• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Проєкт Закону України «Про державний енергетичний контроль»

 Проєкт  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державний енергетичний контрольЦей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного енергетичного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу в частині технічного стану об’єктів енергетики, їх експлуатації та обслуговування, забезпечення енергетичної безпеки держави та належного захисту прав споживачів, повноваження органів державної влади у сфері державного енергетичного контролю, права, обов'язки та відповідальність посадових осіб під час здійснення заходів державного енергетичного контролю.


Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів 


1.  Для цілей цього Закону вживаються такі терміни і поняття:


1) аварійна ситуація на об’єкті енергетики – стан об’єкта, пов’язаний з порушенням меж та (або) умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом, та потребує невідкладних дій;


2) аварія на об’єкті електроенергетики – небезпечна подія техногенного (з конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних причин тощо) чи природного походження, або є наслідком дії зловмисних сил, яка спричинила загибель людей чи створює на об’єкті або території загрозу життю та здоров’ю людей і призводить до пошкодження, виходу з ладу або руйнування будівель, споруд та обладнання, порушення виробничого або технологічного процесу чи завдає шкоди навколишньому природному середовищу, чи призводить до недовідпуску споживачам електричної енергії на величину 10000 кВт·год і вище;


3) аудит технічний – систематичне та незалежне вивчення певного виду діяльності з метою визначення того, чи відповідає така діяльність та пов’язані з нею результати запланованим заходам і чи такі заходи впроваджені результативно та у спосіб, який дозволяє досягти поставленої мети;


4) відбір зразків – процедура при здійсненні державного енергетичного контролю, що полягає у відборі зразків обладнання, які пов’язані з виробництвом (видобутком), передачею та розподілом електричної, теплової енергії, або природного газу, з метою відповідної перевірки шляхом проведення простих або лабораторних досліджень (випробувань);


5) державний інспектор з енергетичного контролю – посадова особа органу державного енергетичного контролю, його територіальних органів, до посадових обов’язків якої належить здійснення державного енергетичного контролю;


6) державний енергетичний контроль – діяльність центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу, його територіальних органів із забезпечення додержання учасниками ринку електричної енергії, суб’єктами відносин у сфері теплопостачання, суб’єктами ринку природного газу вимог нормативно-правових актів, норм і правил у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, технічного стану та експлуатації теплових, тепловикористальних установок та мереж, технічного стану газотранспортних і газорозподільних систем тощо, що здійснюється з метою забезпечення енергетичної безпеки України, надійного та безпечного виробництва, транспортування, передачі, розподілу та постачання електричної та теплової енергії, природного газу з урахуванням захисту прав та інтересів учасників ринку електричної енергії, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, суб’єктів ринку природного газу шляхом запобігання, виявлення, фіксації порушень законодавства у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу та притягнення винних осіб до відповідальності;


7) державний моніторинг – вид державного енергетичного контролю що здійснюється шляхом оцінки технічного стану та організації експлуатації об’єкта енергетики на підставі аналізу даних здійснених контрольних заходів, розгляду скарг та або претензій, матеріалів розслідування аварій та аварійних ситуацій на об’єктах енергетики та на підставі спостережень і аналізу інформації, що є у вільному доступі;


8) документальна перевірка – вид державного енергетичного контролю, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота виконання робіт (заходів) з питань технічного стану енергетичних об’єктів і мереж, енергетичного обладнання, їх експлуатації та обслуговування, та яка проводиться на підставі статистичної та іншої звітності або інформації, передбаченої цим Законом, а також іншими законодавчими актами;


9) захід державного енергетичного контролю – будь-який з видів державного енергетичного контролю: планова, позапланова, або документальна перевірка, технічний аудит, державний моніторинг, або екстрене реагування на аварії та аварійні ситуації, або їх сукупність, здійснені державними інспекторами з енергетичного контролю в порядку, визначеному цим Законом;

 

10) еквівалентність – здатність різних заходів державного енергетичного контролю забезпечувати досягнення однакових цілей;


11) екстрене реагування на аварійні ситуації (далі – екстрене реагування) – комплекс заходів, що вживаються енергетичною компанією (із залученням органу державного енергетичного контролю у випадках, передбачених цим Законом) з метою попередження виникнення або настання наслідків аварійних ситуацій, пов’язаних з роботою об'єктів енергетики, що можуть завдати шкоди майну, життю і здоров’ю фізичних та юридичних осіб;


12) енергетична безпека – стан енергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії в необхідному обсязі та належної якості у звичайних умовах, а також під час дії надзвичайних ситуацій внутрішнього чи зовнішнього характеру;


13) енергетична компанія – електроенергетичне підприємство, оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з видобутку природного газу, теплогенеруюча, теплотранспортуюча або теплопостачальна організація;


14) енергопостачання – постачання природного газу, теплопостачання, електропостачання;


15) невідповідність – невиконання вимог цього Закону та порушення вимог законодавства у сфері електроенергетики, сфері теплопостачання, на ринку природного газу;


16) об’єкт енергетики – електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), лінійний об'єкт енергетичної інфраструктури, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж, тепловикористальні установки, об’єкти газової інфраструктури, інші об’єкти газопостачання, газовикористовуючі установки;


17) орган державного енергетичного контролю – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу та його територіальні органи в межах повноважень, передбачених законом;


18) оцінка ризику – науково обґрунтований процес, що включає ідентифікацію небезпечного фактора, характеристику небезпечного фактора, оцінку його впливу, характеристику ризику;


19) планова перевірка – основний вид державного енергетичного контролю в частині перевірки технічного стану енергетичних об’єктів і мереж, енергетичного обладнання, їх експлуатації та обслуговування що здійснюється у порядку та в обсягах, визначених цим Законом та нормативними актами;


20) плата за здійснення державного енергетичного контролю – платіж за сприяння забезпеченню безпеки постачання електричної енергій, природного газу, теплопостачання шляхом проведення державних моніторингів або технічних аудитів, який сплачується суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


21) позапланова перевірка – додатковий вид державного енергетичного контролю, що застосовується в індивідуальному порядку за наявності визначених цим законом причин до суб’єктів, які провадять господарську діяльність на об’єктах енергетики та здійснюється відповідно процедур, визначених цим Законом;


22) прості дослідження (випробування) – органолептичні дослідження (огляди електротехнічного, теплотехнічного або газового обладнання для виявлення дефектів або з'ясування причин пошкодження обладнання), дослідження (випробування) за допомогою методів експрес-діагностики, що не потребують направлення відібраних зразків до лабораторії та проводяться у визначених цим Законом випадках за місцем проведення заходів державного енергетичного контролю;


23) технологічне порушення – порушення в роботі обладнання, об’єкта енергетики чи енергосистеми в цілому, яке супроводжується відхиленням хоча б одного з експлуатаційних параметрів від гранично допустимих значень, що призвело або може призвести до зниження надійності роботи, несправності, виходу з ладу обладнання, зниження параметрів якості та/або припинення постачання або створити загрозу життю та здоров’ю людей чи завдати шкоди навколишньому природному середовищу, або несправність (відмова в роботі) обладнання із зазначеними наслідками, яке відбулося внаслідок технічних причин або в результаті дій (у тому числі помилкових) персоналу.


2. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у законах України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про нафту і газ», «Про трубопровідний транспорт», «Про енергетичну ефективність», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про національну безпеку України», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у цих сферах.


Стаття 2. Правове регулювання державного енергетичного контролю

 

1. Правове регулювання державного енергетичного контролю здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України в енергетичній сфері та енергетичній безпеці, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


2. Положення інших законів, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку з державним контролем за дотриманням законодавства у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.


Стаття 3. Сфера дії Закону 


1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані із здійсненням державного енергетичного контролю у галузі електроенергетики за діяльністю учасників ринку електричної енергії, у тому числі за діяльністю виробників електричної енергії, операторів системи передачі, операторів системи розподілу, операторів установки зберігання енергії та споживачів.


2. Дія цього Закону поширюється також на суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням державного енергетичного контролю у сфері теплопостачання за діяльністю суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісних організацій, споживачів.


3. Дія цього Закону поширюється також на суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням державного енергетичного контролю на ринку природного газу за діяльністю операторів газотранспортної системи, операторів газорозподільної системи, операторів газосховища, операторів установки LNG, замовників, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з видобутку природного газу.


4. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, у видобувній галузі (крім видобутку природного газу).


Стаття 4. Мета та завдання державного енергетичного контролю 


1. Метою здійснення державного енергетичного контролю є реалізація державної політики із здійснення контролю за станом забезпечення:


енергетичної безпеки держави;


безпеки постачання електроенергії та природного газу;


надійного та безперебійного постачання електричної та теплової енергії, природного газу споживачам, що є необхідними елементами безпеки, життя та здоров’я людини;


захисту прав та інтересів споживачів;


встановлення відповідальності суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти енергетики за порушення законодавства у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


2. Завданням державного енергетичного контролю є запобігання порушенням та забезпечення додержання вимог законодавства у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу суб’єктів господарювання, що експлуатують об’єкти енергетики в частині технічного стану енергетичних об’єктів і мереж, енергетичного обладнання, їх експлуатації та обслуговування.


Стаття 5. Основні принципи державного енергетичного контролю 


Державний енергетичний контроль здійснюється за такими принципами:


доцільності;


адекватності;


доброчесності;


збалансованості;


пріорітетності;


передбачуваності;


безперервності;


об’єктивності;


оперативності;


неупередженості.


Розділ II

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ


Стаття 6. Завдання органу державного енергетичного контролю


1. До завдань органу державного енергетичного контролю належить:


1) реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


2) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу на розгляд міністра, який спрямовує та координує його діяльність;


3) організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


4) здійснення інших завдань, визначених законом, у тому числі спрямованих на підвищення ефективності використання енергетичного обладнання та енергетичних ресурсів у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.

 

Стаття 7. Органи виконавчої влади у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу 


1. До органів виконавчої влади у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу належать:


1) Кабінет Міністрів України;


2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу;


3) орган державного енергетичного контролю;


4) інші органи державної влади відповідно до законодавства.


Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу

 

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу належать:


1) забезпечення здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


2) забезпечення проведення бюджетної, фінансової політики у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


3) спрямування і координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади у сфері нагляду (контролю) в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


4) затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, та порядку визначення періодичності здійснення планового, позапланового заходів державного енергетичного контролю;


5) затвердження порядку визначення розміру плати за здійснення державного енергетичного контролю органом державного енергетичного контролю;


6) здійснення інших повноважень у цій сфері відповідно до Конституції, передбачених цим Законом та іншими законами.


Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу


1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу, належать:


1) формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу відповідно до повноважень, визначених законодавством;


2) здійснення нормативно-правового регулювання у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


3) формування в межах своїх повноважень науково-технічної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


4) затвердження порядку проведення планової, позапланової, документальної перевірки, технічного аудиту органом державного енергетичного контролю;


5) визначення порядку здійснення моніторингу діяльності суб'єктів господарювання у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу в частині технічної експлуатації об’єктів енергетики, випробування та ремонту, виконання робіт з проектування;


6) визначення порядку внесення та розміру плати за надання платних послуг в галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу органом державного енергетичного контролю;


7) визначення порядку організації інформаційного обміну у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


8) затвердження порядку функціонування автоматизованої системи енергетичного контролю;


9) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.


Стаття 10. Повноваження органу державного енергетичного контролю


1. До повноважень органу державного енергетичного контролю належить:


реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


2) вжиття заходів щодо адаптації національного законодавства у сфері державного енергетичного контролю до законодавства Європейського Союзу;


3) вжиття заходів щодо налагодження співпраці із суб'єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків настання аварій або відмов;


4) здійснення державного енергетичного контролю у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


5) здійснення екстреного реагування на аварійні ситуації;


6) проведення незалежної експертизи технічних умов приєднання (вихідних даних та технічних вимог) на відповідність чинним стандартам, нормам та правилам;


7) ініціювання припинення експлуатації господарських об’єктів, а також вимога заборони здійснення господарської діяльності в межах охоронних зон підземних сховищ природного газу шляхом подання відповідного позову до суду на підставі акту, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення режиму охоронних зон;


8) вжиття у порядку, визначеному законами України, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог законів України та встановлених вимог;


9) здійснення моніторингу дій суб'єктів господарювання у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


10) узагальнення практики застосування законодавства у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу, розроблення пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства і в установленому порядку внесення їх для розгляду центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу;


11) узагальнення результатів здійснення державного енергетичного контролю, аналізу причин виявлених порушень, розроблення і внесення у встановленому порядку пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів;


12) інформування державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості про результати здійснення державного енергетичного контролю;


13) розроблення і здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності своєї діяльності із здійснення державного енергетичного контролю;


14) забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб та працівників, які здійснюють державний енергетичний контроль


15) сприяння забезпеченню ефективного використання енергетичного обладнання та енергетичних ресурсів у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


16) здійснення інших повноважень, визначених цим Законом, іншими законами України та покладених на нього Кабінетом Міністрів України.


Розділ IІІ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

 

Стаття 11. Вимоги до заходів державного енергетичного контролю 


1. Державний енергетичний контроль здійснюється органом державного енергетичного контролю через посадових осіб енергетичного нагляду.


2. Заходи державного енергетичного контролю здійснюються на всій території України за територіальним принципом.


3. Посадові особи органу державного енергетичного контролю можуть фіксувати заходи державного енергетичного контролю чи окремі дії технічними приладами й засобами, що мають функції фото- та/або відеозйомки, аудіо- та/або відеозапису у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


4. Під час заходів державного енергетичного контролю можуть здійснюватися необхідні вимірювання відповідними приладами.


5. Орган державного енергетичного контролю у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами державної статистики, Національної поліції, прокуратури та іншими правоохоронними і контролюючими органами.

 

Стаття 12. Вимоги до здійснення державного енергетичного контролю


Державний енергетичний контроль здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів.


Документальні перевірки можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання, його відокремлених підрозділів, або за місцем розташування органу державного енергетичного контролю, його територіального органу.


2. У разі, якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період включений до планів здійснення заходів державного енергетичного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання та на ринку природного газу, відповідні планові заходи здійснюються органом державного енергетичного контролю одночасно.


3. Планові, позапланові заходи та документальні перевірки (що здійснюються за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання, його відокремлених підрозділів) здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.


4. Посадові особи органу державного енергетичного контролю зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».


5. Посадовій особі органу державного енергетичного контролю забороняється здійснювати державний контроль щодо суб'єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в сімейних, дружніх чи інших позаслужбових стосунках, або в разі виникнення у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів згідно із законодавством у сфері запобігання корупції.


6. Посадовій особі органу державного енергетичного контролю забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від суб’єктів господарювання, та використовувати свої службові повноваження або своє становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.


7. Суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.


8. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного енергетичного контролю, складених за результатами планових та/або позапланових заходів, тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.


9. Посадові особи органу державного енергетичного контролю з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.


10. Під час проведення заходів державного енергетичного контролю не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.


11. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.


12. Перед початком здійснення державного енергетично контролю посадова особа органу державного енергетичного контролю вносить запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).


13. Орган державного енергетичного контролю забезпечує конфіденційність отриманої інформації, що використовується ним для здійснення своїх функцій та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства.


Стаття 13. Обов’язки посадових осіб органу державного енергетичного контролю під час здійснення заходів державного енергетично контролю


1. Під час здійснення заходів державного енергетичного контролю посадові особи органу державного енергетичного контролю зобов’язані:


1) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону, законодавства про ринок електричної енергії, теплопостачання та ринок природного газу;


2) об’єктивно та неупереджено здійснювати заходи державного контролю у межах повноважень, передбачених законом;


3) дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з учасниками ринку, утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності діяльності суб’єктів господарювання, що експлуатують енергетичні об’єкти, вимогам законодавства, а також від неправомірного та необґрунтованого притягнення їх до відповідальності та застосування до них примусових заходів;


4) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, одержану під час здійснення заходів державного контролю, крім випадків, передбачених законом;


5) пред’являти документи, що посвідчують особу державного інспектора та підтверджують його повноваження на здійснення заходів державного контролю, а також оформляти і надавати документи, пов’язані із здійсненням заходів державного контролю;

 

6) забезпечувати внесення в повному обсязі достовірних відомостей про заходи державного енергетичного контролю до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) та до автоматизованої системи енергетичного контролю у строки, визначені законодавством;


Стаття 14. Права посадових осіб органу державного енергетичного контролю під час здійснення заходів державного енергетично контролю


1. Під час здійснення заходів державного енергетично контролю посадові особи органу державного енергетичного контролю мають право:


1) безперешкодного доступу та перебування на об’єктах енергетики з метою здійснення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


2) здійснювати в установленому порядку обстеження (перевірку), огляд електричних, газових і теплових установок учасників ринку електричної енергії та природного газу, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, а також складати за їх результатами відповідні акти;


3) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного енергетичного контролю;


4) складати в установленому законодавством порядку документи щодо здійснення заходів державного енергетичного контролю і здійснювати контроль за їх виконанням та вживати інші заходи у порядку, визначеному законодавством України;


5) розглядати скарги, звернення учасників ринку електричної енергії та природного газу, суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, а також у разі виявлення порушень вживати відповідних заходів з метою їх усунення;


6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

 

Стаття 15. Вимоги до посадових осіб органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів 


1. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів є державними службовцями та користуються правами і виконують обов’язки державних службовців.


2. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів, які здійснюють заходи державного енергетичного контролю, зобов’язані регулярно підвищувати кваліфікацію в порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».


3. Орган державного енергетичного контролю зобов’язаний гарантувати, що посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів, які здійснюють заходи державного енергетичного контролю:


1) проходять підвищення кваліфікації, передбачене частиною другою цієї статті, відповідно до сфери своєї компетенції з таких питань:


а) порядку здійснення заходів державного енергетичного контролю;


б) законодавчого врегулювання здійснення державного енергетичного контролю;


в) внесення відомостей про заходи державного нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у строки, визначені законодавством;


г) інших питань діяльності відповідних посадових осіб;


2) стежать за нововведеннями у сфері своєї компетенції;


3) відповідають вимогам Закону України «Про державну службу».


4. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень та зобов’язані відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству, а також вжити інших заходів, передбачених законом.


5. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом, Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному законодавством.


Стаття 16. Планові заходи державного енергетичного контролю

 

1. Планові заходи державного енергетичного контролю здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного енергетичного контролю не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного енергетичного контролю не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.


2. Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.


3. Плани здійснення заходів державного енергетичного контролю на наступний плановий період повинні містити дати початку кожного планового заходу державного енергетичного контролю та строки їх здійснення.


4. Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) в одній і тій самій сфері державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання не допускається.


5. За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів планові заходи державного енергетичного контролю щодо такого суб’єкта господарювання можуть здійснюватися окремо в кожному відокремленому підрозділі або об’єкті енергетики протягом строку здійснення одного планового заходу.


6. Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання планових заходів державного енергетичного контролю одночасно.


7. Річний план здійснення планових заходів державного енергетичного контролю затверджується у порядку, встановленому законодавством.


8. Орган державного енергетичного контролю може затверджувати річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) за окремими сферами державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому законодавством.


9. Якщо суб’єкту господарювання на праві власності, володіння або користування належить більше одного об’єкта енергетики, у межах яких провадиться господарська діяльність, кількість балів за всіма критеріями може нараховуватися окремо щодо кожного об’єкта відповідно до визначених критеріїв у відповідній сфері державного нагляду (контролю), за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.


У такому випадку ступінь ризику суб’єкта господарювання визначається як найбільший зі ступенів ризику його об’єктів. Періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо кожного об’єкта визначається окремо відповідно до його ступеня ризику.


10. Порядок здійснення планових заходів державного енергетичного контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


Стаття 17. Позапланові заходи державного енергетичного контролю


1. Позапланові заходи державного енергетичного контролю з підстав, визначених абзацом п’ятим частини другої цієї статті, здійснюються за наявності дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу.


2. Підставами для здійснення позапланових заходів державного енергетичного контролю є:


подання суб’єктом господарювання письмової заяви до органу державного енергетичного контролю про здійснення заходу державного контролю за його бажанням;


виявлення недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного енергетичного контролю помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;


перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного енергетичного контролю;


звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);


неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;


доручення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;


настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;


виявлення під час державного моніторингу технічного стану мереж, обладнання, окрім випадків, коли державний моніторинг був проведений за зверненням суб'єкта господарювання, фактів порушення термінів і обсягів експлуатаційно-ремонтного обслуговування електричних станцій і мереж;


невиконання у встановлені терміни рекомендацій органу державного енергетичного контролю, складених за результатами документальної перевірки, моніторингу, технічного аудиту щодо виявлених порушень норм і правил з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж, з питань технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних, теплогенеруючих установок і мереж, порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу та електропостачальником заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії у сфері теплопостачання.


Під час проведення позапланової перевірки підлягають контролю виключно питання, які стали підставою для проведення такої перевірки.


3. Порядок здійснення позапланових заходів державного енергетичного контролю встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


Стаття 18. Документальні перевірки


1. Орган державного енергетичного нагляду має право проводити документальні перевірки у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу в частині технічного стану енергетичних об’єктів і мереж, енергетичного обладнання, їх експлуатації та обслуговування, що здійснюється шляхом перевірки визначених відповідними нормами і правилами.


Порядок проведення документальних перевірок органом державного енергетичного контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу, визначає процедуру здійснення заходів щодо перевірки органом державного енергетичного контролю своєчасності, достовірності, повноти виконання робіт (заходів) з питань технічного стану енергетичних об’єктів і мереж, енергетичного обладнання, їх експлуатації та обслуговування на підставі статистичної та іншої звітності або інформації, передбаченої цим Законом, а також іншими законодавчими актами, та повинен визначати:


1) загальні вимоги до здійснення документальних перевірок;


2) перелік статистичної та іншої звітності або інформації, на підставі якої здійснюються документальні перевірки;


3) питання, що підлягають перевірці органом державного енергетичного контролю;


4) повноваження та обов’язки органу державного енергетичного контролю під час проведення документальних перевірок;


5) права та обов’язки суб’єктів господарювання під час проведення документальних перевірок;


6) строки проведення документальних перевірок;


7) порядок оформлення документів під час проведення та за результатами здійснених документальних перевірок;


8) порядок оскарження рішень органу державного енергетичного контролю.


2. Підставами для проведення документальної перевірки суб’єкта господарювання є:


1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;


2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений строк або в інших документах;


3) неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу органу державного енергетичного нагляду;


4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення.


Документальна перевірка суб’єкта господарювання може проводитися без попередження заздалегідь.


Згода суб’єкта, його повідомлення про проведення документальної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов’язковими.


Про результати документальної перевірки (про факти виявлення порушень законодавства та їх перелік або про відсутність порушень) суб’єкт господарювання повідомляється рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання висновку про результати документальної перевірки.

 

Стаття 19. Технічний аудит

 

1. За зверненням суб’єкта господарювання органом державного енергетичного контролю проводиться аналіз стану діяльності суб’єкта господарювання з метою виявлення, попередження та усунення порушень вимог законодавства у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу без застосування санкцій.


Орган державного енергетичного контролю протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення укладає договір з суб’єктом господарювання про проведення технічного аудиту, у якому зазначаються, зокрема, галузь державного енергетичного контролю, вид технічного аудиту, питання, щодо яких буде здійснюватися технічний аудит, та строки його проведення.


2. Видами технічного аудиту є:


технічний аудит, який проводиться відповідно до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу;


технічний аудит, який проводиться щодо визначених у договорі про проведення технічного аудиту питань (технічного стану конкретних енергетичних об’єктів і мереж, енергетичного обладнання, втрат енергоносіїв при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, технологічних витрат електричної енергії в елементах електричної мережі (силових трансформаторах, лініях електропередавання та реакторах), що пов'язані з передачею електричної енергії мережами суб'єктів господарювання (операторів систем розподілу), виробників (вітроелектростанцій та сонячних електростанцій) і споживачів електричної енергії тощо).


3. Надання рекомендацій за результатами технічного аудиту щодо енергоефективності електричних мереж, а саме щодо зменшення втрат в електричних мережах, що виникають під час передачі електроенергії від відновлюваних джерел енергії та споживання реактивної енергії відновлюваних джерел енергії, впливу «зеленої» генерації, зокрема сонячних електростанцій на якість електричної енергії, яку отримують споживачі електричної енергії, вдосконалення схем підключення альтернативних джерел енергії (вітроелектростанцій та сонячних електростанцій) до електричних мереж, здійснюється органом державного енергетичного контролю для покращення та збалансування роботи електричних мереж, запровадження новітніх методів регулювання напруги при підключенні відновлюваних джерел енергії.

Здійснення технічного аудиту запроваджується відповідно до вимог національних норм України, гармонізованих з міжнародними стандартами та базовими законодавчими актами Європейського Союзу з використанням локальних систем енергетичного моніторингу та/або оперативно-інформаційних систем операторів систем розподілу.


4. У разі виявлення порушень при проведенні технічного аудиту орган державного енергетичного контролю надає у письмовій формі рекомендації щодо проведення необхідних дій для їх усунення з визначенням запропонованої дати усунення порушень.


Технічний аудит вважається завершеним після надання суб’єкту господарювання рекомендацій щодо проведення необхідних дій для усунення порушень вимог законодавства у сфері державного енергетичного контролю.


У разі отримання суб’єктом господарювання за результатами технічного аудиту, проведеного відповідно до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу, рекомендацій без зауважень про стан дотримання ним вимог законодавства у сфері державного енергетичного контролю, періодичність здійснення планових заходів державного енергетичного контролю такого суб’єкта господарювання збільшується в 1,5 рази, якщо це не суперечить зобов’язанням України за міжнародними договорами.


Протягом 3 робочих днів після проведеного технічного аудиту орган державного енергетичного контролю вносить відомості про проведений аудит до автоматизованої системи енергетичного контролю.


5. Проведення технічного аудиту органом державного енергетичного контролю здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


Стаття 20. Державний моніторинг діяльності учасників ринку електричної енергії, природного газу та у сфері теплопостачання 


1. Орган державного енергетичного контролю здійснює моніторинг безпеки постачання електричної енергії, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:


дотримання оператором системи передачі, операторами систем розподілу та виробниками електричної енергії вимог нормативно-правових актів стосовно підготовки обладнання до роботи в осінньо-зимовий період, періоди (сезони) особливих погодних умов (грозовий період (сезон), періоди високих та низьких температур, льодоходу, повені та інші), розчистки трас;


підтвердження інформації, поданої до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики від оператора системи передачі, операторів систем розподілу та виробників електричної енергії щодо здійснення ними реконструкції, модернізації, ремонтів енергетичного обладнання електричних станцій та мереж;


виявлення фактів неповідомлення оператором системи передачі, операторами систем розподілу та виробниками електричної енергії про технологічне порушення, аварію на об’єктах електроенергетики учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів);


виконання оператором системи передачі, операторами систем розподілу та виробниками електричної та теплової енергії графіків ремонтів обладнання, будівель і споруд, енергогенеруючого обладнання та обладнання магістральних та розподільчих мереж;


виявлення фактів невідповідністі потужності, що заявляється і фактично представляється генеруючими об’єктами, з урахуванням правил ринку;


виявлення фактів невиконання виробниками електричної та теплової енергії графіків накопичення вугілля в межах прогнозних балансів виробництва електричної енергії;


виявлення фактів невиконання виробниками електричної та теплової енергії заходів щодо запобігання технологічним порушенням у роботі енергогенеруючого та мережевого обладнання;


виконання оператором системи передачі, операторами систем розподілу та виробниками електричної та теплової енергії протиаварійних тренувань оперативного персоналу на виконання затверджених графіків;


дотриманням встановленого нормативно-правовими актами з питань електроенергетики порядку застосування оператором системи передачі, оператором системи розподілу заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам у тому числі за графіками обмеження електроспоживання, аварійного відключення споживачів та погодинного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання а саме системної протиаварійної автоматики;


наявністю та станом резервних автономних джерел живлення на об’єктах споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи першої категорії з надійності електропостачання.


2. Орган державного енергетичного контролю здійснює моніторинг безпеки постачання природного газу, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:


дотримання оператором газотранспортної системи, операторами газорозподільної системи, операторами газосховища, операторами установки LNG, замовників, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з видобутку природного газу вимог нормативно-правових актів стосовно підготовки обладнання до роботи в осінньо-зимовий період, період грозової активності;


підтвердження інформації, поданої до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) на ринку природного газу від операторів газотранспортної системи, операторів газорозподільної системи, операторів газосховища, операторів установки LNG, замовників, суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з видобутку природного газу щодо здійснення ними реконструкції, модернізації, ремонтів енергетичного обладнання електричних станцій та мереж;


виявлення фактів неповідомлення оператором газотранспортної системи, операторами газорозподільної системи, операторами газосховища, операторами установки LNG, замовниками, суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з видобутку природного газу про технологічне порушення, аварію на об’єктах електроенергетики учасників ринку (крім побутових споживачів та споживачів не віднесених до особливої групи непобутових споживачів);


виявлення фактів припинення постачання газу оператором газотранспортної системи, операторами газорозподільної системи, операторами газосховища, операторами установки LNG, замовниками, суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з видобутку природного газу в результаті технологічного порушення, аварії на об’єктах цих систем;


ходу проведення оператором газотранспортної системи, операторами газорозподільної системи, операторами газосховища, операторами установки LNG, замовниками, суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з видобутку природного газу робіт з ремонту обладнання та інших заходів пов’язаних з відновленням постачання газу, яка виникла в результаті технологічного порушення, аварії на об’єктах цих систем.


3. Орган державного енергетичного контролю здійснює моніторинг у сфері теплопостачання, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки дотримання вимог нормативно-правових актів стосовно:


підготовки обладнання до роботи в опалювальному періоді;


порядку повідомлення про технологічні порушення та порядку розслідування технологічних порушень;


забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, а також організації їх експлуатації під час проходження опалювального періоду;


своєчасного початку опалювального періоду суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;


виконання графіків ремонтів теплових, тепловикоритальних установок і мереж, енергетичного обладнання;


затвердження та виконання планів заходів з підготовки до роботи в опалювальний період суб’єктами господарювання (відносин) у сфері теплопостачання;


підтвердження інформації щодо здійснення суб’єктами господарювання реконструкції, модернізації, ремонтів енергетичного обладнання;


виявлення фактів невиконання заходів щодо запобігання технологічним порушенням у роботі теплових, тепловикоритальних установок і мереж, енергетичного обладнання;

виконання протиаварійних тренувань оперативного персоналу на виконання затверджених графіків;


4. Окремими видами державного енергетичного контролю є здійснення органом державного енергетичного контролю:


оглядів (з фото- або відіофіксацією) лінійної частини мереж електро-, газо- та теплопостачання;


контрольних вимірів, щодо встановлення якості товарів і послуг, що надаються у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


за організацією розслідування технологічних порушень, аварій (в тому числі участь у відповідних комісіях) на об’єктах енергетики;


участі у комісіях з оцінки стану готовності об’єктів енергетики до роботи в осінньо-зимовий (опалювальний) період, проходження грозового періоду та періодів високих і низьких температур, льодоходу, весняної повені та в умовах надзвичайних ситуацій.


Особливості здійснення цих видів державного енергетичного контролю визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу.


5. Орган державного енергетичного контролю на підставі аналізу даних здійснених контрольних заходів, розгляду скарг та або претензій, матеріалів розслідування аварій та аварійних ситуацій на об’єктах енергетики та на підставі спостережень і аналізу інформації, що є у вільному доступі здійснює:


моніторинг стану та організації експлуатації енергетичного обладнання;


моніторинг виконання заходів, передбачених актами технологічних розслідувань;


моніторинг оперативного обслуговування електричних станцій і мереж, мереж транспортування та розподілу природного газу, джерел виробництва теплової енергії та мереж її постачання а також якості товарів і послуг, що надаються в цих сферах;


моніторинг технологічних порушень, аварій (у тому числі участь у відповідних комісіях) на об’єктах енергетики;


моніторинг дотримання норм Кодексу системи передачі та Кодексів систем розподілу електричної енергії та газу операторами, що здійснюють ліцензійну діяльність в цих сферах;


6. Порядок здійснення моніторингів безпеки постачання електричної енергії, природного газу, у сфері теплопостачання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу.


Орган державного енергетичного контролю оприлюднює результати моніторингів безпеки постачання електричної енергії, природного газу, у сфері теплопостачання на своєму офіційному вебсайті та вносить до автоматизованої системи енергетичного контролю.


Результати моніторингів безпеки постачання електричної енергії, природного газу, у сфері теплопостачання включаються до щорічного звіту органу державного енергетичного контролю, або оприлюднюються окремими оглядами.

 

Стаття 21. Екстрене реагування на аварії та аварійні ситуації


1. Орган державного енергетичного контролю має право екстреного контролю за дотриманням порядку експлуатації об’єкта енергетики, на якому відбулося технологічне порушення.


2. Орган державного енергетичного контролю має право екстреного реагування на порушення в роботі обладнання, об’єкта енергетики чи енергосистеми в цілому, яке супроводжується відхиленням хоча б одного з експлуатаційних параметрів від граничнодопустимих значень, що призвело або може призвести до зниження надійності роботи, несправності, виходу з ладу обладнання, зниження параметрів якості та/або припинення енергопостачання або створити загрозу життю та здоров’ю людей чи завдати шкоди навколишньому природному середовищу, або несправність (відмова в роботі) обладнання із зазначеними наслідками, яке відбулося внаслідок технічних причин або в результаті дій (у тому числі помилкових) персоналу.


3. Порядок екстреного реагування, у тому числі повноваження посадових осіб державного енергетичного контролю при здійсненні заходів екстреного реагування, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, газопостачання, на ринку природного газу.


За результатами екстреного реагування складається висновок за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, газопостачання, на ринку природного газу.


4. Уповноважені особи органу державного енергетичного контролю:


1) здійснюють огляд об'єкта, на якому відбулося технологічне порушення;


2) фіксують стан об’єкта після технологічного порушення;


3) отримують у суб’єкта господарювання всю необхідну інформацію про технічну експлуатацію об’єкта;


4) складають висновок про причини та наслідки технологічного порушення, працівників, дії чи бездіяльність якого призвели до технологічного порушення;


5) вручають висновок керівнику суб’єкта господарювання для вжиття заходів та недопущення причин, які спровокували технологічне порушення, притягнення винних осіб чи суб’єктів господарювання до відповідальності відповідно до чинного законодавства;


6) складають рекомендації за результатами здійснення технічного аудиту;


7) за необхідності та наявності потреби діють відповідно до статті 17 цього Закону (організація та виконання позапланової перевірки у випадку, якщо від перерви електропостачання, теплопостачання, постачання природного газу настали негативні наслідки у вигляді шкоди, заподіяної іншим учасникам ринку, споживачам, суміжним ліцензіатам тощо за їх зверненням).


5. Орган державного енергетичного контролю має право:


контролю виконання учасниками ринку команди диспетчера вищого рівня на ведення графіків обмеження та аварійного відключення;


контролю спрацювання протиаварійних систем зниження електроспоживання;


на отримання від державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі – ОЕС України) інформацію про технологічне порушення (реагування на екстрену ситуацію) доступу до інформаційної бази, яка містить технологічну інформацію про порушення в роботі обладнання, об’єкта енергетики чи енергосистеми в цілому.


6. Орган державного енергетичного контролю направляє усім зацікавленим учасникам ринку настанови для вжиття заходів в межах провадження ліцензійної діяльності, веде їх облік та звітність про їх виконання.


7. Під час екстреного реагування дозволяється припинення енергопостачання споживачам за їх письмовою згодою або за рішенням енергетичної компанії у випадках, які загрожують життю та здоров’ю людей, що має бути належним чином зафіксовано енергетичною компанією.


Стаття 22. Документи, що складаються органами державного енергетичного контролю


1. Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного енергетичного контролю видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, сферу державного нагляду (контролю).


2. На підставі наказу оформляється направлення на здійснення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного енергетичного контролю або його заступником або керівником територіального органу державного енергетичного контролю або його заступником із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.


3. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.


4. Перед початком здійснення заходу державного енергетичного контролю посадові особи органу державного енергетичного контролю зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання (керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, фізичній особі – підприємцю) або уповноваженій особі суб’єкта господарювання направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного енергетичного контролю, і надати суб’єкту господарювання копію направлення.


5. Посадова особа органу державного енергетичного контролю без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний енергетичний контроль суб’єкта господарювання.


6. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів за результатами планової, позапланової або документальної перевірки складають акт перевірки та надають його суб’єкту господарювання, що здійснює експлуатацію відповідного об’єкта енергетики.


7. За результатами здійснення планового заходу державного енергетичного контролю щодо одного суб’єкта господарювання органом державного нагляду (контролю) може складатись більше одного акта, якщо такий плановий захід здійснюється за різними адресами місцезнаходження суб’єкта господарювання.


8. У разі, якщо державними інспекторами з енергетичного контролю в ході проведення планової або позапланової перевірки виявлені порушення, що становлять загрозу енергетичній безпеці та\або життю та здоров’ю людей, посадовими особами органу державного енергетичного контролю видається припис на усунення виявленого порушення.


9. За результатами перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного енергетичного контролю, в ході якого виявлено неусунення порушень вимог законодавства, видається розпорядження щодо застосування до суб’єкта господарювання санкцій та підписується керівником територіального органу державного енергетичного нагляду контролю або його заступником.


10. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів за результатами розслідування аварії, аварійної ситуації складають акт розслідування, або підписують його як члени комісії з розслідування та надають його суб’єкту господарювання, що здійснює експлуатацію відповідного об’єкта енергетики.


11. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів за результатами розслідування аварії, аварійної ситуації та\або технологічного порушення на певному об’єкті енергетики можуть видавати протиаварійний циркуляр як рекомендації по здійсненню технічних та\або організаційних заходів для запобігання подібних подій на інших об’єктах енергетики.


12. Посадові особи органу державного енергетичного контролю та його територіальних органів за результатами технічного аудиту, у разі його проведення за ініціативи суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію об’єкта енергетики, складають акт виконаних робіт та надають його замовнику разом рекомендаціями щодо відповідності енергоустановок даного об’єкта енергетики вимогам норм і правил, а також надають рекомендації стосовно впровадження першочергових заходів для попередження травматизму та досягнення безпечної та безаварійної роботи.


13. За результатами здійснення заходів державного енергетичного контролю, включно з опрацюванням оперативної інформації у сферах електроенергетики, теплопостачання та на ринку природного газу орган державного енергетичного контролю та його територіальні органи, в порядку і в терміни, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу надають:


оперативну інформацію щодо знеструмлень в електричних мережах операторів систем розподілу внаслідок активних бойових дій, несприятливих погодних умов та внаслідок застосування графіків обмеження споживання електричної енергії;


висновок про готовність об’єктів паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період, який надається операторам систем розподілу за результатами аналізу стану підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду;


висновок про готовність об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в період надзвичайних ситуацій за результатами оцінки стану готовності об’єктів у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період та в період надзвичайних ситуацій;


висновок щодо відповідності технічного стану електротехнічного устаткування, організації його експлуатації, дотримання встановлених режимів генерації електричної енергії на об’єктах суб'єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, та щодо встановлення причин технологічних порушень та розроблення ефективних заходів для забезпечення упередження виникнення порушень в роботі зазначених об’єктів електричних мереж;


окремими оглядами по сферам та\або по видам діяльності результати державного енергетичного моніторингу стосовно:


технічного стану об’єктів енергетики та організації експлуатації енергетичного обладнання;


оперативного обслуговування електричних станцій і мереж, мереж транспортування та розподілу природного газу, джерел виробництва теплової енергії та мереж її постачання а також якості товарів і послуг, що надаються в цих сферах;


причин виникнення, ходу розвитку аварій або аварійних ситуацій на об’єктах енергетики;


дотримання норм Кодексу системи передачі та Кодексів систем розподілу електричної енергії та газу операторами, що здійснюють ліцензійну діяльність в цих сферах;


14. За результатами розгляду звернення суб'єкта господарювання орган державного енергетичного контролю, надає:


висновок щодо пріоритетності технічних рішень для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, передбачених проєктами інвестиційних програм суб’єктів відносин у сфері теплопостачання, що надається за результатами розгляду проєктів інвестиційних програм суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;


висновок щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передач та системи розподілу, передбачених проектами інвестиційних програм оператора системи передачі та операторів систем розподілу;


висновок щодо узгодження програм навчання у спеціалізованих навчальних закладів;


посвідчення за результатом перевірки знань членів комісії спеціалізованих навчальних закладів;


15. Форма, документів визначених частинами першою - одинадцятою цієї статті, рівень доступу до цих документів та перелік суб’єктів, яким він надається, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


Форма документів, визначених частинами дванадцятою-чотирнадцятою цієї статті, та порядок внесення плати за їх надання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


16. За наслідками розгляду звернення суб'єкта господарювання орган державного енергетичного контролю, надає:


1) інформаційне повідомлення, рекомендації та аналітичні матеріали за результатами технологічних порушень, що відбулись в ОЕС України;


2) висновок щодо фактичного виконання оператором системи розподілу технічних заходів, які передбачені проектом під час приєднання розподільчих електричних мереж;


3) висновок щодо обґрунтованості запланованих обсягів включення до інвестиційних програм робіт з модернізації та реконструкції енергетичного обладнання виробників електричної енергії;


4) висновок щодо обґрунтованості запланованих обсягів включення до інвестиційної програми робіт з модернізації та реконструкції електричних мереж оператора системи передач;


5) висновок з рекомендаціями за результатами здійснення аудиту технічного стану та організації експлуатації теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту зазначених установок і мереж, режимів постачання теплової енергії;


6) висновок за результатами розслідування технологічних порушень, аварій на об’єктах у сфері теплопостачання;


7) висновок щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання


8) висновок про підтвердження проведення окремих робіт при підготовці енергетичних об’єктів до опалювального періоду (гідравлічні випробування, налагоджувальні роботи, підтвердження проведення ремонтних робіт тощо);


9) висновок за результатами оцінки проектної документації щодо дотримання вимог нормативно-технічної документації;


10) висновок щодо організації роботи та функціонування енергетичного обладнання у сфері теплопостачання;


11) висновок щодо відповідності проектної документації вимогам нормативно-правових актів, норм і правил;


12) висновок щодо доцільності приєднання/від’єднання до/від централізованого опалення;


13) висновок щодо технічної можливості приєднання джерела теплопостачання;


14) висновок щодо працездатності енергетичного обладнання, вузлів обліку теплової енергії систем теплопостачання;


15) висновок щодо наявності працездатності систем автоматизації теплотехнічних процесів;


16) висновок щодо відповідності змонтованого обладнання проектній документації та вимогам нормативно-правових актів, норм і правил;


17) заключення про проведення виміру параметрів та характеристик роботи енергетичного обладнання;


18) висновок за результатами перевірки відповідності категорійності об’єкта щодо надійності теплопостачання;


19) висновок щодо доцільності модернізації/реконструкції енергетичного обладнання;


20) заключення за результатами перевірки якості та обсягу проведення ремонтних, випробувальних та налагоджувальні робіт;


21) висновок щодо складання температурних графіків;


22) висновок щодо дотримання охоронних зон систем теплопостачання;


23) висновок щодо можливості виконання організаціями ремонтних, випробувальних та налагоджувальні робіт;


17. Форма документів, визначених частиною шістнадцятою цієї статті та порядок внесення плати за їх надання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.

 

Стаття 23. Прозорість і конфіденційність заходів державного енергетичного контролю


1. Конфіденційність у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації забезпечується згідно з вимогами Закону України «Про інформацію».


2. Орган державного енергетичного контролю зобов’язаний забезпечити прозорість заходів, які він здійснює у рамках державного контролю.


3. З метою забезпечення прозорості орган державного енергетичного контролю оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті узагальнену інформацію, що стосується змісту та результатів заходів державного енергетичного контролю.


4. Орган державного енергетичного контролю, його територіальні органи, а також особи, які здійснюють заходи державного контролю, зобов’язані забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними у зв’язку із здійсненням державного енергетичного контролю.


Розділ ІV
ПЛАНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ


Стаття 24. Довгостроковий план державного енергетичного контролю


1. Орган державного енергетичного контролю розробляє та організовує виконання довгострокового плану державного контролю у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу. Виконання довгострокового плану державного енергетичного контролю забезпечується шляхом складання, затвердження та виконання щорічних планів державного енергетичного контролю, оцінки їх виконання, а також шляхом планування і здійснення заходів з усунення виявлених недоліків.


2. Довгостроковий план державного контролю щодо формування державної політики розвитку та реалізації контрольних функцій повинен складатись з перспективного на найближчі 5 років відповідно до ступенів ризику піднаглядних суб’єктів та щорічно підлягає актуалізації із врахуванням його виконання у найближчому прогнозному періоді.


3. Довгостроковий план державного енергетичного контролю має містити загальну інформацію про структуру та організацію системи державного енергетичного контролю, зокрема:


1) стратегічні цілі такого плану та опис того, яким чином вони враховані під час визначення пріоритетів державного контролю та розподілу ресурсів для його виконання;


2) загальну організацію та управління державним контролем на центральному та інших рівнях, включаючи здійснення державного контролю окремих категорій потужностей;


3) системи контролю, які застосовуються у різних сферах, та координацію діяльності структурних підрозділів компетентного органу, його територіальних органів, відповідальних за здійснення державного контролю, а також інших органів виконавчої влади в установлених законом випадках;


4) здійснення планових заходів відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю та позапланових заходів державного контролю уповноваженими особами;


5) навчання персоналу, який здійснює державний контроль;


6) процедури, необхідні для здійснення державного контролю;


7) організацію та здійснення заходів екстреного контролю за дотриманням порядку експлуатації об’єкта енергетики, на якому відбулося технологічне порушення;


8) організацію взаємодії між компетентним органом, його територіальними органами, уповноваженими особами та іншими особами, яким надано повноваження щодо здійснення заходів державного енергетичного контролю;


9) актуалізації плану з врахуванням виконання його частини в найближчому прогнозному періоді.


4. До довгострокового плану державного енергетичного контролю вносяться зміни у разі:


1) зміни законодавства у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу;


2) появи загроз у забезпеченні енергетичної безпеки держави та належного захисту прав споживачів;


3) змін у структурі, управлінні або функціях органу державного енергетичного контролю.


5. Перегляд та внесення змін до довгострокового плану державного енергетичного контролю здійснюються не пізніше 60 днів з моменту виникнення обставин, зазначених у частині четвертій цієї статті.


6. Довгостроковий план базується на стратегії розвитку, яка затверджується Головою органу державного контролю за погодження з Міненерго.


Стаття 25. Щорічний план державного енергетичного контролю


1. Щорічний план державного енергетичного контролю на наступний рік розробляється органом державного контролю до 1 грудня поточного року та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу.


2. Щорічний план державного енергетичного контролю має відповідати довгостроковому плану державного енергетичного контролю та ґрунтуватися на ризик-орієнтованому підході.


3. Щорічний план державного енергетичного контролю може включати:


щорічний план здійснення планових заходів державного енергетичного контролю;


щорічний план здійснення моніторингу;


щорічний план здійснення аудиту (технічного).


4. Щорічний план державного енергетичного контролю переглядається одночасно з довгостроковим планом державного енергетичного контролю з урахуванням положень статті 24 цього Закону.

 

Стаття 26. Щорічний звіт про виконання довгострокового та щорічного планів державного енергетичного контролю 

 

1. Орган державного енергетичного контролю щороку звітує перед центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу, про стан виконання довгострокового та щорічного планів державного енергетичного контролю за попередній рік та оприлюднює звіт на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 1 березня наступного за звітним року.


2. Щорічний звіт повинен містити інформацію про:


1) зміни, внесені до довгострокового плану державного контролю протягом звітного року, їх причини та обґрунтування;


2) загальний аналіз результатів державного контролю та внутрішнього аудиту органу державного енергетичного контролю, проведених протягом звітного року;


3) характер та кількість встановлених випадків невідповідності;


4) заходи, у тому числі примусові, вжиті для виконання довгострокового плану державного контролю, та їх результати;


5) заходи, вжиті у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри (ризики, загрози тощо) щодо невідповідності.


Розділ V


ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

 

Стаття 27. Загальні положення  фінансування державного енергетичного контролю


1. Фінансування органу державного енергетичного контролю здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України.


2. Формування спеціального фонду здійснюється за рахунок:


1) плати за здійснення державного енергетичного контролю. Перелік документів, що надаються органом державного енергетичного контролю за результатами здійснення заходів державного енергетичного контролю на платній основі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу. Розмір плати за здійснення державного енергетичного контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;


2) інших надходжень, які формуються за рахунок:

обов’язкових відрахувань енергетичних компаній, визначених у статті 3 цього Закону, розмір, яких формується у відсотках до чистого доходу. Розмір плати визначається у відсотках до первісної вартості основних фондів, які обліковуються на балансі відповідного суб’єкта господарювання. Перелік енергетичних компаній, які сплачують обов’язкові відрахування, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу. Щорічна плата не може бути меншою 50 мінімальних заробітних плат, та здійснюється на початку бюджетного року, але не пізніше 30 червня поточного року. Порядок визначення розміру обов’язкових відрахувань енергетичних компаній затверджується Кабінетом Міністрів України;

плати за оренду майна відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».


3. Доходи, отримані у вигляді плати від енергетичних компаній та інших надходжень, зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності органу державного енергетичного контролю.

 

Стаття 28. Оплата праці працівників органу державного енергетичного контролю 


1. Оплата праці працівників органу державного енергетичного контролю повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов’язків та стимулювати сумлінну працю.


2. Умови оплати праці, надання відпусток, питання соціального захисту працівників органу державного енергетичного контролю визначаються Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


3. Оплата праці працівників органу державного енергетичного контролю здійснюється у межах затвердженого фонду оплати праці, який є обсягом коштів, отриманих у вигляді фінансування із Державного бюджету.


Додаткові стимулюючі виплати за рахунок власних надходжень (надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі - надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу), які заплановані відповідно до кошторису для використання під час розрахунків із заробітної плати з працівниками.


4. Рішення про встановлення додаткових стимулюючих виплат приймається Головою органу державного енергетичного контролю відповідно до затвердженого Положення про стимулюючі надбавки та з урахуванням особистого внеску в загальний результат роботи. Загальний розмір надбавок, які може отримати Голова та працівники органу державного енергетичного контролю за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.


Розділ VІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ


Стаття 29. Інформаційна політика державного енергетичного контролю 


1. Інформаційна політика державного енергетичного контролю - це сукупність напрямів і способів діяльності органу державного енергетичного контролю з одержання, використання, поширення та зберігання інформації щодо обліку і аналізу технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання.


2. Головними напрямами і способами інформаційної політики державного енергетичного контролю є:


забезпечення доступу громадян до інформації щодо обліку і аналізу технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання;


створення державної системи обліку і аналізу технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання інформації;


зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності;


забезпечення ефективного використання інформації щодо обліку і аналізу технологічних порушень в роботі енергетичного обладнання;


сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню державних інформаційних ресурсів енергетичного контролю;


створення загальної системи охорони інформації;


сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і гарантування інформаційного суверенітету України.


Стаття 30. Організація інформаційного обміну


1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу надають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу та органу державного енергетичного контролю інформацію, необхідну для здійснення ними функцій і повноважень, встановлених законодавством.


2. Оператор системи передачі зобов’язаний надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу, та органу державного енергетичного контролю інформацію, необхідну для здійснення ними законодавчо встановлених функцій та повноважень, у тому числі щодо:


технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;


оцінки технічного стану електроустановок для передачі електричної енергії;


обсягів капітального ремонту підстанційного обладнання електричних мереж об'єктів системи передачі;


обсягів технічного обслуговування ліній електропередавання оператора системи передачі;


виконання обсягів інвестиційних програм з нового будівництва, реконструкції та повної заміни обладнання електричних мереж.


3. Теплогенеруючі, теплотранспортуючі або теплопостачальні організації зобов’язані надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу, та органу державного енергетичного контролю інформацію, необхідну для здійснення ними законодавчо встановлених функцій та повноважень, у тому числі щодо:


технологічних порушень на об'єктах у сфері теплопостачання, які знаходяться в експлуатації;


оцінки технічного стану об'єктів у сфері теплопостачання;


обсягів капітального ремонту об'єктів у сфері теплопостачання;


обсягів технічного обслуговування об'єктів у сфері теплопостачання;


наявності пошкоджених об'єктів у сфері теплопостачання;


виконання обсягів інвестиційних програм з нового будівництва, реконструкції, модернізації та повної заміни обладнання та теплових мереж.


4. Орган державного енергетичного контролю під час здійснення державного енергетичного контролю має право одержувати від суб’єктів ринку природного газу, їх посадових осіб на письмовий запит безоплатно необхідну для виконання покладених на нього завдань інформацію з питань, що виникають під час здійснення державного енергетичного контролю, зокрема:


оцінки технічного стану об'єктів газової інфраструктури;


формування електронної бази геопросторових даних об'єктів газової інфраструктури;


паспортизації об'єктів газової інфраструктури та їх складових;


технологічних порушень на об'єктах газової інфраструктури, які знаходяться в експлуатації;


оснащення об'єктів газової інфраструктури та об’єктів споживачів природного газу засобами вимірювальної техніки, кількості проведених планових, позапланових та експертних повірок засобів вимірювальної техніки;


обсягів технічного обслуговування об'єктів газової інфраструктури, які знаходяться в експлуатації;


наявності пошкоджених газопроводів, об’єктів та споруд на них;


наявності діючих газопроводів та споруд на них газотранспортної системи, газорозподільних систем, які не мають власника;


забезпечення нормативного рівня надійності газопостачання споживачів.


5. Організація інформаційного обміну здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики, теплопостачання, на ринку природного газу.


Стаття 31. Автоматизована система енергетичного контролю 


1. Автоматизована система енергетичного контролю призначена для:


1) автоматизації планування та проведення заходів державного енергетичного контролю суб’єктів (об’єктів) електроенергетики;


2) автоматизації аналізу первинних та консолідованих даних за результатами здійснення заходів державного енергетичного контролю суб’єктів (об’єктів) електроенергетики;


3) автоматизації роботи, пов’язаної з:


підготовкою та формуванням приписів та інших розпорядчих документів;


контролем виконання приписів та інших розпорядчих документів;


обробкою результатів моніторингів діяльності учасників ринку електричної енергії, у сфері електроенергетики щодо безпеки постачання електричної енергії в Україні та технічних аудитів:


4) забезпечення належного обліку, зберігання та розповсюдження довідкової, нормативної та внутрішньої документації (електронних документів);


5) ведення бази даних енергетичного обладнання за відповідними показниками по суб’єктах енергетики.


2. Відомості, що містять інформацію з обмеженим доступом, до автоматизованої системи енергетичного контролю не вносяться.


3. Доступ до відомостей автоматизованої системи енергетичного контролю (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) здійснюється через мережу Інтернет та є відкритим і безоплатним.


4. Під час створення автоматизованої системи енергетичного контролю забезпечуються її сумісність і взаємодія з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.


5. Відомості, внесені до автоматизованої системи енергетичного контролю, захищаються відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.


6. Автоматизована система енергетичного контролю є об’єктом права державної власності.


7. Створення та функціонування автоматизованої системи енергетичного контролю забезпечує орган державного енергетичного контролю, який є її держателем.


8. Технічним адміністратором автоматизованої системи енергетичного контролю є державне унітарне підприємство, яке належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу та здійснює заходи з адміністрування і програмного супроводження автоматизованої системи енергетичного контролю, відповідає за збереження її даних, захищає їх від несанкціонованого доступу та знищення.


9. Порядок функціонування автоматизованої системи енергетичного контролю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики теплопостачання, на ринку природного газу.


Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.


2. Статтю 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною такого змісту:


«Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання, в електроенергетиці, на ринку природного газу здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про державний енергетичний контроль», «Про теплопостачання», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу».».


3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:


забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України                                                                                                                       В. ЗЕЛЕНСЬКИЙПояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Порівняльна таблиця

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux