• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання»

01.03.2023

ПРОЄКТ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання»


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до Закону України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):

1) абзац дванадцятий статті 1 після слів «надійної експлуатації теплових мереж» доповнити словами «тепловикористальні установки»;

2) доповнити статтею 11такого змісту:

«Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії, належить:

1) формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання відповідно до повноважень;

2) здійснення нормативно-правового регулювання в межах визначених повноваженнями з питань:

проведення моніторингів у сфері теплопостачання щодо технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

обліку та розслідування технологічних порушень, аварій на об’єктах у сфері теплопостачання;

організації підготовки та оцінки готовності об’єктів у сфері теплопостачання в частині забезпечення їх технічного стану та організації експлуатації до роботи в опалювальний період та в умовах надзвичайних ситуацій;

організації спеціальної підготовки та навчання з питань технічної експлуатації теплових, теплогенеруючих, тепловикористальних установок і мереж;

організації звітності суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонт зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

3) формування в межах своїх повноважень науково-технічної політики у сфері теплопостачання;

4) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, має право отримувати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень відповідно до вимог цього Закону»;

3) доповнити статтею 11такого змісту:

«Стаття 112. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії, належить:

1) здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

2) розслідування (в тому числі під час участі у роботі відповідних комісій) технологічних порушень, аварій на об’єктах у сфері теплопостачання;

3) участь у роботі комісій з оцінки стану готовності об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в період надзвичайних ситуацій, надання висновку про готовність об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період;

4) контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління та технічне обслуговування теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж, участь у роботі комісій з перевірки знань;

5) надання суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, за їх зверненням висновку щодо пріоритетності технічних рішень для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, передбачених проєктами інвестиційних програм суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

6) участь у роботі комісій, робочих груп, створених відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань розробки схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

7) надання у межах компетенції суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультативної допомоги;

8) надання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на приєднання за письмовим зверненням замовника;

9) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, має право:

1) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

2) одержувати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, їх посадових осіб на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення владних повноважень;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, базами даних суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

5) вносити керівникам суб’єктів господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних, теплогенеруючих установок і мереж, енергетичного обладнання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань з цих питань;

6) вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами, нормами і правилами режимів постачання теплової енергії;

7) здійснювати в установленому законодавством порядку претензійну та позовну роботу, спрямовану на реалізацію його повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, здійснює й інші повноваження відповідно до Закону»;

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання

Державний енергетичний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра згідно із законодавством.

Предметом державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії.

Способом здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків) суб’єктів відносин у сфері теплопостачання у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, під час державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання здійснює нагляд за:

тепловими, тепловикористальними установками та мережами, енергетичним обладнанням суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

дотриманням суб’єктами відносин у сфері теплопостачання вимог нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання випробування та ремонту, забезпеченням належного технічного стану елементів обладнання технологічного захисту;

додержанням встановлених нормативно-правовими актами, нормами і правилами режимів постачання теплової енергії.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, здійснює й інші повноваження відповідно до Закону».


II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України                                                               Руслан СТЕФАНЧУК


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux