• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Держенергонагляді

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2020

м. Київ

№ 780

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

01 лютого 2021 р. за № 127/35749

Про затвердження Порядку
забезпечення доступу до публічної 
інформації у Державній інспекції енергетичного 
нагляду України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"; Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"; постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"; з метою реалізації у Державній інспекції енергетичного нагляду України права громадян на доступ до публічної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній інспекції енергетичного нагляду України, що додається.

2. Департаменту комунікацій забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

Юрій БОЙКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Уповноважений Президента
України з прав людей з інвалідністю

В. М. Сушкевич

Т. в. о. Голови Державної
інспекції енергетичного
нагляду України

Роман БОДНАР

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Урядовий уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики України

03 грудня 2020 року № 780

ПОРЯДОК

забезпечення доступу до публічної інформації у Державній інспекції енергетичного нагляду України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений з метою впорядкування доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція енергетичного нагляду України, встановлює механізм створення, приймання, реєстрації, опрацювання, аналізу запитів на публічну інформацію (далі - запит на інформацію), контролю за їх виконанням, підготовки звітів щодо їх опрацювання, надання інформації, яку отримує чи створює Держенергонагляд у процесі здійснення своїх повноважень або якою володіє, а також відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до інформації, здійснюється відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з цих питань.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон).

3. Організація і забезпечення додержання порядку надання інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів Держенергонагляду, яким доручено їх розгляд.

II. Забезпечення порядку доступу до інформації

1. Доступ до публічної інформації у Держенергонагляді забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (на офіційному вебсайті Держенергонагляду в мережі Інтернет, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом); надання інформації за запитами на інформацію.

Обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті Держенергонагляду підлягає інформація, зазначена у частині першій статті 15 Закону.

2. Інформаційне наповнення офіційного вебсайту Держенергонагляду та оприлюднення інформації, розпорядником якої є Держенергонагляд, в засобах масової інформації здійснює структурний підрозділ Держенергонагляду, що забезпечує взаємодію з громадськістю та засобами масової інформації, за поданням керівників структурних підрозділів, територіальних органів Держенегронагляду.

3. Забезпечення доступу до публічної інформації та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладаються на службу діловодства Держенергонагляду (далі - Служба діловодства). Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями визначено кабінет 434, вул. Дорогожицька, буд. 11/8, м. Київ.

4. Службою діловодства забезпечуються:

первинний розгляд запитів на інформацію, реєстрація, опрацювання, систематизація та аналіз;

надання консультацій структурним підрозділам під час опрацювання запитів на інформацію та їх оформлення;

здійснення контролю за своєчасним виконанням вимог Закону та цього Порядку.

5. Обмеження доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до Закону при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

6. Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Держенергонагляду оскаржуються в установленому законодавством порядку.

III. Складання та подання запитів на інформацію

1. Запитувач має право звернутися до Держенергонагляду із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

3. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4. Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати відповідні форми для подання запиту на інформацію (додаток 1), які розміщуються на офіційному вебсайті Держенергонагляду та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі Держенергонагляду.

7. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на офіційному вебсайті Держенергонагляду.

8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа Служби діловодства із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Реєстрація запитів на інформацію, які надійшли до Держенергонагляду, проводиться Службою діловодства, а ті, що надійшли безпосередньо до територіальних органів - працівником відповідного структурного підрозділу, в посадовій інструкції якого визначено обов'язки з ведення діловодства (далі - діловод).

Запит на інформацію, який подано згідно із Законом та який за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону України "Про звернення громадян" та Закону України "Про доступ до публічної інформації", розглядається у відповідних частинах у строки і порядку, передбачені відповідними нормативно-правовими актами.

11. Запити на інформацію незалежно від форми подання, що надійшли до Держенергонагляду та його територіальних органів, приймаються, попередньо опрацьовуються і централізовано реєструються із встановленням строків у день їх надходження (ті, що надійшли в неробочий час та день - наступного після нього робочого дня) відповідно Службою діловодства, а у територіальних органах Держенергонагляду - діловодом, у журналі реєстрації запитів на публічну інформацію (далі - журнал) (додаток 2) та/або в автоматизованій інформаційній системі документообігу з проставлянням у правому верхньому куті позначки: "Запит на публічну інформацію".

Реєстрація запитів на інформацію здійснюється шляхом проставляння штампа "4" із зазначенням реєстраційного індексу запиту, наприклад: ЗПІ-1, де ЗПІ - ознака виду документа, 1 - порядковий реєстраційний індекс, що формується під час реєстрації запиту. У територіальних органах додатково прописується через тире індекс структурної одиниці, наприклад: ЗПІ-1-15, де 15 - індекс структурної одиниці.

12. Після реєстрації запити на інформацію в установленому порядку подаються керівнику Держенергонагляду або його заступникам відповідно до розподілу функціональних обов'язків, який визначає структурний підрозділ, територіальний орган Держенергонагляду, відповідальний за розгляд запиту (далі - виконавець).

13. Запити на інформацію після розгляду керівництвом Держенергонагляду повертаються з відповідною резолюцією до Служби діловодства для оперативного внесення інформації про виконавця до журналу та їх передачі виконавцям для опрацювання та підготовки відповіді запитувачу.

14. На запити на інформацію, які надійшли безпосередньо до територіальних органів, резолюцію накладає керівник територіального органу або особа, яка виконує його обов'язки, після чого діловод вносить інформацію про виконавця до журналу та передає на опрацювання.

15. Якщо Держенергонагляд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо, хто нею володіє, такий запит на інформацію направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

IV. Опрацювання запитів на інформацію, здійснення контролю щодо надання відповідей, відмова в задоволенні запиту на інформацію та його оскарження

1. Відповідь на запит на інформацію повинна містити достовірну, точну та повну інформацію. Відповідь надається не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту розпорядником інформації.

2. Відповідальними за опрацювання запитів та за надання відомостей за запитами є керівник структурного підрозділу, територіального органу Держенергонагляду, в межах своєї компетенції відповідно до резолюції керівництва Держенергонагляду.

3. У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконавець може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Держенергонагляд має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію якщо:

не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит на інформацію;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів обсягом більш як 10 сторінок;

не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених Законом.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію, до якої у встановленому порядку не обмежено доступ, не допускається.

6. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

7. Інформація про особу надається лише з обов'язковим додержанням вимог Законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних".

8. Оригінал запиту та копія відповіді направляються до Служби діловодства (в територіальних органах - діловоду) для опрацювання та подальшого централізованого формування справи, картотек, банку даних.

9. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

V. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. Відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється за потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів. Плата за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, стягується починаючи з 11 сторінки.

3. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Держенергонагляд, встановлюється в межах Граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року N 4) (додаток 3).

4. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку на підставі заявки на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що передаються за запитом на інформацію (додаток 4), розпорядником якої є Держенергонагляд.

5. Структурний підрозділ, територіальний орган Держенергонагляду протягом одного робочого дня з дати отримання запиту подає заявку на виписку такого рахунку до бухгалтерської служби Держенергонагляду (далі - Бухгалтерська служба) та Служби діловодства.

6. На підставі отриманої заявки Бухгалтерська служба виписує рахунок (додаток 5) у трьох примірниках і протягом одного робочого дня передає його виконавцю для письмового повідомлення запитувача (поштою, електронною поштою). Відповідь на запит разом з рахунком надається запитувачу інформації одночасно з 10 безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.

7. Оплата рахунку запитувачами здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Після надходження коштів від запитувача інформації на рахунок Держенергонагляду Бухгалтерська служба передає електронною поштою структурному підрозділу, територіальному органу Держенергонагляду, на розгляді якого перебуває запит, копію раніше виписаного рахунку з відміткою "Сплачено" із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) відповідальної особи Бухгалтерської служби та поточної дати.

9. Запитувана інформація надається протягом трьох робочих днів після отримання документів, що підтверджують повну оплату рахунку.

Кошти, які надійшли від запитувача на рахунок Держенергонагляду як відшкодування витрат, перераховуються протягом п'яти робочих днів в дохід державного бюджету.

VI. Систематизація, звітність та перевірка за запитами на інформацію

1. Усі запити на інформацію, які надходять до Держенергонагляду, разом із копіями відповідей запитувачам, підтвердженнями повної оплати за копіювання або друк документів обсягом більш як 10 сторінок знаходяться у Службі діловодства (у територіальних органах Держенергонагляду - діловода) у відповідних справах у хронологічному порядку.

Кожен запит на інформацію з усіма документами щодо його розгляду становить у справі самостійну групу.

2. Територіальні органи Держенергонагляду надають Службі діловодства щоквартальні та щорічні звіти про кількість та стан розгляду запитів на інформацію, які надійшли безпосередньо до територіальних органів Держенергонагляду.

3. Служба діловодства узагальнює надану територіальними органами Держенергонагляду інформацію та подає до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом до структурному підрозділу Держенергонагляду, що забезпечує взаємодію з засобами масової інформації та зв'язки з громадськістю, для оприлюднення на вебсайті Держенергонагляду в мережі Інтернет.

 

Директор Департаменту комунікацій
Міністерства енергетики України

Сергій КРЕЩЕНКО

Додаток 1
до Порядку забезпечення доступу до

публічної інформації у

Державній інспекції енергетичного 

нагляду України

(пункт 6 розділу IIІ)

ФОРМА

для подання запиту на публічну інформацію у письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна інспекція енергетичного нагляду України
Місцезнаходження:
вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

* Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб, найменування - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону

 

* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

 

Контактний номер телефону запитувача

 

* Дата запиту

 

Посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

 

Підпис запитувача (для фізичних осіб)

 

____________* - поля для обов'язкового заповнення.

Запит може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112

на електронну адресу: infozapyt@sies.gov.ua;

телефаксом: (044) 204 79 96;

за телефоном: (044) 204 79 22.

ФОРМА

для подання запиту на публічну інформацію за допомогою телефонного зв'язку

Розпорядник інформації

Державна інспекція енергетичного нагляду України
Місцезнаходження:
вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

* Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб, найменування - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону

 

* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний номер телефону запитувача

 

Дата запиту

 

Посада, прізвище, ініціали, номер телефону, підпис працівника, що прийняв запит.

 

Час та дата

 

____________
* - поля для обов'язкового заповнення

ФОРМА

для подання запиту на публічну інформацію в електронному вигляді

Розпорядник інформації

Державна інспекція енергетичного нагляду України
Місцезнаходження:
вул. Дорогожицька, 11/8, м. Київ, 04112

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

* Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб, найменування - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, поштова адреса, адреса електронної пошти, контактний номер телефону

 

* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний номер телефону запитувача

 

* Дата запиту

 

Посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) та підпис представника запитувача (для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)

 

Підпис запитувача (для фізичних осіб)

 

____________* - поля для обов'язкового заповнення.

Додаток 2
до Порядку забезпечення доступу до

публічної інформації у

Державній інспекції енергетичного 

нагляду України

(пункт 11 розділу IIІ)


ЖУРНАЛ

реєстрації запитів на публічну інформацію

N з/п

Дата відправки

Дата надходження та реєстраційний індекс

Запитувач:
прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, об'єднання громадян (поштова адреса, електронна адреса)

Звідки надіслано, дата

Вид запиту

Короткий зміст

Категорія

Зміст резолюції, її автор, строк

Відмітка про передачу

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Додаток 3
до Порядку забезпечення доступу до

публічної інформації

у Державній інспекції енергетичного 

нагляду України

(пункт 3 розділу  V)

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція енергетичного нагляду України

Послуга, що надається

Вартість виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

Додаток 4
до Порядку забезпечення доступу до

публічної інформації

у Державній інспекції енергетичного 

нагляду України

(пункт 4 розділу V)

ЗАЯВКА N ________

від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________
(назва документа)
________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)
___________________________________________________________________

Запитувач (прізвище та ініціали запитувача - для фізичної особи, найменування запитувача - для юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, поштова адреса, телефон)

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) *

 

копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) *

 

копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) *

 

____________
* За відсутності даних ставиться прочерк.

Керівник структурного підрозділу,
де знаходиться запитувана інформація

 

 

__________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

Додаток 5
до Порядку забезпечення доступу до

публічної інформації

у Державній інспекції енергетичного 

нагляду України

(пункт 6 розділу V)

Надавач послуг:

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Реєстраційний рахунок:

UA378201720343150001000095193

Код за ЄДПРОУ:

42578602

РАХУНОК N ______

від "___" ____________ 20__ року

Платник:

______________________________________________
______________________________________________

Назва

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок, шт.

Ціна, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до сплати:

________________________________________________________
(сума словами)

Виконавець

______________
(підпис)

_______________________________
(посада, власне ім'я, прізвище)


____________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux