• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання»

18.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРОЄКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України  щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до таких законів  України:

1. У Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):

1)  абзац дванадцятий статті 1 після слів  «надійної експлуатації теплових мереж» доповнити словами  «тепловикористальні установки»;

2) доповнити статтею 111 такого змісту:

«Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання,  належить:

1) формування та реалізація державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання;

2) здійснення нормативно-правового регулювання з питань :

проведення моніторингів у сфері теплопостачання щодо технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних  установок і мереж,

теплоенергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонт зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

обліку та розслідування технологічних порушень, аварій на об’єктах у сфері теплопостачання;

організації підготовки об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в умовах надзвичайних ситуацій;

організації  спеціальної підготовки та навчання з питань технічної експлуатації теплових, теплогенеруючих, тепловикористальних установок і мереж;

організації звітності суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонт зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;

3) розроблення, затвердження і перегляд технічних регламентів та забезпечення їх впровадження відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

4) здійснення в межах своєї компетенції науково-технічної політики у сфері теплопостачання;

5) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, має право отримувати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень відповідно до вимог цього Закону»;

3) доповнити статтею 112 такого змісту:

«Стаття 112. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, належить:

1) здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання;

2) розслідування (в тому числі під час участі у роботі відповідних комісій) технологічних порушень, аварій на обладнанні суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

3) участь у роботі комісій суб’єктів відносин у сфері теплопостачання щодо оцінки стану готовності об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в період надзвичайних ситуацій, надання висновку про готовність об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період;

4) контроль за організацією та періодичністю проведення спеціальної підготовки працівників, які забезпечують оперативно-технологічне управління та технічне обслуговування теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання, періодичністю перевірки рівня знань зазначених працівників щодо вимог відповідних нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж, участь у роботі комісій з перевірки знань;

5) надання суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють виробництво, постачання та транспортування теплової енергії, за їх зверненням висновку щодо пріоритетності технічних рішень для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, передбачених проєктами інвестиційних програм суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

6) участь у роботі комісій, робочих груп, створених відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань розробки схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

7) надання суб’єктам відносин у сфері теплопостачання консультативної допомоги та розгляд спірних питань, що виникають між суб’єктами відносин у сфері теплопостачання, у межах компетенції;

8) надання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на приєднання за письмовим зверненням замовника;

9) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, має право:

1) складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

2) одержувати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, їх посадових осіб на письмовий запит безоплатно відповідно до законодавства необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення державного нагляду у сфері теплопостачання;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, базами даних суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

5) вносити керівникам суб’єктів господарської діяльності або їх уповноваженим представникам подання про усунення від виконання обов’язків відповідальної за теплове господарство посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних, теплогенеруючих установок і мереж, теплоенергетичного обладнання або яка не пройшла в установленому порядку перевірку знань з цих питань;

6) вимагати від суб’єктів відносин у сфері теплопостачання додержання встановлених нормативно-правовими актами, нормами і правилами режимів постачання теплової енергії;

7) здійснювати в установленому законодавством порядку претензійну та позовну роботу, спрямовану на реалізацію його повноважень відповідно до Конституції та законів України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, здійснює й інші повноваження відповідно до Закону»;

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Державний енергетичний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання

Державний енергетичний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра згідно із законодавством.

Предметом державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є господарська діяльність, пов’язана з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії в частині технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків), випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії.

Способом здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання, відповідних обстежень, перевірок, оглядів, інспектування теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання (крім внутрішньобудинкових систем теплопостачання багатоквартирних будинків) суб’єктів відносин у сфері теплопостачання у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, під час державного енергетичного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання здійснює нагляд за:

тепловими, тепловикористальними установками та мережами, теплоенергетичним обладнанням суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

дотриманням суб’єктами відносин у сфері теплопостачання вимог нормативно-правових актів, норм і правил з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, теплоенергетичного обладнання випробування та ремонту, забезпеченням належного технічного стану елементів обладнання технологічного захисту;

додержанням встановлених нормативно-правовими актами, нормами і правилами режимів постачання теплової енергії.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання, здійснює й інші повноваження відповідно до Закону».

2. У Законі України «Про ринок електричної енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., №  27-28, ст. 312):

1)  у частині четвертій статті 5:

пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4) розроблення і затвердження правил безпеки постачання електричної енергії та здійснення моніторингу безпеки постачання електричної енергії, у тому числі здійснення нормативно-правового регулювання з питань:

порядку підготовки та оцінки готовності об’єктів  електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період;

організації спеціальної підготовки і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики;

 організації статистичної звітності в частині технічного стану та організації експлуатації ОЕС України;

технічної експлуатації станцій та мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту електроустановок і мереж;

5) розроблення, затвердження і перегляд технічних регламентів та забезпечення їх впровадження відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;

доповнити пунктом 101 такого змісту:

«101) координація організації протиаварійної роботи в енергетичній галузі»;

2) у статті 9:

частину першу доповнити  абзацом другим такого змісту:

«Для цілей цієї статті особливою групою непобутових споживачів вважаються юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність, використовуючи струмоприймачі першої категорії з надійності електропостачання або які є споживачами та/або власниками електричних мереж і не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам»;

у частині другій слова та символи «(крім споживачів)» замінити словами та символами «(крім побутових споживачів та споживачів, не віднесених до особливої групи непобутових споживачів)»;

у частині третій слова та символи «(крім споживачів)» замінити словами та символами «(крім побутових споживачів та споживачів, не віднесених до особливої групи непобутових споживачів)»;

у частині четвертій:

у пункті 1 слова та символи «(крім споживачів)» замінити словами та символами «(крім побутових споживачів та споживачів, не віднесених до особливої групи непобутових споживачів)»;

у пункті 2:

в абзаці першому слова та символи «(крім споживачів)» замінити словами та символами «(крім побутових споживачів та споживачів, не віднесених до особливої групи непобутових споживачів), у тому числі на об’єктах альтернативної  енергетики незалежно від їх форми власності, військових об’єктах, об’єктах оборонного значення та об’єктах оборонної галузі»;

в абзаці четвертому слово «споживачів» замінити словами «особливої групи непобутових споживачів»;

в абзаці восьмому слова та символи «(у тому числі споживачів)» замінити словами та символами «(крім побутових споживачів та споживачів, не віднесених до особливої групи непобутових споживачів)»;

у пункті 4 слова «висновку щодо» замінити словами «висновків щодо готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період»;

пункт 12 частини п’ятої  після слів «та іншими технічними засобами» доповнити словами «базами даних диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, інформаційними базами операторів систем розподілу та систем передачі з питань функціонування ринку електричної енергії».


II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання  чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України

Дмитро РАЗУМКОВ

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux