснюється систематичний контроль за гідротехнічними спорудами для оцінки їхнього стану та умов роботи у терміни, встановлені інструкцією з експлуатації і в передбаченому нею обсязі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

глава 7.1 розділу 7 ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

6.4

Механічне устаткування гідротехнічних споруд (заслони і захисні загородження з їхніми механізмами), засоби його дистанційного чи автоматичного керування і сигналізації, а також підйомні і транспортні пристрої загального призначення перебувають у справному стані і готові до роботи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
7.1.49–7.1.56
глави 7.1 розділу 7

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

7.

Гідротурбінні установки

7.1

Під час експлуатації гідротурбінного устаткування забезпечується безперебійна їх робота з максимально можливим
для заданого навантаження і діючого напору коефіцієнтом корисної дії.
Устаткування гідравлічних електричних станцій (ГЕС) постійно готове до максимально можливого навантаження, а устаткування гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС) - до роботи у помповому і генераторному режимах

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 7.4.1–7.4.22

глави 7.4 розділу 7

ПТЕЕСіМ

7.2

ГЕС, сумарна приєднана потужність яких більша 200 МВт та які входять до складу Плану відновлення ОЕС України після особливої системної аварії, затвердженого ОСП, технічно спроможні надавати допоміжні послуги (ДП) із забезпечення регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронних компенсаторів (режим СК), а також ДП з відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій (автономного пуску)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 1.5, 1.6

глави 1 розділу IX Кодексу системи передачі

8.

Технічне водопостачання та обробка циркуляційної води

8.1

При експлуатації систем технічного водопостачання забезпечується:

- безперебійна подача охолоджувальної води нормованої температури в необхідній кількості і потрібної якості;

- запобігання забруднень конденсаторів турбін, теплообмінного устаткування і систем технічного водопостачання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 7.3.1–7.3.38

глави 7.3 розділу 7

ПТЕЕСіМ

8.2

Експлуатація гідротехнічних споруд системи технічного водопостачання, а також контроль за їх станом здійснюється відповідно
до вимог ПТЕЕСіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.1.1 глави 7.1,

пункт 7.2.2

глави 7.2,

пункт 7.3.12

глави 7.3 розділу 7

ПТЕЕСіМ

9.

Тепломеханічне устаткування електричних станцій

9.1

Виробники, які виробляють електричну енергію з використанням вуглеводнів, мають необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

частина 6
статті 30 ЗУ
Про ринок електричної енергії

пункт 3.2.3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.2

Під час експлуатації паливно-транспортного господарства забезпечується своєчасна і безперебійна підготовка та подача палива до котлів або в центральне пилоприготувальне відділення. Апаратура і пристрої контролю, автоматичного і дистанційного керування, технологічних захистів, блокувань і сигналізації, пожежогасіння, розвантажувальних і розморожувальних споруд, агрегатів і систем паливоподачі, господарств рідкого і газоподібного палива, а також ЗДТК справні і періодично перевіряються за графіком, затвердженим технічним керівником енергооб’єкта

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.1.1–8.1.8

глави 8.1 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.3

Експлуатація паливоподачі організована згідно з типовою інструкцією, а також експлуатаційними інструкціями, затвердженими технічним керівником енергооб’єкта

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 8.1.9

глави 8.1 розділу 8

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

9.4

Під час експлуатації господарства рідкого палива забезпечується безперебійна подача підігрітого і профільтрованого палива у кількості, яка відповідає навантаженню котлів, з тиском і в’язкістю, які необхідні
для нормальної роботи форсунок

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.1.28–8.1.48

глави 8.1 розділу 8

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

9.5

Під час експлуатації газового господарства забезпечується:

- безперебійна подача до пальників котла газу необхідного тиску, очищеного від сторонніх домішок і конденсату, в кількості, що відповідає заданому навантаженню котла;

- контроль кількості та якості газу, що надходить;

- безпечна робота устаткування;

- своєчасне і якісне технічне обслуговування і ремонт устаткування;

- нагляд за технічним станом устаткування та його безпечною експлуатацією;

- організація неперервного контролю загазованості приміщень, в яких є газове устаткування, за допомогою технічних засобів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.1.61–8.1.85

глави 8.1 розділу 8

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

9.6

Під час експлуатації пилоприготувальних установок, пилосистем (далі - пилосистем) забезпечена безперебійна подача до пальників котла вугільного пилу потрібної тонкості і вологості в кількості, що відповідає навантаженню котла. Режим роботи пилосистем організований відповідно до режимної карти, розробленої на підставі заводських характеристик і випробувань пилосистеми і котла, затвердженої технічним керівником енергооб’єкта. Організований контроль за параметрами, процесами, показниками і станом устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.2.1–8.2.18

глави 8.2 розділу 8 ПТЕЕСіМ

9.7

Під час роботи котельних установок забезпечується:

- надійність і безпечність роботи всього основного й допоміжного устаткування;

- номінальна продуктивність котлів, розрахункові параметри і якість пари та води;

- економічний режим роботи, встановлений на підставі результатів випробувань та інструкцій заводу-виробника;

- регулювальний діапазон навантажень, мінімально і максимально допустимі навантаження, визначені для кожного типу котла і виду спалюваного палива;

- безжужелевий режим;

- допустимі величини викидів шкідливих речовин в атмосферу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.3.1–8.3.57

глави 8.3 розділу 8

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

9.8

Під час експлуатації паротурбінних установок забезпечується:

- надійність роботи основного і допоміжного устаткування;
- готовність до прийняття номінальних електричного і теплового навантажень та їхньої зміни в межах регулювального діапазону, аж до технічного мінімуму;

- робота під навантаженням у разі аварійного зниження частоти в енергосистемі до рівня частоти, визначеного в ТУ на поставку турбіни;

- нормативні показники економічності основного і допоміжного устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.4.1–8.4.35

глави 8.4 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.9

Під час експлуатації енергоблоків ТЕС забезпечуються вимоги згідно з ПТЕЕСіМ, участь їх у первинному і вторинному регулюванні частоти і потужності при нормальних (відповідно до диспетчерського графіка) і аварійних режимах роботи електроенергетичної системи (ЕЕС) згідно з положеннями Кодексу системи передачі. Енергоблоки, призначені для роботи в режимі автоматичного відокремлення на збалансоване навантаження (АВЗН), забезпечують стійке утримання збалансованого навантаження у разі переходу в режим АВЗН

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 8.3.1

глави 8.3

пункт 8.4.1

глави 8.4

пункти 8.6.1–8.6.32

глави 8.6 розділу 8 ПТЕЕСіМ

9.10

Новозбудовані генеруючі одиниці типу С та D, а також генеруючі одиниці, що пройшли реконструкцію або технічне переоснащення, технічно спроможні надавати ДП оператору системи передачі (ОСП) із забезпечення резервів підтримання частоти (далі - РПЧ), автоматичних і ручних резервів відновлення частоти (далі - РВЧ) та резервів заміщення (далі - РЗ), а також ДП з регулювання напруги та реактивної потужності (крім регулювання напруги в режимі СК)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1.4

глави 1 розділу IX

Кодексу системи передачі

9.11

Режим експлуатації водопідготовчих установок та водно-хімічний режим забезпечують роботу ТЕС, АЕС, ДТ і теплових мереж без пошкоджень і зниження економічності роботи устаткування, зумовлених корозією внутрішніх поверхонь водопідготовчого, теплоенергетичного та мережного устаткування, без утворення накипу і відкладень на теплообмінних поверхнях, відкладень у протічній частині турбін, шламу в устаткуванні та трубопроводах

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.8.1–8.8.3

глави 8.8 розділу 8 ПТЕЕСіМ

9.12

Водопідготовчі установки забезпечують компенсацію втрат пари і води добавочною водою, встановлених норм якості, як в пускових і стаціонарних режимах, так і в режимах порушення нормальної роботи устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.8.4–8.8.14

глави 8.8 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.13

Хімічний контроль забезпечує:

- своєчасне виявлення порушень режимів роботи водопідготовчого, теплотехнічного та тепломережного устаткування, які призводять до корозії, утворення накипу та відкладень;

- визначення з необхідною точністю та періодичністю всіх нормованих проєктом та НД показників якості технологічних середовищ ТЕС, АЕС та інших теплоенергетичних підприємств;

- визначення якості або складу води, пари, конденсату, відкладень, реагентів, консервуючих та промивних розчинів, палива, жужелі, золи, газів, олив та стічних вод;

- перевірку загазованості виробничих приміщень, баків, колодязів, каналів та інших об’єктів;

- визначення складу, кількості шкідливих викидів ТЕС, АЕС, ДТ в атмосферу;

- контроль за станом устаткування, яке перебуває у тривалому резерві та консервації.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.8.15–8.8.19

глави 8.8 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.14

Якість пари, живильної води,
котлової води, знесоленої води, мережної води, конденсату
відповідає нормам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.8.20–8.8.52

глави 8.8 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.15

Передбачено заходи для запобігання корозії внутрішніх і зовнішніх поверхонь нагріву котлів і пароводяного тракту основного та допоміжного устаткування енергоблоку (ТЕС) під час простою тепломеханічного устаткування в оперативному стані резерву понад 3 доби або консервації.

Технологія та методи захисту устаткування від стоянкової корозії визначені залежно від особливостей його конструкції, режиму роботи, характеру і тривалості простою

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.8.53–8.8.58

глави 8.8 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.16

Забезпечується справність і безпечна експлуатація трубопроводів і арматури. На підставі проєктних, нормативних матеріалів і типових інструкцій для трубопроводів свіжої пари, гарячого і холодного промперегріву, живильної води, розроблені і затверджені інструкції з експлуатації, які враховують конкретні умови їхньої роботи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.9.1–8.9.39

глави 8.9 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.17

Золовловлювальні установки експлуатуються в оптимальних режимах і забезпечують проєктний (розрахунковий) ступінь очищення димових газів від золи. Технічний стан золовловлювальних установок регулярно контролюється відповідно до типових галузевих інструкцій

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.10.1–8.10.12

глави 8.10

розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.18

Під час експлуатації систем золожужелевідведення і золожужелевідвалів забезпечуються:

- своєчасне, безперебійне й економічне відведення та складування золи і жужелі на золожужелевідвалах, складах сухої золи, а також відвантаження їх споживачам;

- надійність устаткування, пристроїв і споруд внутрішнього і зовнішнього золожужелевідведення, раціональне використання робочої ємності золожужелевідвалів;

- попередження забруднення золою і стічними водами повітряного та водного басейнів, а також навколишньої території та безпеку обслуговуючого персоналу.

Щорічно складаються і виконуються плани заходів щодо забезпечення надійної роботи системи відведення і складування золи та жужелі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.10.13–8.10.45

глави 8.10 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.19

Під час експлуатації установок
для очищення і знешкодження виробничих стічних вод забезпечуються:

- безперебійне та економічне очищення і знешкодження
в повному обсязі всіх видів стоків, що утворюються на енергооб’єкті;

- попередження забруднення природних водоймищ та підземних водоносних горизонтів шкідливими речовинами, що містяться в стічних водах;

- створення умов для максимального повторного використання в технологічних циклах усіх видів очищених стічних вод

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.11.1–8.11.23

глави 8.11 розділу 8

ПТЕЕСіМ

9.20

Експлуатація теплофікаційних установок відповідає інструкції з експлуатації (режимній карті) теплофікаційної установки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
8.12.1–8.12.21

глави 8.12 розділу 8

ПТЕЕСіМ

10.

Електричне устаткування електричних станцій

10.1

Під час експлуатації генераторів і синхронних компенсаторів (за наявності) забезпечена їх безперебійна робота в допустимих режимах, надійна робота систем збудження, охолодження і постачання оливою, пристроїв контролю, захисту, автоматики та діагностики

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.1.1–12.1.52

глави 12.1

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.2

Електричні двигуни технічно справні. У випадку перерви в електроживленні електродвигунів (у тому числі електродвигунів з регульованою частотою обертання) відповідального тепломеханічного устаткування абезпечений їх груповий самозапуск у разі повторної подачі напруги від робочого або резервного джерела живлення зі збереженням стійкості технологічного режиму основного устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.2.1–12.2.21

глави 12.2

розділу 12 ПТЕЕСіМ

розділ 7

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

10.3

Під час експлуатації трансформаторів (автотрансформаторів) і оливних реакторів забезпечена їх тривала і надійна робота шляхом:

- дотримання навантажувальних і температурних режимів, рівня напруги, характеристик оливи й ізоляції у межах встановлених норм;

- утримування в справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту оливи та інших елементів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.3.1–12.3.30

глави 12.3

розділу 12

ПТЕЕСіМ

10.4

Електроустаткування розподільчих установок (РУ) усіх видів і напруг за номінальними параметрами задовольняє умови роботи як при номінальних режимах, так і у разі коротких замикань, перенапруг та нормованих перевантажень. Персонал, який обслуговує РУ, має у розпорядженні схеми та вказівки щодо допустимих режимів роботи електроустаткування в нормальних та аварійних умовах. Випробування та перевірка електроустаткування РУ організовані згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.4.1–12.4.38

глави 12.4

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділи 9–16

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.5

Стаціонарні акумуляторні установки забезпечують тривалу надійну роботу і необхідний рівень напруги на шинах постійного струму в нормальних і аварійних режимах. В аварійних режимах акумуляторні батареї (АБ) забезпечують роботу устаткування не менше ніж протягом 1 години з необхідним рівнем напруги

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.5.1–12.5.25

глави 12.5

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.6

Повітряні лінії електропередавання (якщо є в наявності гнучкі зв’язки, перекидки, тощо) технічно справні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.7.1–12.7.28

глави 12.7

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

таблиця 6.1

СОУ-Н ЕЕ 20.502

таблиця 1

СОУ-
45.2-00100227-23

таблиця 10.3

ГКД 34.21.661-2003
пункти 5–7, 12 ПОЕМ

пункт 2.5.113 ПУЕ

10.7

Силові кабельні лінії технічно справні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.8.1–12.8.45

глави 12.8

розділу 12

ПТЕЕСіМ

глави 1.3, 1.8, 2.3 ПУЕ

пункт 9 ПОЕМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.8

Силове електроустаткування електростанцій захищене
від коротких замикань і порушень нормальних режимів пристроями релейного захисту (РЗ), автоматичними вимикачами
або запобіжниками й оснащене пристроями автоматики. Пристрої РЗА (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) за принципами дії, уставками, настроюванням, умовами резервування і вихідними впливами відповідають схемам і режимам роботи ЕЕС, устаткування і відповідають чинним НД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.9.1–12.9.41

глави 12.9

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.9

Заземлювальні пристрої
технічно справні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.11.1–12.11.14

глави 12.11

розділу 12

ПТЕЕСіМ

глава 1.7 ПУЕ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

пункти 6.10, 7.8.1

СОУН ЕЕ 20.502

пункт 28.6,
табл. А.1

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

10.10

Засоби захисту від перенапруг
технічно справні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.12.1–12.12.22

глави 12.12

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

пункти 4.2.161–4.2.182 ПУЕ
пункти 21.2,21.3,22

СОУ-Н ЕЕ 20.302

10.11

Освітлення (робоче та аварійне) технічно справне

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.13.1–12.13.15

глави 12.13

розділу 12

ПТЕЕСіМ

глава 6 ПУЕ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.12

Електролізні установки, арматура і посудини технічно справні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 12.14.1–12.14.21

глави 12.14

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

10.13

Енергетичні оливи необхідної якості та забезпечують нормативні вимоги
під час експлуатації оливонаповненого обладнання. Проводиться контроль оливи у встановленому обсязі
і з необхідною періодичністю
для кожної групи устаткування.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.15.1–12.15.29

глави 12.15

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1, 5.2

глави 5 розділу IV Кодексу системи передачі

11.

Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління

11.1

Організаційна структура оперативно-диспетчерського управління
відповідає розробленій ОСП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.3 глави 2

розділу VII

Кодексу системи передачі

11.2

Обладнання об’єктів електроенергетики кожного рівня диспетчерського управління розділено за категоріями оперативної підпорядкованості: оперативне управління
або оперативне відання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.5 глави 2

розділу VII

Кодексу системи передачі

11.3

Об’єкт електроенергетики має відповідну структуру диспетчерського управління та переліки обладнання з його розподілом за формами оперативної підпорядкованості

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.4 глави 3

розділу VII

Кодексу системи передачі

11.4

На підставі розроблених та затверджених ОСП положень розроблені власні положення та інструкції, що деталізують дії оперативного персоналу щодо обладнання, яке перебуває в їх оперативному підпорядкуванні, а також встановлюють взаємодію з оперативним персоналом суміжних об’єктів, робота яких вимагає відповідної координації дій цього персоналу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.5 глави 3

розділу VII

Кодексу системи передачі

11.5

Взаємодія між оперативним персоналом суб’єктів ОЕС України відповідно до його оперативної підпорядкованості регулюється договорами, положеннями, які мають виконуватися відповідно до договорів про надання послуг з диспетчерського управління, укладених ОСП з Користувачами та договорів про участь у балансуючому ринку, які укладаються між ОСП та постачальником послуг з балансування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 4.1–4.12

глави 4 розділу VII

Кодексу системи передачі

11.6

Суб’єктом електроенергетики, задіяному у Плані захисту енергосистеми, розроблені виробничі (щодо захисту об’єктів, які перебувають у їхньому оперативному управлінні та оперативному віданні) інструкції персоналу, в яких деталізуються і конкретизуються положення і заходи Плану захисту енергосистеми

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.3, 2.4

глави 2 розділу VIII

Кодексу системи передачі

11.7

Організація і порядок оперативних перемикань в електроустановках відповідають положенням нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів. Відповідно до вимог Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках на об’єктах електроенергетики розроблені місцеві інструкції щодо виконання оперативних перемикань, які враховують особливості нормальних і ремонтних схем електричних з’єднань електроустановок, конструкцію і склад обладнання розподільних установок, особливості улаштування РЗА та є обов’язковими до виконання оперативним персоналом цих об’єкті

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

розділи ІІ–ІV ПВОП

глави 1–4

розділу VII

Кодексу системи передачі

пункти 5.1.3, 5.1.4

глави 5.1

ПТЕЕСіМ

 


Додаток 2
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері електроенергетики
та у сфері теплопостачання

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
стосовно діяльності суб’єкта господарювання, пов’язаної з передачею
електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління об’єднаною енергосистемою України

Порядковий номер

Питання щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства

Ступінь ризику суб’єкта господарювання

Позиція суб’єкта господарювання
щодо негативного впливу вимоги

законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

І. Планування розвитку системи передачі

1.1

Оператором системи передачі
(далі - ОСП) здійснюється прогнозування розвитку генеруючих потужностей та планування розвитку системи передачі для забезпечення відповідності (достатності) пропускної спроможності системи передачі потребам ринку електричної енергії з урахуванням поточного та довгострокового попиту на передачу електричної енергії, а також виконання вимог щодо операційної безпеки та безпеки постачання електричної енергії в перспективі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

глава 1 розділу II

Кодексу системи передачі

II. Умови та порядок приєднання до системи передачі,
технічні вимоги до електроустановок об’єктів електроенергетики

2.1

ОСП розроблені загальні умови щодо приєднання електроустановок до системи передачі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 1.1–1.9

глави 1 розділу III

Кодексу системи передачі

2.2

Проведено визначення типу генеруючих одиниць та складено перелік загальних технічних вимог до відповідних типів генеруючих одиниць та додаткових технічних вимог до синхронних генеруючих одиниць і одиниць енергоцентрів, які приєднуються до системи передачі або впливають на режими роботи системи передачі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1–2.5

глави 2 розділу III

Кодексу системи передачі

III. Організація експлуатації електроустановок системи передачі

3.1

На всіх об’єктах ОСП створені технічні та технологічні системи експлуатації електроустановок, а також структура управління цими системами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 1.1–1.3

глави 1 розділу IV

Кодексу системи передачі

3.2

На об’єктах ОСП створена та функціонує технологічна система контролю за експлуатацією

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

глава 4,
глави 5 та глави 6 розділу IV

Кодексу системи передачі

глава 5.5 розділу 5

ПТЕЕСіМ

3.3

Відновлення основних виробничих фондів енергооб’єктів шляхом ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації
та повної заміни виконується в установлені розпорядчими документами терміни

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти і та ї пункту 5.1.10

глава 5.1

розділ 5 ПТЕЕСіМ

пункти 2.2–2.4, 2.7 глави 2 розділу IV

Кодексу системи передачі

3.4

Обсяги технічного переоснащення та реконструкції електричних мереж системи передачі забезпечують справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію об’єктів електричних мереж і не підміняють технічного обслуговування та капітального ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.6.30

глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

глави 4 та 5 розділу IІ,

пункти 2.11 та 2.12 глави 2 розділу IV

Кодексу системи передачі

3.5

На вибірково оглянутих об’єктах електричних мереж ОСП фізичні обсяги робіт з технічного переоснащення або реконструкції фактично виконані, а їх якість відповідає вимогам нормативних документів і запланованим обсягам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
5.6.31–5.6.35

глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

3.6

Система технічного обслуговування та капітального ремонту об’єктів електричних мереж, що діє на енергооб’єктах ОСП,
забезпечує їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.1,
5.6.6, 5.6.8–5.6.13, 5.6.15, 5.6.19, 5.6.21, 5.6.29

глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

пункти
10.1.1–10.1.6, 10.1.10–10.1.19, 10.5.1.1 та 10.5.1.2, 10.5.2.1 та 10.5.2.2, 10.6.1.1, 10.6.2.1,

10.7.1.3, 10.8.1,

таблиця 10.7,

пункт 10.9.1.1, таблиця 10.8,

пункт 10.10.1,

таблиця 10.9 глави 10 ПТОіР

3.7

Об’єктом електроенергетики здійснюється виконання заходів за результатами роботи центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.3

глава 7 розділ IV

Кодексу системи передачі

IV. Технічний стан електрообладнання та мереж

4.1

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.2.1–12.2.21

глави 12 розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділи 5–6

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

4.2

Під час експлуатації трансформаторів (автотрансформаторів), оливних реакторів (далі реакторів) і регулювальних трансформаторів забезпечується їх тривала і надійна робота шляхом:

- дотримання навантажувальних і температурних режимів, рівня напруги, характеристик оливи
й ізоляції у межах встановлених норм;

- утримування в справному стані пристроїв охолодження, регулювання напруги, захисту оливи та інших елементів. Експлуатація систем моніторингу, діагностики та управління трансформаторів, у тому числі системою моніторингу вологовмісту та вмісту газів у трансформаторному маслі та пристроїв контролю стану вводів організована згідно вимог інструкцій, НД та документації виробника.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.3.1–12.3.31

глави 12.3

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділи 9, 10, 11 СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

розділи
6, 10, 12, 13, 14

СОУ 40.1-21677681-07:2009

4.3

Електроустаткування розподільчих установок технічно справне, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Електроустаткування розподільчих установок (РУ) усіх видів і напруги за номінальними параметрами задовольняє умови роботи як при номінальних режимах, так і у разі коротких замикань, перенапруги та нормованих перевантажень. Поточний ремонт устаткування РУ, а також перевірку його дії (випробування) проводиться в міру необхідності в терміни, які встановлює технічний керівник електроенергетичного підприємства.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.4.1–12.4.15; 12.4.19; 12.4.20; 12.4.22–12.4.38

глави 12.4

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділи 9–25

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

глави 6, 10, 11, 13

СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006

пункти 10.3–10.14, 10.18, 10.20

глави 10

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007

4.4

Стаціонарні акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.5.2–12.5.23 глави 12.5

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділ 29

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

розділи 5.5, 5.6

СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007

4.5

Пристрої компенсації реактивної потужності (за наявності) технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту. Профілактичні випробування конденсаторної установки виконується відповідно до СОУ-Н ЕЕ 20.302 та інструкції виробника.

Середній ремонт конденсаторної установки проводиться в міру необхідності, залежно від її технічного стану.

Поточний ремонт конденсаторної установки проводиться щорічно.

Терміни виконання ремонтів і профілактичних випробувань визначається розпорядчим документом технічного керівника підприємства.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти

12.6.1–12.6.15

глави 12.6

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділи 20.2.1, 20.5

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

4.6

Повітряні лінії електропередавання технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 12.7.1, 12.7.4–12.7.20, 12.7.22–12.7.44

глави 12.7

розділу 12 ПТЕЕСіМ

розділ 28

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

глави 6, 8

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007

4.7

Силові кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 12.8.1, 12.8.4–12.8.8, 12.8.10–12.8.45

глави 12.8

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділ 15

СОУ-Н МЕВ 40.1-
37471933-49:2011

глави 7 та 22

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009

розділ 10.16

глави 10

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007

4.8

Релейний захист і протиаварійна автоматика технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування
та ремонту. Під час експлуатації пристрої РЗА і ПА та їх контрольні кола перевіряються і опробуються в обсязі й у терміни, зазначені в чинних НД та інструкціях виробників.
Технічне обслуговування пристроїв РЗА і ПА, яке вимагає наступного опробування дій на комутаційні апарати, поєднується, як правило, із ремонтом відповідного
силового устаткування.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.9.1–12.9.41

глави 12.9

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділ 27

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

4.9

Заземлюючі пристрої технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту

Заземлювальні пристрої (далі - ЗП) протягом всього періоду експлуатації відповідають проекту, вимогам ПУЕ та забезпечують електробезпеку людей, захист електроустановок і режими їх роботи.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.11.1–12.11.14

глави 12.11

розділу 12

ПТЕЕСіМ

розділ 30

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007

глави 7, 8, 9

СОУ 31.2-21677681-19:2009

4.10

Засоби захисту від перенапруг технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.12.1–12.12.22

глави 12.12

розділу 12

ПТЕЕСіМ

Глави 6–9

СОУ-Н ЕЕ 40.1-
00100227-100:2014

4.11

Освітлення (робоче та аварійне) технічно справне, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту Перевірку освітленості, стану стаціонарного устаткування і електропроводки, випробування і вимірювання опору ізоляції виконують за графіком, який затверджує технічний керівник об’єкту.

Виявлені під час перевірки і огляду дефекти повинні бути зафіксовані в журналі дефектів, форму якого затверджує технічний керівник об’єкту, і усунені в найкоротший термін.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.13.1–12.13.15

глави 12.13

розділу 12

ПТЕЕСіМ

4.12

Енергетичні оливи необхідної якості та забезпечують нормативні вимоги
під час експлуатації оливонаповненого обладнання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.15.1–12.15.5, 12.15.7–12.15.15,

12.15.26, 12.15.28, 12.15.29

глави 12.15

розділу 12

ПТЕЕСіМ

4.13

Територія, виробничі будівлі
та споруди технічно справні, що забезпечується системою технічного обслуговування
та ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 6.1.1–6.1.19

глави 6.1,

пункти 6.2.1, 6.2.3–6.2.6, 6.2.8, 6.2.10–6.2.16, 6.2.18–6.2.21 глави 6.2 розділу 6

ПТЕЕСіМ
розділ 13

СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006

пункти 5.1 та 5.3 розділу 5 частини 1

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006

4.14

Охоронні зони оглянутих об’єктів електричних мереж відповідають вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5–11,

додатки 1, 2 ПОЕМ

4.15

Технічне обслуговування,
поточний та капітальний ремонт об’єктів електричних мереж здійснюються за багаторічними та річними графіками,
за результатами оглядів, дефектації, випробувань та вимірювань

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.3–2.8 глави 2 розділу IV

Кодексу системи передачі

розділи 10, 11 ПТОіР

4.16

Заплановані обсяги робіт
з технічного обслуговування,
поточного та капітального ремонту об’єктів електричних мереж ОСП відповідають фактичній наявності дефектів та неполадок, що підтверджено відповідними листками огляду та дефектними відомостями

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

розділи 10, 11 ПТОіР

4.17

Об’єкти електричних мереж ОСП, які пройшли капітальний ремонт, прийняті в експлуатацію з оформленням відповідних актів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 10.2.6

розділ 10

ПТОіР

4.18

Фактично виконані фізичні обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту вибірково оглянутих об’єктів електричних мереж, а їх якість відповідає фізичній потребі
та вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

таблиці 10.4, 10.6, 10.7, 10.8,

пункт 10.1.27

глави 10.1,

пункт 10.5.5

глави 10.5,

пункт 10.6.5,

глави 10.6,

пункт 10.7.2,

глави 10.7,

та глави
10.8 та 10.9

розділу 10,

глава 11.7 розділу 11

ПТОіР

пункт 2.9

глави 2 розділу IV

Кодексу системи передачі

4.19

Створено аварійний запас
запасних частин, матеріалів
і арматури, вузлів, устаткування в обсягах, що відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.6.29

глава 5.6 розділ 5 ПТЕЕСіМ

4.20

Технічний контроль та нагляд за організацією експлуатації об’єктів електричних мереж здійснюється у відповідності до вимог нормативних та розпорядчих документів та забезпечує своєчасне виявлення та усунення порушень вимог нормативних документів,
які виникають в процесі експлуатації об’єктів електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.5.3–5.5.15

глави 5.5 розділу 5 ПТЕЕСіМ

глава 4 розділу IV

Кодексу системи передачі

4.21

Система обліку та контролю
виконання нормативно-технічних документів включає:

- визначення вичерпного переліку норм, правил, стандартів, інструкцій, а також циркулярів, виконання яких є обов’язковим під час експлуатації даного об’єкта/обладнання;

- своєчасний перегляд
такого переліку, внесення
в нього відповідних змін;

- розроблення заходів щодо виконання вимог нормативно-технічних документів і нормативних-правових актів, контроль їх виконання.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.3

глави 5 розділу IV

Кодексу системи передачі

4.22

Під час експлуатації основного обладнання, крім загальних вимог, виконуються вимоги щодо окремих видів обладнання, встановлені відповідними інструкціями
заводів-виробників, місцевими інструкціями та циркулярами з експлуатації обладнання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.2

глави 5 розділу IV

Кодексу системи передачі

V. Оперативно-диспетчерське управління

5.1

Диспетчерське управління
та керування режимами роботи (енерговиробництвом) і передачею електроенергії забезпечується відповідно до вимог нормативних документів та інструкцій з оперативно-диспетчерського управління

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.1.3 глави 5.1 розділу 5

ПТЕЕСіМ

пункт 1.4

глави 1 розділу VII

Кодексу системи передачі

5.2

Організаційна структура оперативно-диспетчерського керування відповідає вимогам нормативних документів та узгоджена з регіональним підрозділом ОСП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1–2.3

глави 2 розділу VII

Кодексу системи передачі

5.3

Керування режимом роботи електричних мереж (коригувальні дії, диспетчерське управління) здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 3.1–3.3

глави 3 розділу V,

пункт 3.1 глави 3

розділу VII

Кодексу системи передачі

5.4

Керування роботи обладнання при оперативному плануванні здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.1–2.5

глави 2,

пункт 3.2–3.4

глави 3 розділу VI

Кодексу системи передачі

5.5

Взаємодія між оперативним персоналом суб’єктів ОЕС України відповідно до його оперативної підпорядкованості регулюється, договорами, положеннями, які виконуються відповідно до договорів про надання послуг з диспетчерського управління.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 4.1

глави 4 розділу VII

Кодексу системи передачі

5.6

Функції, розподіл обов’язків, організація взаємодії і функціональні взаємини служб РЗА різних рівнів регламентовано положеннями про служби РЗА, які погоджені службою РЗА оператора системи передачі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.1.6

глави 5.1 розділу 5

ПТЕЕСіМ

5.7

Положення про структурні підрозділи оператора системи передачі, їх організаційна структура забезпечують надійне та якісне електропостачання споживачам електричної енергії

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.1.7

глави 5.1 розділу 5

ПТЕЕСіМ

пункти 2.1–2.3 глави 2 розділу VII

Кодексу системи передачі

5.8

Об’єкти ОСП укомплектовані затвердженими в прийнятому порядку, визначеному системним оператором та його підрозділами, оперативними схемами електричних з’єднань з нанесенням на них відповідних диспетчерських найменувань та відповідають вимогам щодо забезпечення прийнятих режимів роботи ОЕС

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.8.1 та 5.8.4

глави 5.8

розділу 5

ПТЕЕСіМ

5.9

Кожний енергооб’єкт забезпечений нормативно-правовими актами, галузевими і об’єктовими правилами, нормами, стандартами, регламентами, Інструкціями з експлуатації, посадовими і виробничими Інструкціями, планами з ліквідації аварій, тощо відповідно до затверджених у встановленому порядку переліків. Зазначені документи своєчасно переглянуті у встановленому розпорядчими документами оператора системи передачі порядку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
5.8.1 та 5.8.4

глава 5.8 розділу 5

ПТЕЕСіМ

5.10

На всіх рівнях диспетчерського управління здійснюється автоматична фіксація всіх оперативних команд за допомогою аудіорегістраторів та реєстрація їх в оперативному журналі.

Термін зберігання оперативних журналів та аудіозаписів становить
3 роки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 4.8

глави 4 розділу VII

Кодексу системи передачі

пункти
5.8.17, 5.8.18

глави 5.8 розділу 5

ПТЕЕСіМ

5.11

Засоби зв’язку, які використовуються для диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України в реальному часі, обмежуються для загального використання й забезпечують високу надійність і гарантовану пропускну спроможність з обов’язковим резервуванням каналів зв’язку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.1

глави 7 розділу X
Кодексу системи передачі

5.12

ОСП розробляються та оновлюються інструкції щодо вимог до передачі оперативної інформації в реальному часі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.2

глави 7 розділу X
Кодексу системи передачі

5.13

ОСП впроваджено систему єдиного часу в роботі ОЕС України за рахунок установлення в усіх важливих точках енергосистеми автоматичних пристроїв реєстрації перехідних режимів, які мають можливість синхронізуватися між собою за сигналом точного часу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 8.1

глави 8 розділу X

Кодексу системи передачі

5.14

ОСП передає синхронізуючий сигнал точного часу з АСДУ учасникам ринку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 8.2

глави 8 розділу X

Кодексу системи передачі

5.15

Оперативні перемикання на об’єктах ОСП організовані і виконуються відповідно до вимог чинних нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3

розділу І ПВОП

5.16

ОСП бере участь у моніторингу виконання зобов’язань, перевірках та випробуваннях обладнання постачальників допоміжних послуг та постачальників послуг з балансування згідно з правилами Кодексу системи передачі, зокрема бере участь у проведенні кваліфікаційних випробувань для підтвердження технічної спроможності надавати допоміжні послуги із забезпечення РПЧ, РВЧ та РЗ генеруючих одиниць типу С та D

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5

частини другої

статті 33

Закону України «Про ринок електричної енергії»;

підпункти 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7

пункту 3.1 та підпункт 3.4.1

пункту 3.4
розділу ІІІ та Додаток 3

Правил ринку

5.17

ОСП здійснює контроль та аналіз (бере участь у випробуваннях з підтвердження відповідності) виконання технічних вимог до генеруючих одиниць, об’єктів ВДЕ - відновлювальних джерел енергії (ФЕС, ВЕС, малі ГЕС) та об’єктів ПСВН, які приєднуються до системі передачі або впливають на режими роботи системи передачі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти
5.3.1–5.3.5

пункту 5.3

глави 5 розділу III

Кодексу системи передачі

VI. Робота системи передачі в аварійних режимах та у режимі відновлення

6.1

Для запобігання виникненню
аварійних режимів роботи системи передачі, протидії їх негативним наслідкам для ОЕС України і суміжних енергосистем, які працюють

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.1

глави 2 розділу VIII

Кодексу системи передачі

 

паралельно з енергосистемою України, у разі виникнення таких режимів ОСП розроблений План захисту енергосистеми, який передбачає всі необхідні протиаварійні заходи для найбільш ймовірних сценаріїв виникнення, розвитку та ліквідації аварійних ситуацій

 

 

 

 

 

 

6.2

ОСП та суб’єктами електроенергетики, задіяними у Плані захисту енергосистеми, виконуються вимоги Плану та розроблені виробничі (щодо захисту об’єктів, які перебувають у їхньому оперативному управлінні та оперативному віданні) інструкції персоналу, в яких деталізуються і конкретизуються положення і заходи Плану захисту енергосистеми.

Виробничі інструкції зазначених суб’єктів електроенергетики узгоджуються з ОСП.

(ОСП у разі необхідності, але не менше 1 разу на 3 роки, переглядається та оновлюється План захисту енергосистеми).

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.2, 2.3,

2.20, 2.21

глави 2 розділу VIII

Кодексу системи передачі

6.3

З метою забезпечення надійного функціонування ОЕС України ОСП забезпечує безперервне спостереження за елементами системи передачі, енергоустановками користувачів системи передачі/розподілу, які знаходиться в оперативному підпорядкуванні ОСП, а також аналіз технологічних порушень та аварійних ситуацій

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1.10

глави 1 розділу V

Кодексу системи передачі

6.4

ОСП складає План забезпечення безпеки для захисту критичної інфраструктури, який містить ідентифікацію, відбір та визначення пріоритетності елементів критичної інфраструктури, якою володіє або управляє ОСП, оцінку ризику у забезпеченні її безпеки для критичного майна, яке знаходиться у володінні або експлуатації ОСП за основними сценаріями фізичної і кібернетичної загрози

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7.1

глави 7 розділу V

Кодексу системи передачі

6.5

ОСП застосовує засоби регулювання частоти й активної потужності для підтримки загального балансу
між генерацією та споживанням всієї синхронної області

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1.4
глави 1 розділу V Кодексу системи передачі

VІІ. Якість електропостачання

7.1

ОСП проводить моніторинг якості електричної енергії в передавальній мережі, щодо вимірювання таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги. ОСП забезпечує вимірювання показників якості електричної енергії на шинах підстанцій, від яких заживлені Користувачі, на регулярній основі та в точках приєднання споживачів на регулярній/вибірковій основі.
Дані вимірювання показників якості електричної енергії обробляються, зберігаються ОСП протягом 5 років.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.8

глави 2 розділу XI

Кодексу системи передачі

7.2

ОСП здійснює автоматичну реєстрацію перерв у передачі електричної енергії засобами реєстрації аварійних подій, приладами релейного захисту з функцією автоматичної реєстрації параметру, а також пристроями телемеханіки та іншими засобами реєстрації перерв в електропостачанні.

Технічними засобами забезпечується фіксація даних щодо часу і тривалості перерв у передачі електричної енергії (знеструмлення) електроустановок Користувачів, що пов’язані
з відмовами у роботі системи
передачі та відновлення її роботи, та передача даних до ОСП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.10

глави 2 розділу XI

Кодексу системи передачі

7.3

ОСП дотримується затверджених Регулятором показників якості послуг, які характеризують рівень надійності передачі електричної енергії, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії та показників надійності (безперервність) передачі електричної енергії.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1, 2.11

глави 2 розділу XI

Кодексу системи передачі

VIII. Технологічні порушення на об’єктах електричних мереж ОСП

8.1

Попередження та ліквідація технологічних порушень
здійснюються відповідно
до вимог нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1

глави 2 Розділу VIII

Кодексу системи передачі

пункт 5.5.6

глави 5.5 розділу 5

ПТЕЕСіМ

8.2

Технологічні порушення в роботі об’єктів ОСП розслідуються, класифікуються, оформлюються і обліковуються згідно з вимогами відповідних нормативно-технічних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 6.1

розділу IV

Кодексу системи передачі

розділи 6, 8–10 СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

8.3

Розпорядчі документи за результатами розслідування технологічних порушень, які виникли з вини (помилкових дій) керівного, оперативного, оперативно-виробничого, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, надсилаються оператором системи передачі територіальному підрозділу Держенергонагляду у встановленому порядку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.13

розділу ІІ
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

8.4

Заходи, розроблені оператором системи передачі за результатами проведених розслідувань технологічних порушень на об’єктах електричних мереж, є обґрунтованими, достатніми і забезпечують недопущення подібних технологічних порушень у майбутньому

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 13 додаток 6 СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

підпункт 6.8

пункту 6 розділ IV Кодексу системи передачі

8.5

ОСП виконуються вимоги щодо:

- розробки інформаційних матеріалів та циркулярних листів за результатами розслідування технологічних порушень та моніторингу виконання правил технічної експлуатації на об’єктах ОСП та користувачів системи передачі (розподілу);

- здійснення постійного аналізу виконання вимог КСП та інших нормативно-технічних документів з питань технічної експлуатації електроустановок об’єктів електроенергетики, а також виконання заходів за результатами роботи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 4.1

пункту 4,

підпункти 6.8

пункту 6,

підпункт 7.3

пункту 7 розділу IV Кодексу системи передачі

IX. Стан виконання умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період

9.1

Об’єктами електроенергетики ОСП виконуються загальні та додаткові технічні умови готовності до роботи в осінньо-зимовий період

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 4.10 глави ІV

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

X. Підготовка експлуатаційного та оперативного персоналу ОСП

10.1

Працівники системного оператора, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, проходять спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно із законодавством, включаючи нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.1–5.8

глави 5 розділу XII

Кодексу системи передачі

Додаток 3
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері електроенергетики
та у сфері теплопостачання

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
у сфері електроенергетики стосовно дотримання суб’єктами господарювання
вимог нормативно-правових актів, нормативних документів
з питань технічного стану та організації технічної експлуатації
електричних установок і мереж та діяльності, пов’язаної
з виробництвом електричної енергії в частині
технічної експлуатації електричних станцій і мереж

Порядковий номер

Питання щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства

Ступінь ризику суб’єкта господарювання

Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на суб’єктів,
що провадять господарську діяльність з виробництва, розподілу електричної енергії

І. Надійність електропостачання

1.1

Схеми зовнішнього електропостачання споживачів відповідають проектним рішенням, нормативним документам та вимогам договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
1.2.17–1.2.20 глави 1.2 розділу 1 ПУЕ

1.2

Схеми електричних з’єднань електричних мереж, електростанцій і підстанцій, настроювання пристроїв релейного захисту та автоматики (далі - РЗА), автоматизованої системи диспетчерського керування (далі - АСДК) і засобів диспетчерсько-технологічного керування (далі - ЗДТК) для нормальних і ремонтних режимів, а також у разі технологічних порушень, забезпечують надійне постачання споживачів електроенергією, якість якої відповідає вимогам
ДСТУ EN 50160:2014
та договірним зобов’язанням

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 4.1.1–4.1.37 глави 4.1,

пункти 4.2.1–4.2.226 глави 4.2,

пункти 4.4.4–4.4.24 глави 4.4 розділу 4 ПУЕ

пункти
12.9.1–12.9.6, 12.9.8–12.9.41

глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ

пункти 5.1.1, 5.1.2 глави 5.1, пункти 5.2.1–5.2.14 глави 5.2, пункти 5.3.1–5.3.13 глави 5.3 розділу 5,

пункти 8.1.1–8.1.4 глави 8.1, пункти 8.2.1–8.2.16 глави 8.2, пункти 8.4.1, 8.4.2 глави 8.4, пункти 8.5.1–8.5.10 глави 8.5 розділу 8 Кодексу систем розподілу

1.3

Затверджено у встановленому порядку перелік приєднань, заведених під дію автоматичного частотного розвантаження (далі - АЧР)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 13.2 глави 13 ГНД 34.20.567-2003;

пункт 12.9.7 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ.

1.4

Навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, контролюється, відповідні відомості та акти оформлюються. Фактичне навантаження на приєднаннях, заведених під дію АЧР, відповідає заданому

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 11.5 глави 11, пункт 13.6 глави 13 ГНД 34.20.567-2003;

пункт 12.9.7 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ

1.5

Усі приєднані до системи передачі об’єкти системи розподілу відповідають вимогам щодо їх облаштування засобами АЧР, частотного ввімкнення (далі - ЧАПВ), спеціальної автоматики вимкнення навантаження (далі - САВН), інших систем протиаварійної автоматики (далі - ПА).

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.6 глави 3 розділу 3, підпункт 3 пункту 3.9 глави 3 розділу 3, пункти 2.1–2.11 глави 2 розділу 8 Кодексу системи передачі

пункти 3.2–3.4, 3.11–3.13 глави 3 ГКД 34.35.511-2002

пункти 4.1–4.9 глави 4,

пункти 6.1–6.3 глави 6,

пункти 7.1–7.8 глави 7
ГНД 34.20.567-2003

IІ. Організація експлуатації

2.1

Відновлення основних виробничих фондів об’єктів електроенергетики шляхом ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації та повної заміни виконується в установлені розпорядчими документами терміни

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.26 розділу 3,

абзац 12 пункту 5.1.10 глави 5.1 розділу 5 ПТЕЕСіМ;

пункти 5.1.1, 5.1.2 глави 5.1, пункти 5.2.1–5.2.14 глави 5.2, пункти 5.3.1–5.3.13 глави 5.3 розділу 5 Кодексу систем розподілу

2.2

Диспетчерське управління енерговиробництвом, зокрема транзитними підстанціями інших суб’єктів господарювання, забезпечується відповідно до вимог нормативних документів та оперативних інструкцій

Високий Середній Незначний

 

 

 

 

пункти 3.58, 3.90 розділу 3,

пункти 5.1.8, 5.1.11, 5.1.12 глави 5.1 розділу 5 ПТЕЕСіМ; пункти 1.1–1.5 глави 1,

пункти 2.1–2.7 глави 2,

пункти 3.1–3.7 глави 3,

пункти 4.1- 4.12 глави 4 розділу 7 Кодексу системи передачі;

пункт 8.1.3, глави 8.1, розділу 8 Кодексу систем розподілу.

2.3

Керування режимом роботи електричних мереж здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 3, 6, 7, 11 ППЕЕС;

пункти 1.1–1.5 глави 1,

пункти 2.1–2.7 глави 2,

пункти 3.1–3.7 глави 3 розділу 7 Кодексу систем передачі;

глави 8.1, 8.2, 8.3 розділу 8 Кодексу систем розподілу.

2.4

Керування устаткуванням здійснюється відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного стану та організації експлуатації об’єктів
електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.1,
5.6.2, 5.6.3 глави 5.6 розділу 5

ПТЕЕСіМ

пункти 5.1.1, 5.1.2 глави 5.1, пункти 5.2.1–5.2.14 глави 5.2

розділу 5 Кодексу систем розподілу;

пункти 2.1.–2.12 глави 2 розділу 4 Кодексу систем передачі.

2.5

Дотримання встановлених граничних величин споживання електричної енергії та потужності забезпечується у відповідності до доведених електроенергетичною системою завдань

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 12 ППЕЕС,

пункт 5.5 глави 5 розділу 7 Кодексу систем передачі.

2.6

Організаційна структура оперативно-диспетчерського керування відповідає вимогам нормативних документів та узгоджена з регіональним підрозділом системного оператора

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.1.12 глави 5.1 розділу 5 ПТЕЕСіМ;

пункти 1.1–1.5 глави 1

пункти 2.1–2.7 глави 2,

пункти 3.1–3.8 глави 3 розділу 7

Кодексу систем передачі; пункти 8.2.1–8.2.16 глави 8.2 розділу 8 Кодексу систем розподілу

2.7

Функції, розподіл обов’язків, організація взаємодії і функціональні взаємини служби РЗА об’єкта контролю (служби РЗА третього рівня) регламентовані положенням про службу РЗА об’єкта контролю, яке погоджено службою РЗА регіонального підрозділу оператора системи передачі (служба РЗА другого рівня)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.1.6 глави 5.1 розділу 5, пункт 12.9.10 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ

2.8

Положення про структурні підрозділи електроенергетичного підприємства, їх організаційна структура забезпечують надійне та якісне постачання електричної енергії споживачам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.77 розділу 3, пункт 5.1.7 розділу 5 ПТЕЕСіМ

2.9

Забезпечується комплектування робочих місць кваліфікованим персоналом, здійснюється професійне навчання працівників на виробництві, включаючи первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, проводиться перевірка знань працівників та їх атестація

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 1.1–1.6

глави 1 розділу 12 Кодексу системи передачі

пункти 5.8.1–5.8.11 глави 5.8 розділу 5 Кодексу систем розподілу

2.10

План-графік роботи з персоналом, що забезпечує оперативно-експлуатаційне обслуговування об’єктів електроенергетики, затверджений у встановленому порядку і виконується в повному обсязі у встановлені терміни

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.3.10 глави 5.3 розділу 5 ПТЕЕСіМ

пункти 4.13–4.15 розділу 4;
СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005

пункт 5.8.8 глави 5.8 розділу 5 Кодексу систем розподілу

2.11

Спеціальна підготовка персоналу, що забезпечує оперативно-експлуатаційне обслуговування об’єктів електроенергетики, перед допуском до самостійної роботи та при перервах у ній забезпечує своєчасну та якісну підготовку працівників до самостійної роботи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.3.44 глави 5.3 розділу 5 ПТЕЕСіМ;

пункти 1.5, 1.6, 3.1–3.8
ГНД 34.12.102-2004

пункти 2.1, 2.11 глави 2 розділу 12

Кодексу системи передачі

2.12

Персонал, що забезпечує оперативно-експлуатаційне обслуговування об’єктів електроенергетики, включаючи керівників, проходить повторні інструктажі з технології робіт, охорони праці та пожежної безпеки своєчасно у відповідності до затверджених графіків

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.3.32, 5.3.35 глави 5.3 розділу 5 ПТЕЕСіМ,

пункти 4.3, 4.4
ГНД 34.12.102-2004

2.13

Система технічного обслуговування та капітального ремонту об’єктів електроенергетики, що діє на об’єкті контролю, забезпечує їх справний технічний стан, надійну та безпечну експлуатацію

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.5, 5.6.6 глави 5.6 розділу 5, ПТЕЕСіМ

пункти 10.1–10.4 ПТОіР

2.14

Обсяги реконструкції та повної заміни об’єктів електричних мереж забезпечують справний технічний стан, їх надійну та безпечну експлуатацію і не підміняють технічного обслуговування та капітального ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.2, 5.6.30–5.6.35 глави 5.6

розділу 5 ПТЕЕСіМ;

пункти 6.1–6.3 розділу 6

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

2.15

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів електричних мереж, які пройшли реконструкцію, повністю замінені та після їх капітального ремонту забезпечує відповідність цих об’єктів (їх устаткування) вимогам нормативних документів та проектним рішенням

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.8, 5.6.30–5.6.33, 5.6.35 розділу 5.6 глави 5 ПТЕЕСіМ

пункти 3, 8, 9, 12 Порядку прийняття, затвердженого ПКМУ № 461

пункт 4.7.7 глави 4.7 розділу 4 Кодексу систем розподілу

2.16

Кожний об’єкт електричних мереж забезпечений нормативно-правовими актами, галузевими і об’єктовими правилами, нормами, стандартами, регламентами, Інструкціями з експлуатації, посадовими і виробничими Інструкціями, планами з ліквідації аварій, тощо відповідно до затверджених у встановленому порядку переліків. Зазначені документи своєчасно переглянуті у встановленому розпорядчими документами електроенергетичного підприємства, оператора системи розподілу (далі - ОСР) порядку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.8.1–5.8.20 глави 5.8 розділу 5 ПТЕЕСіМ.

2.17

Створено аварійний запас запасних частин, матеріалів і арматури, вузлів, устаткування в обсягах, що відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1 глави 3,

пункт 5.6.29 глави 5.6. розділу 5 ПТЕЕСіМ

2.18

Технічний контроль та нагляд за організацією експлуатації об’єктів електричних мереж здійснюється у відповідності до вимог нормативних та розпорядчих документів, є результативним і забезпечує своєчасне виявлення та усунення порушень вимог нормативних документів, які виникають в процесі експлуатації об’єктів електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.81, розділу 3 ПТЕЕСіМ

пункт 5.3.1 глави 5.3 розділу 5 Кодексу систем розподілу

пункт 4.1 глави 4,

пункти 5.1–5.4 глави 5 розділу 4 Кодексу систем передачі

ІІІ. Якість електропостачання

3.1

Дотримуються затверджені Регулятором показники якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) постачання електричної енергії, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 4.1–4.3 глави 4;

пункти 5.1–5.3 глави 5;

пункти 6.1–6.3 глави 6 ДСТУ EN 50160:2014

пункти
11.4.1–11.4.16 глави 11.4 розділу 11
Кодексу систем розподілу

3.2

Контроль за показниками електричної енергії у власній електромережі та вжиття заходів щодо поліпшення якості електричної енергії здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 11.7.4 глави 11.7 розділу 11 Кодексу систем розподілу

3.3

Розгляд звернень, скарг та претензій споживачів щодо надання послуг, пов’язаних з розподілом (передачею) електричної енергії, та прийняття з цього приводу рішень у строки, передбачені законодавством, забезпечується і контролюється згідно з вимогами нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 23, 25 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу 5 ПРРЕЕ

3.4

Порядок інформування споживачів щодо відповідності параметрів якості електроенергії в електромережах вимогам національного стандарту ДСТУ EN 50160:2014 забезпечується і контролюється ОСР згідно з вимогами нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 3, 4, 5, 24 пункту 5.1.2

глави 5.1 розділу 5 ПРРЕЕ;

пункт 11.4.16 глави 11.4 розділу 11 Кодексу систем розподілу

IV. Технічний стан електрообладнання та мереж

4.1

Фактичні розрахунки комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів електричних мереж виконані відповідно до методичних вказівок і відповідають фактичному технічному стану об’єктів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 6.2.3 глави 6.2 розділу 6 ПТЕЕСіМ

пункти 6.1–6.3 розділу 6,

приклади 1–4 розділу 7
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

4.2

Звітність електропередавальної організації, ОСР за формою 56-енерго відповідає фактичному технічному стану об’єктів електричних мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

Перелік форм звітності Міністерства палива та енергетики України;

пункти 6.1, 6.2, 6.3 розділу 6,
абзаци 1–5 розділу 7

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

4.3

Устаткування електростанцій технічно справне, що забезпечується системою технічного обслуговування та ремонту (далі - ТОР)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ

4.4

Генератори технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.1.1–12.1.52

глави 12.1 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.5

Електричні двигуни технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.2.1–12.2.20 глави 12.2 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.6

Силові трансформатори технічно справні, що забезпечується
системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.3.1–12.3.31 глави 12.3 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.7

Розподільні установки технічно справні, що забезпечується
системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.4.1–12.4.38 глави 12.4 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.8

Стаціонарні акумуляторні установки технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.5.1–12.5.25 глави 12.5 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.9

Пристрої компенсації реактивної потужності технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.6.1–12.6.15 глави 12.6 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.10

Повітряні лінії електропередавання технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.7.1–12.7.28 глави 12.7 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.11

Силові кабельні лінії технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.8.1–12.8.45 глави 12.8 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.12

Релейний захист і автоматика
технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.9.1–12.9.41 глави 12.9 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.13

Заземлюючі пристрої технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.11.1–12.11.14 глави 12.11 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.14

Засоби захисту від перенапруг
технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.12.1–12.12.22 глави 12.12 розділу 12 ПТЕЕСіМ,

4.15

Освітлення (робоче та аварійне) технічно справне, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
12.13.1–12.13.15 глави 12.13 розділу 12 ПТЕЕСіМ

4.16

Об’єкти електроенергетики укомплектовано оперативними схемами електричних з’єднань з нанесенням на них відповідних диспетчерських найменувань та відповідають вимогам щодо забезпечення прийнятих режимів роботи об’єднаної електроенергетичної системи України (далі - ОЕС України)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.8.1, 5.8.4–5.8.9 глави 5.8 розділу 5 ПТЕЕСіМ

4.17

Територія, виробничі будівлі та споруди технічно справні, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 6.1.1–6.1.4, 6.1.7.–6.1.11, 6.1.14–6.1.19 глави 6.1 розділу 6;

пункти 6.2.3–6.2.6, 6.2.10–6.2.16, 6.2.18, 6.2.20, 6.2.21
глави 6.2 розділу 6

ПТЕЕСіМ

4.18

Охоронні зони електричних мереж відповідають вимогам нормативних документів, що забезпечується системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5–11 ПОЕМ

4.19

Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт об’єктів електричних мереж здійснюються за багаторічними та річними графіками, за результатами оглядів, випробувань та вимірювань

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.2.5–5.2.7 глави 5.2 розділу V Кодексу систем розподілу;

пункти 10.1–10.4 розділу 10;

пункти 11.1–11.8 розділу 11 ПТОіР

4.20

Заплановані обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту об’єктів електричних мереж відповідають фактичній наявності дефектів та неполадок, що підтверджено відповідними листками огляду

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 10.1–10.4 розділу 10;

пункти 11.1–11.8 розділу 11 ПТОіР

пункт 5.6.2 глави 5.6 розділу 5,

пункт 12.7.16 глави 12.7

розділу 12

ПТЕЕСіМ

пункт 2.2 глави 2 розділу 4 Кодексу систем передачі

пункт 5.2.4 глави 5.2 розділу 5 Кодексу систем розподілу

4.21

Об’єкти електричних мереж, які пройшли капітальний ремонт, технічне переоснащення або заміну складових частин, прийняті в експлуатацію з оформленням відповідних актів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 10.2.6 розділу 10 ПТОіР

пункт 2.5 розділу ІІ ПВРТПО

4.22

Фізичні обсяги робіт з технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту об’єктів електроенергетики фактично виконані, а їх якість відповідає фізичній потребі та вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 10.1–10.4 розділу 10;

пункти 11.1, 11.2, 11.3, 11.7, 11,8 розділу 11 ПТОіР

пункт 5.2.5 глави 5.2 розділу 5 Кодексу систем розподілу

пункт 2.9 глави 2 розділу IV Кодексу систем передачі

4.23

Фізичні обсяги робіт з технічного переоснащення або реконструкції об’єктів електроенергетики фактично виконані, а їх якість відповідає вимогам нормативних документів і запланованим обсягам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
5.6.31–5.6.35 глави 5.6 розділу 5 ПТЕЕСіМ

4.24

Введені в експлуатацію об’єкти електроенергетики, які реконструйовано, замінено, мають сертифікат відповідності

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2, 3 Порядку прийняття, затвердженого ПКМУ № 461

V. Технологічні порушення на об’єктах електричних мереж

5.1

Попередження та ліквідація технологічних порушень здійснюються відповідно до вимог нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.86 розділу 3 ПТЕЕСіМ;

5.2

Оперативні повідомлення про технологічні порушення надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом оперативних повідомлень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.1, 5.2 розділу V
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.3

Попередні та додаткові (за необхідності) повідомлення про технологічні порушення, підписані технічним керівником електроенергетичного підприємства, надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду у терміни, визначені регламентом оперативних повідомлень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 5.2.3 та 5.2.4 пункту 5.2, розділу V
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.4

Облік та розслідування технологічних порушень на об’єктах електричних мереж відповідають фактичній кількості технологічних порушень, які сталися на цих об’єктах

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1, 2.17 розділу II,
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

підпункт 5.5.2 глави 5.5 розділу 5 Кодексу систем розподілу

5.5

Керівником електроенергетичного підприємства призначена постійно діюча комісія з розслідування технологічних порушень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 6.1 розділу VІ
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.6

Розслідування технологічних порушень з масовими пошкодженнями ліній електропередавання через стихійні явища здійснюється із залученням до складу комісій електроенергетичного підприємства представників проєктних і будівельно-монтажних організацій

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 6.4 розділу VІ
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.7

У разі виникнення технологічних порушень, причинами яких є дефекти проєктування, виготовлення, монтажу, ремонту і будівництва, такі технологічні порушення розслідуються ОСР (електроенергетичним підприємством) із залученням компетентних представників відповідних організацій.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 6.5 розділу VІ СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.8

За результатами розслідування технологічних порушень ОСР (керівником електроенергетичного підприємства) видається розпорядчий документ, спрямований на недопущення подібних порушень у майбутньому

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.12, 2.14 розділу ІІ
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.9

Розпорядчі документи
за результатами розслідування технологічних порушень, які виникли з вини (помилкових дій) керівного, оперативного, оперативно-виробничого, ремонтного персоналу та персоналу служб і лабораторій, цехів і відділів, надсилаються електроенергетичним підприємством, ОСР територіальному підрозділу Держенергонагляду у встановленому порядку

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2.13 розділу ІІ
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.10

Заходи, розроблені за результатами проведених розслідувань технологічних порушень на об’єктах електричних мереж, є обґрунтованими, достатніми і забезпечують недопущення подібних технологічних порушень у майбутньому

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 13 додатку 6 СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу 5 Кодексу систем розподілу

5.11

Звіти щодо технологічних порушень цехового обліку на об’єктах електричних мереж напругою 35–110 (150) кВ у встановлені терміни надаються територіальному підрозділу Держенергонагляду за формою Журналу цехового обліку технологічних порушень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 8.15 та 8.16 розділу VІІІ

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

5.12

Інформація щодо технологічних порушень вноситься персоналом електроенергетичного підприємства, ОСР до автоматизованої системи обліку технологічних порушень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 8.14 розділу VІІІ
СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009

VІ. Режим генерації електричної енергії, її якість

6.1

Забезпечення оперативного планування режимами роботи системи передачі та системи розподілу відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 1.1, 1.2 глави 1 розділу 6

Кодексу системи передачі

6.2

Забезпечення управління режимами роботи системи передачі та системи розподілу відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 2.1–2.24 глави 2 розділу 6

Кодексу системи передачі

6.3

Дотримання параметрів якості електричної енергії відповідає
вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5.9.14 глави 5.9 розділу 5

ПТЕЕСіМ;

пункти 4.1.–4.3 глави 4,

пункти 5.1–5.3 глави 5,

пункти 6.1–6.3 глави 6
ДСТУ EN 50160:2014

6.4

Планування та ведення надійного режиму паралельної роботи сонячних електричних станцій (далі - СЕС) та вітрових електричних станцій (далі - ВЕС) у складі ОЕС України відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 3.2.1, 3.2.2 глави 3.2,

пункти 3.3.1–3.3.14 глави 3.3

розділу ІІІ,

додатки 14, 15, Правил затверджених наказом № 303

6.5

Фотоелектрична станція (СЕС) витримує відхилення частоти й напруги в точці приєднання за робочих та аварійних умов експлуатації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 12.1, 12.2 розділу 12

ДСТУ 8635:2016

6.6

Схема приєднання ВЕС забезпечує видавання потужності ВЕС та показники якості електроенергії відповідно з вимогами нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 5.1–5.12

розділу 5

ДСТУ 8292:2015

VІІ. Засоби обліку

7.1

Система обліку електроенергії на об’єктах електричних мереж відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
1.5.13–1.5.15 глави 1.5 розділу 1 ПУЕ

7.2

Захисне заземлення вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів у наявності, а його справний стан забезпечено системою ТОР

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
3.4.26, 3.4.27
глави 3.4 розділу 3 ПУЕ

7.3

Тип та характеристики трансформаторів струму відповідають фактичному навантаженню

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1.5.17 глави 1.5

розділу 1 ПУЕ

пункти
5.3.13, 5.3.15 глави 5.3 розділу 5 Кодексу комерційного обліку
електричної енергії

7.4

Опломбування електричних кіл приладів комерційного обліку електроенергії та самих приладів здійснено з дотриманням вимог нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1.5.23 глави 1.5 розділу 1 ПУЕ

пункти
5.16.1–5.16.22 глави 5.16 розділу 5
Кодексу комерційного обліку електричної енергії

7.5

Випробування трансформаторів струму здійснюється з дотриманням термінів, встановлених вимогами нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 4 додатку А.1

СОУ-НЕЕ 20.302:2007

7.6

Технічна документація на засоби вимірювань, що використовуються, у наявності, а її обсяг відповідає вимогам нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти
5.10.29, 5.10.30 глави 5.10 розділу 5 ПТЕЕСіМ

VІІІ. Стан виконання загальних технічних умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період

8.1

Виконання графіків планових ремонтів та робіт забезпечують надійну експлуатацію устаткування в обсязі вимог нормативно-правових актів із забезпечення надійної та економічної роботи устаткування та споруд

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.1 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.2

Станом на 10 грудня поточного року аварійні ремонти основного устаткування відсутні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.2 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.3

Заплановані обсяги заходів інвестиційних програм виконані у повному обсязі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.3 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.4

Заходи, передбачені наказами керівників електроенергетичних підприємств, ОСР з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, виконані у повному обсязі. Усі роботи з підготовки до роботи систем опалення, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць завершені

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.4 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.5

Заходи щодо попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього середовища виконані у повному обсязі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.5 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.6

Вимоги щодо вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств, газомасляних систем турбоустановок, генераторів, синхронних компенсаторів, силових трансформаторів та іншого устаткування виконуються постійно

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.6 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.7

Робочі місця укомплектовані підготовленим і атестованим персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до вимог нормативно-правових актів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.7 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

8.8

Заходи, передбачені наказами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електро-енергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфо-добувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс, ПЕК), а також забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання щодо організації протиаварійної роботи в електричних мережах і підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і приписами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи в осінньо-зимовий період, з терміном виконання до 15 листопада поточного року, виконані у повному обсязі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.1.8 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

ІХ. Організаційно-технічні умови готовності до роботи в осінньо-зимовий період

9.1

Графіки технічного обслуговування та випробування пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики виконані у повному обсязі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.1 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.2

Схеми плавлення ожеледі є у наявності, а їхнє устаткування готове до роботи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.2 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.3

Метеорологічні пости ОСР в наявності та у працездатному стані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.3 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.4

Технічні засоби для виконання аварійно-відновлювальних робіт і забезпечення надійної експлуатації електричних мереж підготовлені

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.4 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.5

Аварійний запас матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах електроенергетики забезпечено у відповідності до вимог нормативних документів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.5 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.6

У електроенергетичного підприємства в наявності нормативно-технічні документи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в ПЕК щодо вимушеного зниження електроспоживання; організація їх виконання забезпечується у встановленому порядку.
На диспетчерських пунктах структурних підрозділів ОСР в наявності затверджені ОСР документи з цього питання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.6 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.7

Обсяги графіків аварійних відключень (далі - ГАВ) і графіків обмеження електроспоживання (далі - ГОЕ), які задані регіональним підрозділом системного оператора, своєчасно доведені до споживачів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.7 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.8

Електроенергетичним підприємством, ОСР забезпечено надійність та ефективність засобів зниження енергоспоживання, ПА, (САВН,- АЧР) і ГАВ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.8 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.9

Електроенергетичним підприємством, ОСР розроблені і впроваджені затвердженими розпорядчими документами організаційно-технічні заходи щодо виконання обсягів АЧР, САВН, ГАВ і обмежень, заданих електроенергетичною системою

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.9 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.10

Електроенергетичним підприємством, ОСР забезпечено резервування власних потреб підстанцій напругою 110 кВ і вище

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.10 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.11

Системи зв’язку та засобів диспетчерсько-технологічного керування готові до роботи в осінньо-зимовий період

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.11 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

9.12

Засоби обігріву розрахункових електролічильників, де це потрібно, в наявності та перебувають у справному стані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3.3.12 глави 3

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009

 


Додаток 4
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері електроенергетики
та у сфері теплопостачання

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
у сфері теплопостачання стосовно додержання суб’єктами,
які провадять господарську діяльність з виробництва та/або транспортування,
та/або постачання теплової енергії, та/або є споживачами теплової енергії
вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань
технічного стану, організації експлуатації, підготовки до опалювального періоду,
готовності до роботи в опалювальний період джерел теплової енергії,
тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції,
гарячого водопостачання та систем збору і повернення конденсату
та дотримання режимів постачання теплової енергії

Порядковий номер

Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб’єкта господарювання

Позиція суб’єкта господарювання
щодо негативного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

 

І. Організація експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж

1.1

Завдання персоналу

1.1.1

Наявний відповідний, спеціально підготовлений персонал з експлуатації теплових установок і мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.2.3 пункту 5.2 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.1.2

Наявний наказ (розпорядження) про призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж суб’єкта господарювання, відповідальних у структурних одиницях

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.2.5 пункту 5.2 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.1.3

Забезпечено організацію розслідування випадків відмов у роботі теплових установок і мереж та розроблення відповідних заходів з метою запобігання аналогічних відмов у роботі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.2.8 пункту 5.2 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.1.4

Забезпечено розслідування аварій, розроблення, затвердження та виконання протиаварійних заходів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.4.17 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.2

Організація роботи з персоналом

1.2.1

Організовано систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який експлуатує теплові установки і мережі, а саме:

Х

Х

Х

Х

Х

підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.2.1.1

- підготовку, перепідготовку та навчання персоналу здійснено у галузевих чи незалежних,
у тому числі приватних,

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 5.3.3 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

 

навчально-тренувальних центрах, навчально-курсових комбінатах та інших спеціалізованих навчальних закладах;

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2

- дотримуються терміни періодичності перевірки знань персоналу вимог ПТЕТУіМ,
виробничих і посадових інструкцій (первинної, періодичної, позачергової);

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 5.3.15, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.20 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.2.1.3

- наявні програми виробничого навчання;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 5.3.6 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.2.1.4

- наявні протоколи, забезпечено ведення журналу перевірки знань встановленого зразка та зазначення записів у посвідченнях про перевірку знань;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.3.19 пункту 5.3 розділу 5, додаток 1 ПТЕТУіМ

1.2.1.5

- наявний наказ про створення кваліфікаційної комісії з перевірки знань у відповідному складі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 5.3.3 пункту 5.3 розділу 5, підпункти 5.3.21, 5.3.22 пункту 5.3 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3

Оперативне керування тепловими установками та мережами

1.3.1

Наявна визначена керівництвом суб’єкта господарювання організаційна структура і форма оперативного керування тепловим господарством

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.4.2 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.2

Обов’язки, права і відповідальність чергового персоналу визначені посадовими або виробничими інструкціями

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3

Забезпечено наявність на кожному об’єкті суб’єкта господарювання відповідних інструкцій і документів, а саме:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3.1

інструкцій з експлуатації
теплового устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.2

оперативних журналів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.3

оперативних схем теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.4

оперативних схем теплових установок

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.5

журналів розпоряджень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий підпункту 5.4.6

пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.6

журналів обліку робіт за нарядами та розпорядженнями

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац десятий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.7

журналів заявок на виведення устаткування з роботи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий підпункту 5.4.6

пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.8

журналів дефектів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дванадцятий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.9

бланків перемикань

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац тринадцятий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.10

температурних графіків центрального регулювання системи теплопостачання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац чотирнадцятий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.3.11

режимних карт

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятнадцятий підпункту 5.4.6 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.4

Адміністративно-технічний персонал перевіряє оперативну документацію та вживає заходи щодо усунення дефектів і порушень у роботі устаткування та персоналу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.4.7 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.5

Черговий персонал дотримується затвердженого керівником об’єкта графіка чергувань в теплових установках і мережах

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.4.8 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.6

Наявний журнал протиаварійних тренувань; проведені тренування фіксуються в журналі тренувань

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 5.4.18 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.3.7

Протиаварійні тренування проводяться з періодичністю:

- в підрозділах не рідше ніж один раз на квартал;

- на суб’єктах господарювання не рідше ніж один раз на рік.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци другий - четвертий підпункту 5.4.18 пункту 5.4 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4

Технічна документація

1.4.1

Теплові установки та мережі, інше устаткування теплового господарства забезпечено комплектом документації, а саме:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.1.1

проєктом теплопостачання
(проєктом на теплову мережу, обладнання теплового пункту, внутрішню систему, встановлення вузла обліку теплової енергії)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.2

виконавчою документацією на теплопостачання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.3

паспортами установленої форми з протоколами і актами випробувань, оглядів і ремонтів, приймання в експлуатацію

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.4

робочими кресленнями устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.5

сертифікатами, свідоцтвами про якість виготовлення і монтажу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.6

виконавчими схемами усіх трубопроводів з нумерацією арматури і розміщенням засобів вимірювальної техніки із зазначенням діаметрів труб, розміщенням опор, компенсаторів, спускових і дренажних пристроїв

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.7

інструкціями з експлуатації, ліквідації аварій, ремонту, пожежної та техногенної безпеки і охорони праці

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.8

планами локалізації та ліквідації аварій

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.1.9

планами локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац десятий підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5, підпункт 5.1.2 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.2

Оперативні схеми та креслення зберігаються у керівника об’єкта (дільниці, структурного підрозділу) та у відповідальної особи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.5.2 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.3

Схеми та креслення відповідають фактичним умовам роботи теплових установок і мереж. Зміни в установці, устаткуванні, приладах тощо внесені у відповідне креслення чи схему з обов’язковим зазначенням ким, коли, із якої причини зроблено ту чи іншу зміну

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 5.5.3 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.4

Оперативні схеми підписані керівником об’єкта (структурного підрозділу) та затверджені технічним керівником або керівником суб’єкта господарювання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 5.5.3 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.5

Оперативні схеми переглядаються не рідше ніж один раз на 2 роки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 5.5.3 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.6

В експлуатаційних (виробничих) інструкціях наведено:

- стислий технічний опис устаткування;

- режимні карти межі безпечного стану, нормального та післяаварійного режимів роботи;

- послідовність операцій щодо підготовки до пуску, порядок пуску і зупину устаткування;

- порядок експлуатації устаткування під час нормальної роботи і у разі виникнення порушень у роботі;

- порядок допуску до огляду, ремонту і випробування;

- заходи з охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший - сьомий підпункту 5.5.5 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.7

Експлуатаційні (виробничі) інструкції підписані керівником об’єкта (структурного підрозділу), узгоджені і затверджені технічним керівником або керівником суб’єкта господарювання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 5.5.6 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.8

Інструкції переглядаються не рідше ніж один раз на 3 роки, а також у разі зміни умов експлуатації та з урахуванням змін, внесених до схеми та устаткування; впровадження нової технології, а також виданням нових керівних матеріалів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 5.5.6 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.4.9

Усі тепловикористовувальні установки (посудини) власниками зазначаються у спеціальній книзі обліку і огляду установок (посудин), яка зберігається в особи, що здійснює нагляд за установками (посудинами) на суб’єкті господарювання, або у відповідального за справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.5.8 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.5

Техніко-економічні показники

1.5.1

Здійснюється облік виробництва (споживання) і витрат теплової енергії за допомогою засобів вимірювальної техніки із забезпеченням вимог ПТЕТУіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 5.6.1–5.6.2 пункту 5.6 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.5.2

Наявний затверджений керівництвом суб’єкта господарювання - споживача чи вищою організацією перелік теплових установок, на яких мають проводитись енергетичні випробування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 5.6.3 пункту 5.6 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.5.3

Суб’єктом господарювання - споживачем проводяться енергетичні випробування та налагодження тепловикористальних і теплофікаційних установок, теплових мереж згідно з методиками та інструкціями з експлуатації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший

підпункту 5.6.3 пункту 5.6 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.5.4

До початку опалювального та літнього періодів (сезонів) теплопостачальною організацією розроблено гідравлічні режими водяних теплових мереж та доведено до відома персоналу у вигляді режимних карт, графіків, таблиць

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци
другий - третій підпункту 5.6.3 пункту 5.6 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6

Організація технічного обслуговування та ремонтів теплових установок і мереж

1.6.1

Технічне обслуговування включає обов’язкові контрольні огляди, випробування, регулювання, налагодження, очищення, змащування устаткування, нескладну заміну деталей, що вийшли з ладу, усунення різних дрібних дефектів і перевірку дотримання вимог експлуатаційних інструкцій.

Результати оглядів зазначаються в оперативному журналі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.7.3 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.2

Річні та місячні графіки планово-попереджувальних ремонтів складені та затверджені керівником або технічним керівником суб’єкта господарювання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.7.4 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.3

До виводу в капітальний ремонт кожної тепловикористовувальної установки та іншого теплового устаткування виконано підготовчі заходи, зокрема:

- складено відомості про дефекти, обсяги робіт;

- складено графік виконання ремонтних робіт

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци
перший - третій

підпункту 5.7.8 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.4

Документацію на капітальний ремонт тепловикористовувальних установок і основного теплового устаткування складено та затверджено технічним керівником або керівником суб’єкта господарювання. Конструктивні зміни устаткування тепловикористовувальних установок і принципові зміни теплових схем під час ремонтів здійснюються відповідно до затвердженого проекту.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.7.9 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.5

Наявний наказ по суб’єкту господарювання щодо призначення робочої комісії з приймання тепловикористовувальних установок або окремого теплотехнічного устаткування з капітального ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.7.10 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.6

Наявні акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту тепловикористовувальних установок і теплового устаткування.
До актів додана технічна документація (ескізи, фотографії, акти проміжних приймань окремих вузлів, протоколи проміжних випробувань, виконавчий графік ремонту та інше)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.7.12 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.7

Акти прийняття установок та устаткування із ремонту з усіма документами зберігаються при паспортах. Усі зміни, виявлені та здійснені під час ремонту, зазначаються в паспортах, схемах та кресленнях

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший, другий підпункту 5.7.13 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.6.8

Розроблені та затверджені технічні рішення та технічні схеми консервації конкретного устаткування теплових енергоустановок, які визначають спосіб консервації за різних видів зупину та тривалості простоювання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.7.15 пункту 5.7 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.7

Приймання в експлуатацію устаткування та споруд

1.7.1

Наявний дозвіл, відповідні акти та записи у паспортах на початок роботи тепловикористовувальних установок і трубопроводів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.8.14 пункту 5.8 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.8

Технічне діагностування теплових установок і мереж

1.8.1

Наявний журнал фіксації постійного та періодичного контролю (діагностування) технічного стану устаткування теплових установок і мереж, будівель і споруд; результати контролю фіксуються в журналі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.9.1 пункту 5.9 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.8.2

Після закінчення терміну експлуатації теплових установок та мереж, встановленого нормативно-технічною документацією, за наявності пошкоджень, що впливають на режими теплопостачання, проводиться технічне діагностування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.9.4 пункту 5.9 розділу 5 ПТЕТУіМ

1.8.3

Наявні акти та/або відповідні записи у технічних паспортах устаткування про результати роботи експертно-технічної комісії щодо проведеного експертного технічного діагностування устаткування і мереж з визначенням терміну наступного діагностування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 5.9.5 пункту 5.9 розділу 5 ПТЕТУіМ

 

ІІ. Розподіл і перетворення теплової енергії

2.1

Джерела теплопостачання

2.1.1

Експлуатація кожного типу котла здійснюється за інструкцією з експлуатації, розробленою з урахуванням вимог заводу-виробника, ПТЕТУіМ, інших НД, затвердженою технічним керівником суб’єкта господарювання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.1.3 пункту 6.1 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.1.2

Обмурівка (огородження) паливні і газоходів котла перебуває в справному стані, температура поверхні обмурівки є не більшою ніж 43 град. С за температури навколишнього середовища не більше ніж 25 град. С

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.1.7 пункту 6.1 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2

Теплофікаційні установки

2.2.1

Експлуатація теплофікаційних установок здійснюється за інструкціями з експлуатації, розробленими з урахуванням вимог заводів-виробників і ПТЕТУіМ, затвердженими технічним керівником суб’єкта господарювання.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.1 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.2

Режим роботи теплофікаційної установки (тиск у подавальному і зворотному трубопроводах і температура в подавальному трубопроводі) підтримується відповідно до завдання диспетчера теплової мережі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.3

Відхилення параметрів мережної води і пари від заданого режиму не перевищують величини, згідно вимог ПТЕ ТУ і М. Конкретні величини відхилень тиску і температури пари зазначені в інструкції з експлуатації (режимній карті) теплофікаційної установки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци третій - сьомий, дев’ятий підпункту 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.4

Забезпечено здійснення випробування теплофікаційних установок після введення в експлуатацію новозмонтованих і в процесі експлуатації - періодично (один раз у 3 роки) і після капітального ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.5

Наявні розроблені режимні карти роботи теплофікаційних установок для опалювального і літнього періодів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий підпункту 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.6

Під час роботи мережних підігрівачів забезпечено здійснення контролю за рівнем конденсату і роботою пристроїв автоматичного регулювання рівня та нагрівання мережної води і температурним напором

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший -  третій підпункту 6.2.5 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.7

Забезпечено періодичне очищення трубної системи теплообмінних апаратів за графіком

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.6 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.8

Забезпечено підтримання заданого тиску на всмоктувальній стороні мережних насосів у робочому режимі теплових мереж підживлювально-скидними пристроями

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.7 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.9

Забезпечено дотримання графіку періодичної перевірки пристроїв автоматичного включення резерву

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.8 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.10

Забезпечено підживлення теплових мереж хімічно очищеною деаерованою водою в робочому режимі і аварійне підживлення необробленою водою із систем господарсько-питного (для відкритих систем теплопостачання) або виробничого водопроводу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.9 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.11

Випадки підживлення теплової мережі необробленою водою засвідчуються в оперативному журналі. На джерелі теплопостачання здійснюється узагальнений облік усіх випадків такого підживлення теплової мережі, розробляються і впроваджуються профілактичні заходи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.10 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.12

Забезпечено здійснення контролю якості мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах кожного теплофікаційного виводу за допомогою спеціальних пробовідбірників.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.2.11 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.13

Антикорозійне покриття і теплова ізоляція теплофікаційних трубопроводів перебуває у справному стані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.2.13 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.14

Наявні графіки огляду теплофікаційних трубопроводів та випробування їх на гідравлічну міцність і щільність.
Дотримуються терміни проведення оглядів та випробувань

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.2.13 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.2.15

Наявний графік ремонту теплофікаційного устаткування; дотримуються терміни проведення ремонту, відповідно до графіка

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.2.15 пункту 6.2 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3

Теплові мережі

2.3.1

У договорі визначена межа відповідальності між споживачем і організацією, що постачає теплову енергію, за стан та обслуговування теплових мереж і систем теплопостачання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.3 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.2

Наявний наказ (розпорядження) по суб’єкту господарювання про розподіл внутрішніх теплопроводів та меж відповідальності між підрозділами (об’єктами)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.4 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.3

Паспорти технічного стану теплової мережі та паспорти теплової мережі в наявності, забезпечується їх заповнення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.4 пункту 6.3 розділу 6, додатки 5, 6 ПТЕТУіМ

2.3.4

Здійснюється контроль за дотриманням режимів споживання теплової енергії згідно з договором

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.5 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.5

Здійснюється контроль за справним станом огороджувальних конструкцій, шляхів доступу до об’єктів мережі, а також за дорожніми покриттями та плануванням поверхонь над підземними спорудами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.7 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.6

Наявні скориговані (до початку опалювального періоду) відповідно до фактичного стану теплової мережі:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.6.1

план теплової мережі (масштабний)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.9 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.6.2

оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схема

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.3.9 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.6.3

профілі теплотрас щодо кожної магістралі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 6.3.9 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.7

Оперативна схема теплових мереж, а також налагодження автоматики і пристроїв технологічного захисту забезпечують надійне теплопостачання споживачів теплоносієм заданих параметрів згідно з укладеними договорами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший, другий підпункту 6.3.10 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.8

Наявна нумерація тепломагістралей, камер (вузлів відгалужень), підкачувальних, підживлювальних і дренажних насосних, вузлів автоматичного регулювання, нерухомих опор, компенсаторів та інших споруд теплової мережі відповідає експлуатаційним номерам, якими вони позначені на планах, схемах і п’єзометричних графіках

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.11 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.9

Наявні перелік газонебезпечних теплових камер і прохідних каналів та їх позначення на оперативній схемі теплової мережі. Нанесені спеціальні позначення або розпізнавальне фарбування на люках газонебезпечних теплових камер.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший, другий підпункту 6.3.12 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.10

Організація, що експлуатує теплову мережу, здійснює контроль гідравлічних випробувань на міцність і щільність теплових мереж, систем теплопостачання та теплоспоживання, обладнання теплових пунктів споживача після їх монтажу або ремонту на встановлений тиск

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.3.13, 6.3.87 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.11

Здійснюється постійний контроль якості мережної води в подавальному і зворотному трубопроводах
магістралі теплової мережі і виявлення споживачів, які погіршують якість мережної води

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.14 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.12

Забезпечено очищення трубопроводів теплових мереж до введення їх в експлуатацію після монтажу або капітального ремонту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.15 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.13

Новозмонтовані трубопроводи теплових мереж до введення в експлуатацію пройшли гідравлічні випробування на міцність і щільність. Тепломагістралі від джерела теплопостачання протягом першого року експлуатації пройшли випробування на розрахункову температуру теплоносія

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.17 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.14

Наявна затверджена технічна програма заповнення мережних трубопроводів, їх промивання, дезінфекція, включення системи циркуляції, прогрів, продування паропроводів і операції з пуску водяних або парових теплових мереж та забезпечено її виконання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.18 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.15

Наявні антикорозійне покриття зовнішніх поверхонь трубопроводів і металевих конструкцій теплових мереж та теплова ізоляція трубопроводів теплових мереж, арматури, компенсаторів і фланцевих з’єднань відповідно до проекту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.3.20, 6.3.21, 6.3.45 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.16

Прохідні канали, а також великі вузлові камери, в яких встановлено електроустаткування, мають електроосвітлення напругою не більше ніж 42 В відповідно до правил улаштування електроустановок. Припливно-витяжна вентиляція прохідних каналів перебуває у справному стані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший, третій підпункту 6.3.23 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.17

З’єднання труб теплових мереж зварні, за винятком місць установки фланцевої арматури

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.24 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.18

Організація, що експлуатує теплову мережу, систематично, за графіком, здійснює контроль стану будівельних конструкцій, трубопроводів і устаткування, антикорозійного покриття і теплової ізоляції трубопроводів теплової мережі. Проводиться облік, систематизація та аналіз виявлених дефектів за видами устаткування, розробляються і впроваджуються заходи до запобігання виникненню дефектів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.27 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.19

Після виконання ремонтно-відновних та інших робіт у місцях їхнього проведення всі будівельні і теплоізоляційні конструкції і антикорозійні покриття теплової мережі відновлено і захищено від потрапляння вологи до трубопроводу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.3.27 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.20

Забезпечується систематичний контроль за внутрішньою корозією трубопроводів водяних теплових мереж і конденсатопроводів шляхом аналізу мережної води і конденсату, а також за індикаторами внутрішньої корозії, встановлюваними у найбільш характерних точках

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.28 пункту 6.3 розділу 6, підпункту 6.3.82
пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.21

Теплова мережа, що не працює, заповнена хімічно очищеною, деаерованою водою

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.28 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.22

Забезпечено безперервне відведення конденсату з паропроводів насиченої пари через конденсатовідвідники з встановленими зворотними клапанами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.29 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.23

Секціонувальні засувки і запірна арматура в нормальному режимі перебуває в повністю відкритому або повністю закритому положенні та не регулює витрату теплоносія

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.30 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.24

Забезпечено застосування прокладок з параніту чи інших теплостійких матеріалів для фланцевих з’єднань. Рухома частина стакана сальникового компенсатора, а також штоки засувок систематично (не рідше одного разу на місяць) змащуються графітовим мастилом

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.32 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.25

Вентилі та засувки теплопроводів мають:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.25.1

написи з номерами відповідно до оперативної схеми теплових мереж та інструкцій з експлуатації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.33 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.25.2

покажчики напряму руху теплоносія та обертання маховика на закриття і відкриття

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.3.33 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.26

Запірна арматура, встановлена на теплових мережах, підтримується у стані, що забезпечує її вільне відкриття і повне закриття, відсутні парування і витікання через фланцеві з’єднання та сальникові ущільнення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 6.3.33 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.27

На виходах теплових мереж від джерел теплопостачання встановлена стальна арматура

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 6.3.34 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.28

Зовнішня поверхня запірної арматури чиста, а різьба штока змащена

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 6.3.35 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.29

Теплопроводи мають розпізнавальне забарвлення і маркувальні таблички, у разі застосування обшивки з корозійностійкого металу - розпізнавальні та маркувальні позначення і написи через певні проміжки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти
6.3.36–6.3.39 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.30

На трубопроводи і арматуру теплових мереж нанесені номери магістралей та умовні позначення.

Наявні таблички з даними: реєстраційний номер; дозволений тиск; температура середовища; дата (місяць і рік) наступного зовнішнього огляду

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.40 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.31

Сальникові компенсатори оснащені реперами, які позначають граничні позиції стакана компенсатора в холодному і гарячому стані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.42 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.32

Наявні акти з проведення розтягування П-подібних компенсаторів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 6.3.42 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.33

На паропроводах умовним проходом понад 150 мм і температурою пари
300 град. С та вище встановлені покажчики для контролю за розширенням паропроводів і спостереженням за правильністю роботи опор

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.43 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.34

Теплові мережі обладнані:

- автоматичними регуляторами, протиударним устаткуванням і блокуванням;

- пристроями для відбору проб із необхідною запірною арматурою;

- захистом обладнання теплових мереж і систем теплоспоживання від недопустимих змін тиску при зупинці мережних або підкачувальних насосів, закриванні (відкриванні) автоматичних регуляторів, запірної арматури

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.44 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.35

Наявні стаціонарні майданчики з поручнями та сходами для обслуговування елементів устаткування теплових мереж на висоті 2,5 м і вище, або пересувні майданчики для обслуговування елементів устаткування теплових мереж на висоті до 2,5 м

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.47 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.36

У нижніх точках трубопроводів водяних і конденсатних теплових мереж наявні штуцери із запірною арматурою для спуску води (спускні пристрої)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.50 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.37

Наявні дренажні пристрої трубопроводів парових теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.51 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.38

У вищих точках трубопроводів теплових мереж наявні повітровипускні крани (повітряники)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.52 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.39

У всіх нижніх точках паропроводів, де в процесі експлуатації стан пари наближається до насиченого, наявні автоматичні конденсатовідвідники

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.3.52 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.40

Щорічно після закінчення опалювального періоду прочищаються трубопроводи попутного дренажу. Діаметр дренажних труб не менший ніж 150 мм

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 6.3.53 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.41

Оглядові колодязі системи попутних дренажів оглядаються і очищуються від наносів не рідше одного разу на квартал

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 6.3.53 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.42

У місцях проїзду транспорту під теплопроводами розміщені знаки із зазначенням висоти проїжджої частини

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.55 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.43

Наявні спеціальні перехідні пристрої у місцях проходу, де віддаль від нижньої точки ізоляції теплопроводів до рівня землі менша за 2 метри

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.56 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.44

Наявні пристрої, що перешкоджають проникненню води та газу в будівлю, на вводах трубопроводів теплових мереж в будівлі для забезпечення їх герметизації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.57 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.45

Виконано заземлення всіх елементів теплових мереж, які проводять струм, у місцях перетину надземних теплових мереж з повітряними високовольтними лініями електропередавання. Величина опору заземлювальних пристроїв не перевищує 10 Ом

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.58 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.46

Проводяться гідравлічні випробування трубопроводів, запірної і регулювальної арматури після ремонту до початку опалювального періоду на міцність і щільність пробним тиском, але не менше ніж:

1,6 МПа (16 кгс/кв. см) - для магістральних теплових мереж;

1,2 МПа (12 кгс/кв. см) - для розподільчих теплових мереж,

водою з температурою не нижче ніж 5 град. С і не вище ніж 40 град. С Результати випробувань оформлені актами (додатки 7, 8 до ПТЕТУіМ)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.3.59 6.3.60, 6.3.86 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.47

У теплових мережах періодично, за графіком, здійснюється контроль за температурним видовженням трубопроводів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 6.3.63 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.48

Проводяться випробування теплових мереж з визначення теплових і гідравлічних втрат, дотримується періодичність проведення робіт один раз на 5 років

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.64 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.49

Проведення випробувань теплових мереж на потенціал блукаючих струмів здійснюються в обсягах і з періодичністю у відповідності з інструкцією з захисту теплових мереж від електрохімічної корозії

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.65 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.50

Пуск теплових мереж після монтажу, ремонту або тимчасової зупинки, а також будь-які випробування здійснюються відповідно до програми, яка затверджена технічним керівником суб’єкта господарювання та узгоджена з технічним керівником джерела теплопостачання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.3.18, 6.3.67 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.51

В належному стані шляхи доступу до об’єктів мережі, а також шляхове покриття та планування поверхні над підземними спорудами, забезпечено справність огороджувальних конструкцій, що запобігають доступу сторонніх осіб до обладнання та запірно-регулювальної арматури

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.70 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.52

На суб’єкті господарювання, яке є власником теплових мереж, складені та зберігаються:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.52.1

план теплової мережі (масштаб М 1 : 500), кварталу, дільниці (М 1 : 200)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.52.2

оперативна та експлуатаційна (розрахункова) схеми

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.52.3

схема зварних стиків підземних трубопроводів, креслення камер (масштаб М 1 : 20)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.52.4

перелік газонебезпечних камер та прохідних каналів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.52.5

креслення теплових пунктів
(масштаб М 1 : 20)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.52.6

креслення прокладання трубопроводів по технічних підпіллях та підвалах (масштаб М 1 : 20)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.53

План, схеми, профілі теплотрас та перелік газонебезпечних камер і каналів щороку коригуються згідно з фактичним станом теплових мереж, зміни вносяться за підписом відповідальної за теплове господарство особи із зазначенням її посади та дати внесення зміни

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци тринадцятий, чотирнадцятий підпункту 6.3.71 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.54

Наявний журнал обходів теплових мереж. Обходи теплових мереж виконуються за графіком (не рідше одного разу на тиждень), затвердженим особою, відповідальною за теплове господарство. Результати оглядів зазначаються в журналі обходів.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший - третій підпункту 6.3.74 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.55

Середньорічний витік теплоносія з водяних теплових мереж не перевищує 0,25 % на годину від середньорічного обсягу води в тепловій мережі і приєднаних до неї системах теплоспоживання незалежно від схеми їхнього приєднання (за винятком систем гарячого водопостачання, приєднаних через водопідігрівники)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.76 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.56

Заповнення і підживлення теплових мереж, систем теплопостачання виконується деаерованою, хімічно очищеною водою.
Підживлення автоматизовано, для контролю на живильному трубопроводі встановлено витратомір-реєстратор або лічильник. Розширювальний бак оснащено системою автоматизованого контролю рівня води зі звуковою та світловою сигналізацією в тепловому пункті.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.77 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.57

Наявний графік центрального якісного регулювання для двотрубних водяних теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.78 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.58

Мінімальна температура води в подавальному трубопроводі мережі (за наявності гарячого водопостачання) не нижча ніж:

- 70 град. С - для закритих схем;

- 60 град. С - для відкритих схем гарячого водопостачання.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.3.78 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.59

Розроблені гідравлічні режими водяних теплових мереж для опалювального і літнього періодів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци другий, третій підпункту 6.3.80 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.60

Наявний затверджений керівництвом суб’єкта господарювання графік проведення планових шурфувань.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.3.27 пункту 6.3 розділу 6,
абзац п’ятий підпункту 6.3.81 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.61

Наявні акти проведених
планових та/або аварійних розкриттів (шурфувань), в яких зазначається стан ґрунту, будівельної конструкції, ізоляції труб, а також метод відновлення підземної конструкції теплової мережі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 6.3.81 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.62

Дотримуються терміни проведення капітальних та поточних ремонтів теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.3.84 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.3.63

Після закінчення ремонту теплові мережі промиваються до повного освітлення води із складанням акту (додаток 9 до ПТЕТУіМ).

Проводяться гідравлічні випробування відгалужень до теплового пункту та устаткування теплового пункту (абонентського приєднання) на встановлений тиск із складанням акту
(додаток 8 до ПТЕТУіМ).

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший - четвертий, дев’ятий підпункту 6.3.86 пункту 6.3 розділу 6,
абзаци перший, другий підпункту 6.3.87 пункту 6.3 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4

Теплові пункти

2.4.1

На кожен тепловий пункт складений паспорт, що містить технічну характеристику та схему

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 6.4.1 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.2

На вхідних дверях теплових пунктів зазначені написи «Тепловий пункт №...; Стороннім вхід заборонено; Відповідальний за експлуатацію....; Телефон №....»

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.4.3 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3

На тепловому пункті в наявності:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4.3.1

принципові схеми парової
та водяної мережі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3.2

однолінійні схеми електроустатковання і автоматики

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3.3

схема збирання та повернення конденсату

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3.4

інструкції з обслуговування теплового пункту і наявного устаткування

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3.5

температурний графік роботи тепломережі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3.6

встановлені норми витрати теплоносія і повернення конденсату та режимні графіки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.3.7

маршрутна схема, за якою обслуговуючий персонал теплових пунктів здійснює огляд

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.4

Запірна і регулювальна арматура на тепловому пункті пронумерована згідно зі схемою; трубопроводи
мають розпізнавальний колір

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.4.5 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.5

На тепловому пункті наявний оперативний журнал, у якому зазначаються дані щодо:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4.5.1

приймання та здавання зміни, показів ЗВТ, порушень режиму роботи, оперативних перемикань,
аварійних випадків;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.4.6 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.5.2

реєстрації робіт за нарядами, розпорядженнями, виведення в ремонт і приймання з ремонту устаткування тепловикористовувальних установок і теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 6.4.6 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.5.3

виявлення дефектів та їх усунення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 6.4.6 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.6

Оперативний журнал періодично, але не рідше одного разу на тиждень, переглядається і візується технічним керівником структурного підрозділу суб’єкта господарювання,
якому підпорядковано персонал, що обслуговує даний тепловий пункт, або особа, відповідальна за справний стан і експлуатацію тепловикористовувальних установок і теплових мереж

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 6.4.6 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.7

Тепловий пункт оснащено
контрольно-вимірювальними приладами та пристроями
відповідно до вимог ПТЕТУіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.4.7 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.8

Тепловий пункт забезпечено водопроводом питної води та системою каналізації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.4.8 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.4.9

Забезпечено дотримання рівномірного (оптимального) розподілу і постачання теплоносія споживачам незалежно від їх віддаленості від теплового пункту шляхом налагодження автоматичних регуляторів, а в разі їх відсутності - встановлення дросельних шайб

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.4.9 пункту 6.4 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5

Водопідігрівальні установки

2.5.1

Водопідігрівальна установка встановлена відповідно до проектної документації. Проєкт в наявності

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.1 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.2

Сумарна продуктивність насосів водопідігрівальної установки забезпечує передбачений гідравлічний режим і продуктивність з урахуванням літнього режиму роботи.

Кожен насос оснащено з боку всмоктування запірною засувкою, з боку нагнітання - зворотним клапаном і запірною засувкою

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.2 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.3

Водопідігрівальна установка обладнана засобами вимірювальної техніки (манометрами, термометрами, запобіжними клапанами, витратомірами чи водомірами тощо)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.3 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.4

На водопідігрівниках (бойлерах) розміщені таблички з технічними характеристиками, згідно вимог ПТЕТУіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.4 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.5

На ємнісних водопідігрівниках наявні запобіжні клапани з боку середовища, що нагрівається, та передбачено пробовідбірники з охолоджувачами за пароводяними підігрівниками для контролю за якістю конденсату

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.5 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.6

Наявні записи в оперативному журналі про проведення механічного або хімічного очищення водопідігрівника, дотримуються терміни його проведення, а також складаються відповідні акти

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.5.6 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.7

Наявні акти теплового випробування водопідігрівників на продуктивність після проведення їх очищення та дотримуються терміни його проведення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.7 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.8

Наявні записи в оперативному журналі про проведення промивання і перевірки на щільність шляхом гідравлічного випробування водопідігрівників після їх капітального чи поточного ремонту, а також складені відповідні акти

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци перший, третій підпункт 6.5.8 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.9

У системі гарячого водопостачання забезпечено автоматичне регулювання подачі гріючого теплоносія на водопідігрівник

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.5.10 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.5.10

Наявний графік проведення ремонту водопідігрівальної установки і усіх її допоміжних пристроїв та дотримуються терміни його проведення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.5.11 пункту 6.5 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6

Баки-акумулятори гарячої води

2.6.1

Баки-акумулятори гарячої води
(далі - БАГВ) встановлені
відповідно до проектної документації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.6.1 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.2

У влаштованій навколо БАГВ охоронній зоні встановлені знаки, що забороняють перебування в ній сторонніх осіб

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.2 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.3

Приміщення, де встановлюються БАГВ, оснащені вентиляцією, освітленням, під баками встановлені піддони

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.5 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.4

Складений паспорт на кожен БАГВ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 6.6.6 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.5

Кожен БАГВ обладнаний
допоміжними пристроями, трубопроводами та тепловою ізоляцією у відповідності до вимог ПТЕТУіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.8 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.6

Наявні електроприводи на засувках трубопроводів підведення води до кожного БАГВ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.10 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.7

Наявні пристрої для відведення поверхневих і ґрунтових вод
з-під основи БАГВ.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.11 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.8

Наявні огороджувальний
земляний вал та вимощення навколо БАГВ або групи БАГВ. Навколо баків, розміщених поза територією ДТ чи суб’єкта господарювання, встановлена огорожа висотою не менш ніж 2,5 м із застережними знаками

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.12 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.9

Гідравлічні випробування БАГВ проводяться у відповідності
до вимог ПТЕТУіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.6.13 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.10

Наявні акти перевірки стану БАГВ у процесі експлуатації з визначенням їхньої придатності до подальшої експлуатації, яка проводиться щороку шляхом візуального огляду конструкції і основи баків, компенсуючих пристроїв трубопроводів та вістових труб

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.16 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.11

Забезпечено дотримання термінів проведення інструментального обстеження конструкцій БАГВ з визначенням товщини стінок і днища не рідше одного разу на 3 роки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 6.6.17 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.6.12

Забезпечено щоденний контроль за станом теплової ізоляції трубопроводів для підведення і відведення води, пристроїв компенсації та відсутністю витікань, а також щомісячний контроль дії електричної сигналізації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.6.18 пункту 6.6 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7

Системи збирання та повернення конденсату

2.7.1

У суб’єкта господарювання, який має теплообмінні установки поверхневого типу, що використовують пару, наявні системи збирання та повернення конденсату

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.1 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.2

У суб’єкта господарювання щороку розробляється пароконденсатний баланс

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.2 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.3

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості та кількості конденсату, який повертається до джерела теплопостачання від споживача пари

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.4 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.4

Баки збирання конденсату обладнані приладами контролю рівня води та сигналізації її рівнів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци другий, третій підпункту 6.7.7 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.5

На кожній конденсатозбірній станції встановлено необхідну кількість насосів (не менше двох) для перекачування конденсату, продуктивність яких визначається максимальною годинною витратою конденсату

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.9 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.6

Перекачувальні насоси систем збирання та повернення конденсату позначені порядковими номерами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.10 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.7

Конденсатні насоси, що працюють на спільний конденсатопровід, обладнані на всмоктувальних трубопроводах засувками, на трубопроводах нагнітання - зворотними клапанами та засувками.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.12 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.8

Конденсатні станції та підстанції мають електричне освітлення, вентиляцію, схему та інструкцію з експлуатації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци другий, четвертий підпункту 6.7.13 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.9

Забезпечено систематичний контроль за кількістю, якістю, тиском і температурою конденсату засобами вимірювальної техніки. Періодичність контролю і аналізів конденсату узгоджено з суб’єктом господарювання, що постачає теплову енергію

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.7.14, 6.7.15 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.10

Дотримуються терміни контролю за роботою пристроїв відведення конденсату (не рідше ніж щодекади)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.18 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.11

Дотримується періодичність проведення капітального (не рідше ніж один раз на 2 роки) та поточного ремонтів (не рідше ніж один раз на рік) устаткування систем збирання та повернення конденсату

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.20 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.7.12

Проведено випробовування баків для збирання конденсату закритого типу на щільність і міцність тиском не меншим ніж 0,3 МПа (3 кгс/кв.см)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.7.21 пункту 6.7 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.8

Водопідготовка та водно-хімічний режим

2.8.1

Наявне антикорозійне покриття на устаткуванні, трубопроводах та арматурі установок водопідготовки та очищення конденсату, поверхні яких контактують з корозійно-активним середовищем

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 6.8.3 пункту 6.8 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.8.2

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості конденсату, який повертається з виробництва, та відповідність нормам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7 пункту 6.8 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.8.3

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості води для підживлення теплових мереж, та відповідність нормам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.8.5, 6.8.6, 6.8.8 пункту 6.8 розділу 6 ПТЕТУіМ

2.8.4

Суб’єктом господарювання забезпечено контроль якості мережної води, та відповідність нормам

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 6.8.5, 6.8.6, 6.8.9 пункту 6.8 розділу 6 ПТЕТУіМ

 

ІІІ. Використання теплової енергії

3.1

Загальні вимоги

3.1.1

Тепловикористовувальна установка обладнана запірною арматурою та ЗВТ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.2 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.2

Параметри теплоносія, який подається на тепловикористовувальну установку, відповідають значенням, передбаченим технологічним режимом її роботи, та не перевищує паспортних даних

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 7.1.4 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.3

На тепловикористовувальних установках підвищеної небезпеки наявні пристрої для запобігання травматизму та пошкодженню устаткування або його елементів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.10 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.4

На пускових пристроях наявні написи, що вказують на їхнє призначення, та стрілки на маховиках основних оперативних та аварійних засувок і вентилях, що вказують напрямок обертання під час їх відкривання чи закривання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.13 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.5

Наявні теплова ізоляція та її гідроізоляційне покриття (у разі розташування на відкритому повітрі)усіх зовнішніх частин тепловикористовувальних установок і теплопроводів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.14 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.6

Фарбування тепловикористовувальних установок, трубопроводів і допоміжного устаткування, а також написи на них відповідають вимогам НД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.15 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.7

На кожній тепловикористовувальній установці, на запірній та регулювальній арматурі нанесені порядкові номери за схемою, а також стрілки напрямку руху теплоносія чи середовища за технологічним процесом

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.16 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.1.8

Наявні спеціальні таблички з відповідною інформацією на кожній тепловикористовувальній установці, що працює під тиском

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.1.18 пункту 7.1 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2

Тепловимірювальні прилади, автоматика, метрологічне забезпечення

3.2.1

Наявна проектно-технічна документація на встановлення засобів контролю та вимірювань, автоматичних пристроїв, приладів обліку теплової енергії

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.7 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.2

Наявні паспорти на встановлені засоби контролю та вимірювань, автоматичні пристрої, прилади обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія, у яких зазначені дані про всі проведені повірки та ремонти

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.8 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.3

Після заміни обладнання приладів обліку теплової енергії на прилади інших типів внесено зміни до проектно-технічної документації

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 7.2.9 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.4

Забезпечено закриття та опломбування приладів, що призначені для контролю за роботою агрегатів, а також приладів обліку теплової енергії та об’єму (маси) теплоносія

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.10 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.5

Наявні засоби автоматичного включення резервного електроживлення із світловою та звуковою сигналізацією автоматичних регуляторів та пристроїв дистанційного керування, що встановлюються на джерелах тепла

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 7.2.13 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.6

Виконується продувка
з’єднувальних ліній дифманометрів один раз на тиждень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.15 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.7

На шкалі манометрів для позначення максимального допустимого тиску нанесена червона риска або є додаткова червона стрілка

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.18 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.8

Суб’єктом господарювання не використовуються манометри, у яких:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.8.1

відсутні пломба чи тавро повірника

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 7.2.19 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.8.2

прострочено термін повірки

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 7.2.19 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.8.3

розбите скло

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 7.2.19 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.8.4

відсутня на шкалі червона позначка максимально допустимого тиску або додаткова (контрольна) червона стрілка

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 7.2.19 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.8.5

робоча стрілка під час зняття тиску з манометра не повертається до нульової відмітки шкали на величину, що перевищує половину мінімально допустимої похибки вимірювання для даного манометра, або є інші пошкодження, які можуть вплинути на правильність його показів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 7.2.19 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.9

Гільзи для термометрів перебувають у чистому стані та залиті оливою до повного занурення вимірювальної частини термометра

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 7.2.21 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.10

Наявність розрахункових приладів обліку теплової енергії на кожній магістралі теплової водяної мережі від джерела тепла

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.27 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.2.11

Наявність розрахункових приладів обліку теплової енергії на кожній магістралі теплової мережі перегрітої пари від джерела тепла.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.2.29 пункту 7.2 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3

Системи опалення та гарячого водопостачання

3.3.1

Тепловий вузол керування обладнаний:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.1.1

засувками, які відокремлюють вузол керування системи від зовнішньої теплової мережі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.2

засувками на всіх подавальних і зворотних відгалуженнях трубопроводів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.3

редукційним клапаном, відрегульованим на робочий тиск місцевої системи парового опалення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.4

запобіжним клапаном, установленим на лінії редукованої пари

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.5

грязьовиками на подавальних і зворотних теплопроводах
водяних систем

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.6

пристроєм для спорожнення і наповнення системи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.7

елеватором або іншим змішувачем для водяних систем опалення побутових приміщень, якщо температура води в подавальних трубопроводах перевищує розрахункову для цих приміщень

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.8

обмежувальною шайбою на лінії гарячого водопостачання у разі безпосереднього відбору води з теплової мережі на гаряче водопостачання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.9

автоматичним регулятором температури і витрати води в системі гарячого водопостачання та регулятором витрати в системі опалення (або дроселювальним пристроєм для систем опалення старих будівель)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзаци десятий, одинадцятий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.1.10

пусковим та експлуатаційним дренажем

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дванадцятий підпункту 7.7.3 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.2

Вузол керування водяної/парової теплової мережі оснащено ЗВТ, згідно вимог ПТЕТУіМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 7.7.4, 7.7.5 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.3

Усі верхні точки розвідних теплопроводів обладнані пристроями для випуску повітря, а всі нижні точки - вентилями (кранами) для спускання води та відведення конденсату

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.6 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.4

Вузлові точки внутрішніх теплопроводів та трубопроводів, що розташовані в будинках, обладнані секційними засувками чи вентилями, що дозволяють вимикати окремі ділянки від усієї системи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.7 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.5

Теплопроводи й арматура в неопалюваних приміщеннях ізольовані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.11 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.6

Під час експлуатації системи водяного опалення забезпечено:

Х

Х

Х

Х

Х

підпункт 7.7.14 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.6.1

температура мережної води, що повертається з системи, не більше ніж на 3–4 град. С вище від значення, установленого температурним графіком за відповідної температури зовнішнього повітря

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 7.7.14 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.6.2

тиск у системі не перевищує допустимого для нагрівальних приладів і трубопроводів системи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 7.7.14 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.6.3

коефіцієнт змішування на елеваторному вузлі не відрізняється від розрахункового більше ніж + – 5 %. Фактичний напір перед елеватором не менший, ніж розрахунковий

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 7.7.14 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.7

Наявні акти на гідропневматичне промивання систем опалення.
Системи опалення заповнені хімічно очищеною деаерованою водою під надлишковим тиском не нижчим за 50 кПа (0,5 кгс/кв.см).

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.17 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.8

Наявний журнал дефектів із зазначенням записів в ньому про дефекти, виявлені в процесі експлуатації, під час огляду системи опалення. Дефекти враховуються під час складання планів проведення ремонтних робіт

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.18 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.9

Перед початком опалювального сезону на всіх системах опалення здійснено гідравлічне випробування на щільність та міцність, згідно вимог ПТЕТУіМ. Наявні акти на гідравлічне випробування систем теплоспоживання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 7.7.20–7.7.22, 7.7.26 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.10

Наявні акти проведення теплового випробування системи опалення на рівномірність прогрівання опалювальних приладів та визначення фактичних теплових втрат, налагодження і регулювання системи із складанням акту.
Терміни їх виконання не менше ніж один раз на 5 років дотримано.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 7.7.23 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.11

Розрахункові шайби та сопла елеваторів опломбовані.
Наявні акти збереження пломб.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.24 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.12

Наявні висновки від організації, що постачає енергію, щодо придатності систем до експлуатації після перевірки щільності систем гарячого водопостачання і на вузлах керування тепловими пунктами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.27 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.3.13

В системі гарячого водопостачання закритого типу на трубопроводах холодної води перед водопідігрівником першого ступеня встановлено регулятор тиску «після себе» для підтримання необхідного тиску

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.7.29 пункту 7.7 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4

Системи вентиляції та агрегати повітряного опалення

3.4.1

Калориферні установки систем припливної вентиляції та повітряного опалення обладнані автоматичними регуляторами, за допомогою яких забезпечується задана температура повітря всередині приміщення і температура зворотної мережної води відповідно до температурного графіка

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 7.8.2 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.2

Конструкція камер повітряного опалення та припливної вентиляції забезпечує цілковиту герметичність з’єднань як між секціями калорифера, так і між калориферами, вентиляторами та зовнішніми огородженнями, а також щільність закриття обвідних каналів, необхідних для літнього режиму

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.8.3 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3

Кожна калориферна установка обладнана:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.4.3.1

арматурою вимкнення
на вході та виході теплоносія

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.2

гільзами для термометрів на подавальному і зворотному трубопроводах

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.3

повітряниками у верхніх точках і дренажними пристроями в нижніх точках обв’язки калориферів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.4

конденсатовідвідниками для калориферів,
що працюють на парі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.5

вимірювальними діафрагмами для калориферних установок продуктивністю 0,25 Гкал/год і більше

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.6

термометрами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.7

манометрами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.3.8

автоматичними регуляторами

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий підпункту 7.8.5 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.4

Суб’єктом господарювання не допускається експлуатація калориферів, якщо кількість зім’ятих ребер перевищує 10 %, в одноходових калориферах заглушено більше ніж 5 % труб, а у багатоходових - більше ніж 1 %, не працюють автоматичні регулятори

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.8.6 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.5

Опалювальні та вентиляційні камери перебувають в належному стані (побілені чи пофарбовані, звільнені
від сторонніх предметів), мають штучне освітлення. Двері камер ущільнені і запиратися на замок

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.8.7 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.6

На кожусі вентилятора та корпусі електродвигуна яскравою фарбою намальовано стрілки, що вказують напрямок обертання роторів.
Для осьових вентиляторів стрілки намальовані на повітропроводі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 7.8.13 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.7

Дотримується періодичність (не рідше ніж один раз на 3 роки) та повнота проведення випробувань установки повітряного опалення вентиляційних систем. Недоліки, виявлені в ході випробувань і налагодження вентиляційних систем, зазначені у відомості дефектів і усунуті. Результати випробувань зафіксовані в журналі експлуатації та в паспорті вентиляційної установки.

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти
7.8.14–7.8.17 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.8

На кожну вентиляційну установку припливної дії і систему повітряного опалення складено паспорт, що містить технічну характеристику та схему

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 7.8.17 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

3.4.9

Порядок вмикання і вимикання вентиляційних установок визначено місцевою інструкцією

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший підпункту 7.8.19 пункту 7.8 розділу 7 ПТЕТУіМ

 

ІV. Підготовка та перевірка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

4.1.

Загальні положення

4.1.1

Наявний розпорядчий документ щодо розробки плану організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплового господарства до роботи опалювальний період

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1 розділу IV ППТГ до ОП

4.1.2

Наявний розроблений план організаційно-технічних заходів щодо підготовки теплових господарств до опалювального періоду

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 2 розділу IV ППТГ до ОП

4.1.3

До початку опалювального періоду суб’єктом відносин у сфері теплопостачання:

- відповідні підрозділи теплового господарства укомплектовано ремонтним та обслуговувальним персоналом;

- проведено навчання та перевірку знань персоналу;

- проведено протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання та під час виникнення передумов надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3 розділу IV ППТГ до ОП

4.1.4

Проведено пробний пуск систем опалення та системи теплопостачання перед початком опалювального періоду після закінчення робіт з підготовки до ОП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 4 розділу IV ППТГ до ОП

4.1.5

До 1 жовтня закінчені всі планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 5розділу IV ППТГ до ОП

4.2

Підготовка джерел теплової енергії до опалювального періоду

4.2.1

До 1 квітня затверджені плани-графіки відключення джерел теплової енергії для випробувань, ремонту і налагодження котельного обладнання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 1 розділу V ППТГ до ОП

4.2.2

До 15 квітня доведено до відома споживачів та теплопередавальних організацій затверджені плани-графіки відключення джерел теплової енергії теплопостачальних організацій

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3

Суб’єктом господарювання:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

до 1 квітня поточного року складено дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затверджено організаційно технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначено відповідальних осіб за їх виконання;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3.1

розроблено та затверджено графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3.2

затверджено графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання ПЕР, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3.3

розроблено температурні графіки центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимні карти

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий

пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3.4

розроблено та забезпечено виконання заходів щодо надійної і безпечної роботи всього основного та допоміжного устаткування теплового господарства

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3.5

проведено роботи на ДТ, згідно з затвердженим графіком, з профілактики, ремонту і заміни устаткування, трубопроводів, систем регулювання, приладів обліку теплової енергії, зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електромереж та обладнання джерел, автономного електро- і водопостачання та виконано повірку ЗВТ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.3.6

проведено промивання, випробування котлоагрегатів водопідігрівальних установок, теплопроводів, систем опалення, вентиляції та ГВП джерела, а також налагоджувальні роботи основного та допоміжного устатковання відповідно до вимог НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 3 розділу V ППТГ до ОП

4.2.4

Комплекс робіт з підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період виконується відповідно до планів-графіків та відповідає вимогам НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункти 6–8 розділу V
ППТГ до ОП

4.3

Підготовка теплових мереж до опалювального періоду

4.3.1

Під час підготовки обладнання теплових мереж до опалювального періоду:

Х

Х

Х

Х

Х

пункт 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.3.1.1

до 1 квітня складено дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затверджено організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначено відповідальних осіб за їх виконання;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.3.1.2

розроблено графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт основного і допоміжного устаткування та забезпечено їх виконання;

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП; абзац другий підпункту 7.9.1.1 пункту 7.9 розділу 7 ПТЕТУіМ

4.3.1.3

наявні температурний графік теплових мереж, режимні карти роботи ТМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.3.1.4

затверджені робочі програми з проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, розрахункову температуру, теплові та гідравлічні втрати відповідно до вимог НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.3.1.5

проведено роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи ТМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП;

абзац третій підпункту 7.9.1.1 пункту 7.9 розділу 7 ПТЕТУіМ

4.3.1.6

проведено гідравлічні випробування устаткування ТМ на щільність та міцність, наявність актів на гідравлічне випробування трубопроводу

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП;

підпункт 6.3.60 пункту 6.3 розділу 6, додаток 7 ПТЕТУіМ

4.3.1.7

виконано шурфування теплових мереж або застосовано інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.3.1.8

приведено стан охоронних зон ТМ у відповідність до НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.3.1.9

Виконано промивання устаткування та трубопроводів ТМ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 1 розділу VІ ППТГ до ОП

4.4

Підготовка теплових пунктів до опалювального періоду

4.4.1

Під час підготовки обладнання ТП (ЦТП, ІТП) до опалювального періоду:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4.1.1

до 1 квітня поточного року складено дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затверджено організаційно-технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначено відповідальних осіб за їх виконання

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.2

розроблено графіки та проведено ремонтно-профілактичні роботи на устаткуванні теплового пункту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.3

забезпечено наявність
принципових схем парової та водяної мережі, принципової теплової схеми ТП, однолінійних схем електропостачання і автоматики, схем збирання та повернення конденсату, інструкції з обслуговування ТП і наявного устаткування, інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки під час роботи на ТП, температурного графіка, встановлених норм витрати теплоносія і повернення конденсату, оперативних журналів, маршрутних схем, за якими обслуговувальний персонал ТП здійснює огляд

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.4

розроблено та затверджено робочі програми з проведення випробування устаткування теплового пункту на гідравлічну щільність

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.5

забезпечено наявність режимних карт роботи ТП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.6

виконано гідравлічні випробування устаткування теплового пункту на щільність та міцність, результати випробувань відображені в акті готовності об’єкта до зими

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.7

проведено промивання устаткування та трубопроводів теплового пункту

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.8

виконано ревізію насосних агрегатів систем центрального опалення і підживлення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.9

виконано ревізію та ремонт щитів електроавтоматики, автоматики підживлення систем опалення

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дванадцятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.10

перевірено відповідність розмірів лімітних звужуючих пристроїв

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац тринадцятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.1.11

виконано ремонт та повірку ЗВТ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац чотирнадцятий пункту 1 розділу VІІ ППТГ до ОП

4.4.2

Підготовлений до роботи в опалювальний період ТП відповідає таким вимогам:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4.2.1

перебуває у справному стані

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.2

проведено налагодження обладнання, відкореговано тепловий та гідравлічний режими його роботи

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.3

всі автоматичні системи ТП (передбачені проєктом) задіяні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.4

укомплектований працюючими та повіреними ЗВТ

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац п’ятий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.5

укомплектований засобами захисту та пожежогасіння

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац шостий

пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.6

забезпечений необхідною технічною документацією

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац сьомий

пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.7

електрообладнання ТП надійно заземлене

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац восьмий

пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.8

двері електричних шаф запираються на замок

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац дев’ятий

пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.9

повітряні чи підземні контрольні кабелі системи автоматики підживлення розширювальних баків незалежних систем опалення працездатні

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац десятий

пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.10

все обладнання ТП має відповідне маркування та написи відповідно до НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац
одинадцятий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.11

трубопроводи та устаткування ТП пофарбовані у відповідний колір та не мають ділянок з порушеною ізоляцією

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац
дванадцятий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.12

освітлення ТП відповідає нормам діючих НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац
тринадцятий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.4.2.13

двері в приміщення ТП мають відповідні написи та надійно запираються

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

абзац чотирнадцятий пункту 3 розділу VІI ППТГ до ОП

4.5

Підготовка систем теплоспоживання споживачів теплової енергії до опалювального періоду

4.5.1

Переліки заходів, необхідних для підготовки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, вентиляції та ГВП до експлуатації в наступному опалювальному періоді, у наявності та складані з дотриманням вимог НТД

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2 розділу VІII ППТГ до ОП

4.5.2

Системи теплоспоживання заповнені хімічно очищеною водою з тиском більше статичного на 0,5 кгс/кв.см, увідні засувки - закриті

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3 розділу VІII ППТГ до ОП

4.5.3

Підготовлена до опалювального періоду система теплоспоживання споживачів (системи опалення, вентиляції та ГВП) відповідає
вимогам ППТГ до ОП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 4 розділу VІII ППТГ до ОП

4.6

Підготовка будівель і споруд до опалювального періоду

4.6.1

На кожному об’єкті закріплений підрозділ, відповідальний за експлуатацію будівель та споруд

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 2 розділу IX ППТГ до ОП

4.6.2

Організовано систематичний технічний огляд стану будівель і споруд з періодичністю відповідно до вимог НТД. Результати оглядів зазначаються у відповідному журналі

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 3 розділу IX ППТГ до ОП

4.6.3

Під час підготовки будівель і споруд до опалювального періоду забезпечено виконання заходів передбачених ППТГ до ОП

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 6 розділу IX ППТГ до ОП

4.6.4

У процесі осіннього технічного огляду суб’єктом перевірено надійність несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд та відсутності різного роду щілин і зазорів, стан осклення вікон будівель і споруд, сходових клітин, ущільнення вікон та вхідних дверей

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

пункт 7 розділу IX ППТГ до ОП

4.7

Перевірка стану готовності теплових господарств до опалювального періоду

4.7.1

У суб’єкта господарювання
відповідним розпорядчим документом власників (керівників) цих господарств створено комісію з перевірки готовності господарств до роботи в опалювальний період, до складу комісії включені представники відповідної державної інспекції

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 1.1, 1.2 пункту 1,

підпункти
2.1, 2.2, 2.3

пункту 2 розділу Х ППТГ до ОП

4.7.2

Наявні акти стану готовності теплових господарств ДТ (структурних підрозділів або об’єктів) до роботи в опалювальний період за формою додатка 1

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 1.5 пункту 1 розділу Х ППТГ до ОП

4.7.3

Наявний акт готовності теплового господарства ДТ до роботи в опалювальний період за формою додатка 3 (в цілому по підприємству)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 1.6.1 пункту 1 розділу Х ППТГ до ОП

4.7.4

У споживача наявний акт готовності до опалювального періоду за формою додатка 4, отриманий від суб’єкта господарювання, що постачає теплову енергію. Наявні акти стану готовності теплових господарств споживача (структурних підрозділів або об’єктів) до роботи в опалювальний період за формою додатка 1

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункти 2.5, 2.6 пункту 2 розділу Х,

ППТГ до ОП

4.7.5

Наявний акт готовності
теплового господарства (споживача) до роботи в опалювальний період за формою додатка 3 (в цілому по суб’єкту господарювання)

Високий

Середній

Незначний

 

 

 

 

підпункт 2.8;

пункту 2 розділу Х,

ППТГ до ОП

 


Додаток 5
до Акта, що складається за результатами
проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері електроенергетики
та у сфері теплопостачання

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів,
відповідно до яких складено перелік питань

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер
державної реєстрації нормативно-правового
акта в Мін’юсті

найменування

дата і номер

1

Закони України

1.1

Закон України «Про ринок електричної енергії»

від 13 квітня 2017 року

№ 2019-VIII

 

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України (ПОЕМ)

від 04 березня 1997 року

№ 209

 

2.2

Порядок постачання електричної енергії споживачам, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України (ППЕЕС)

від 24 березня 1999 року

№ 441

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2005 року № 473)

 

2.3

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок прийняття, затверджений ПКМУ № 461)

від 13 квітня 2011 року

№ 461

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750)

 

3

Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

3.1

Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Правила ринку)

від 14 березня 2018 року

№ 307

(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 червня 2019 року № 1168)

 

3.2

Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Кодекс системи передачі)

від 14 березня 2018 року № 309

 

3.3

Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Кодекс системи розподілу)

від 14 березня 2018 року № 310

 

3.4

Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Кодекс комерційного обліку електричної енергії)

від 14 березня 2018 року

№ 311

 

3.5

Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (ПРРЕЕ)

від 14 березня 2018 року № 312

 

4

Накази центральних органів виконавчої влади

4.1

ГКД 34.35.511-2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики вимкнення навантаження, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (ГКД 34.35.511-2002)

від 29 липня 2002 року

№ 449

(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року № 554)

15 серпня 2002 року за № 667/6955

4.2

ГНД 34.20.567-2003 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження або підвищення частоти в енергосистемах, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (ГНД 34.20.567-2003)

від 01 грудня 2003 року

№ 714

(у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 липня 2012 року № 553)

18 грудня 2003 року за № 1177/8498

4.3

ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України (ГНД 34.12.102-2004)

від 09 лютого 2004 року

№ 75

05 квітня 2004 року за № 418/9017

4.4

СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України
(СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551:2009)

від 09 червня 2005 року

№ 255

(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 грудня 2008 року № 668)

07 жовтня

2005 року за № 1165/11445

4.5

СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009 Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.574:2009)

від 07 липня 2006 року

№ 231

(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 грудня 2008 року № 667)

21 вересня

2006 року за № 1064/12938

4.6

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України (Інструкція, затверджена наказом № 270)

від 04 серпня 2006 року

№ 270

22 серпня

2006 року за № 993/12867

4.7

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (ПТЕТУіМ)

від 14 лютого 2007 року

№ 71

05 березня

2007 року за № 197/13464

4.8

Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)

від 02 червня 2008 року № 303

23 липня

2008 року № 673/15364

 

електроенергетики в умовах паралельної роботи у складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (Правила, затверджені наказом № 303)

 

 

4.9

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (ППТГдо ОП)

від 10 грудня 2008 року № 620/378

31 грудня

2008 року за № 1310/16001

4.10

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об’єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ПВРТПО)

від 08 листопада 2011 року № 691

29 листопада 2011 року № 1370/20108

4.11

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-98:2014
Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-98:2014)

від 24 грудня 2013 року

№ 991

25 лютого 2014 року за № 328/25105

4.12

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014 Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6–750 кВ, затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості (СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-100:2014)

від 23 травня 2014 року

№ 374

21 липня 2014 року за № 842/25619

4.13

РД 34.31.602-70 «Инструкция по ремонту гидротурбин и механической части генератора» (РД 34.31.602-70)

від 13 січня 1970 року

 

4.14

ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України (ГКД 34.03.106 -2003)

від 21 квітня 2003 року

№ 198

 

4.15

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (ПТОіР)

від 14 травня 2003 року

№ 228

(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 15 березня 2019 року № 124)

 

4.16

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України ( ПТЕЕСіМ)

від 13 червня 2003 року № 296

(у редакції наказу
від 21 червня 2019 року № 271)

 

4.17

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38–20 кВ з повітряними лініями електропередачі, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005)

від 03 лютого 2005 року

№ 60

 

4.18

СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики. Положення, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України
(СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005)

від 02 листопада 2005 року
№ 559

 

4.19

СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006 Виробничі будівлі та споруди суб’єктів електроенергетики.
Типова інструкція з експлуатації.
Частина 1. Організація експлуатації будівель та споруд, затверджена наказом
Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н МПЕ 40.1.21.525:2006)

від 19 травня 2006 року

№ 170

 

4.20

СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006 Методичні вказівки з обстеження металевих і залізобетонних порталів відкритих розподільчих установок напругою 35–750 кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.572:2006)

від 21 червня 2006 року

№ 214

 

4.21

СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007 Випробування акумуляторних батарей у режимах аварійних та поштовхових навантажень (струмів). Методика, затверджена наказом
Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007)

від 10 січня 2007 року

№ 3

 

4.22

СОУ-НЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007)

від 15 січня 2007 року № 13

(у редакції наказу Мінекоенерго
від 06 квітня 2020 року № 224)

 

4.23

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007)

від 15 лютого 2007 року

№ 89

 

4.24

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35кВ і вище. Інструкція з експлуатації, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007)

від 09 липня 2007 року № 324

(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 29 грудня 2009 року № 771)

 

4.25

СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 до 750кВ. Методичні вказівки. Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007)

від 27 серпня 2007 року

№ 415

 

4.26

Перелік форм звітності Міністерства палива та енергетики України, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України (Перелік, затверджений наказом № 352)

від 01 липня 2008 року

№ 352

 

4.27

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України (СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009)

від 13 березня 2009 року

№ 145

 

4.28

СОУ 40.1-21677681-07:2009
Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації (СОУ 40.1-21677681-07:2009)

від 27 березня 2009 року

№ 180

 

4.29

СОУ 31.2-21677681-19:2009 Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок. Типова інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України
(СОУ 31.2-21677681-19:2009)

від 29 грудня 2009 року

№ 772

 

4.30

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011
Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ, затверджений наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості (зі змінами)
(СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011)

від 06 червня 2011 року

№ 198

(у редакції наказу Міністерства палива та енергетики України
від 26 січня 2017 року № 82)

 

4.31

Правила улаштування електроустановок, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ПУЕ)

від 21 липня 2017 року

№ 476

 

4.32

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках (ПВОП)

від 30 січня 2018 року № 77

21 лютого 2018 року за № 211/31663

5

Національні та міждержавні стандарти

5.1

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики
напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ДСТУ EN 50160:2014)

від 20 травня 2014 року

№ 573

 

5.2

ДСТУ 8292:2015 Вітроенергетика.
Вітрові електричні станції. Приєднання до електроенергетичної системи, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» (ДСТУ 8292:2015)

від 22 червня 2015 року

№ 61

 

5.3

ДСТУ 8635:2016 Геліоенергетика.
Площадки для фотоелектричних станцій. Приєднання станцій до електроенергетичної системи, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» (ДСТУ 8635:2016)

від 05 квітня 2016 року

№ 98

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux