• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Інформація про Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Держенергонагляду

Основні завдання та напрями діяльності Відділу

Основними завданнями Відділу є:

1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику Держенергонагляду відповідних пропозицій.

3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника Держенергонагляду та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

5. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

6. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку.

7. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

8. Забезпечення захисту працівників структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.

9. Інформування керівника Держенергонагляду, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

10. Підготовка проєктів наказів і доручень керівника Держенергонагляду з питань, що належать до компетенції Відділу.

Функції Відділу 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Держенергонагляді.

2. Розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в Держенергонагляді.

3. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду, підготовку заходів щодо їх усунення, вносить керівнику Держенергонагляду пропозиції щодо таких заходів.

4. Забезпечує підготовку Антикорупційної програми Держенергонагляду, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання.

5. Здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання Антикорупційної програми Держенергонагляду, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї за результатами такого періодичного перегляду.

6. Надає працівникам структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

7. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника Держенергонагляду та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

8. Забезпечує проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та готує довідку про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

9. Забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органах, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

10. Надає консультативну допомогу працівникам структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

11. Проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Держенергонагляді входять (входили) до складу утвореної в Держенергонагляді конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

12. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

13. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

14. Надає працівникам Держенергонагляду або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.

15. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

16. Інформує керівника Держенергонагляду, Національне агентство з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»  працівниками Держенергонагляду та його територіальних органів.

17. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення посадовими чи службовими особами Держенергонагляду корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

18. Повідомляє у письмовій формі керівника Держенергонагляду про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Держенергонагляду з метою забезпечення дотримання Держенергонаглядом вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 65 Закону України «Про запобігання корупції».

19. Інформує Національне агентство з питань запобігання корупції у разі ненаправлення Управлінням по роботі з персоналом Держенергонагляду завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до наказу про накладення (скасування наказу про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

20. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідування, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції.

21. Веде облік працівників структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

22. Візує проєкти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.

23. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

24. Щопівроку надає Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію щодо діяльності Відділу та інформацію щодо Відділу.

Відділ надає до 10 лютого та до 10 серпня звітного року зведену інформацію щодо діяльності Відділу та щодо Відділу до Національного агентства з питань запобігання корупції в розрізі апарату Держенергонагляду та його територіальних органів.

25. Щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства з питань запобігання корупції інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону України «Про запобігання корупції».

26. Забезпечує адміністрування розділу з питань запобігання корупції на офіційному вебпорталі Держенергонагляду.

27. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших державних органів влади, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

28. Готує матеріали керівнику Держенергонагляду для участі у засіданнях і нарадах комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Відділу.

29. Розглядає депутатські запити та звернення, звернення від фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу.

30. Розглядає та погоджує в межах компетенції проєкти наказів, підготовлених самостійними структурними підрозділами апарату Держенергонагляду.

31. Виконує інші функції відповідно до доручень керівника Держенергонагляду і покладених на Відділ завдань.

Покладання на Відділ обов’язків, що не належать до його компетенції, не допускається.

Повноваження Відділу

1. Витребувати відповідно до пункту 1 частини другої статті 539 Закону України «Про запобігання корупції» від інших самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії.

2. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника Держенергонагляду та його заступників.

3. Звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції  щодо порушених прав викривача, його близьких осіб.

4. Виконувати інші визначені Законом України «Про запобігання корупції» повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод.

5. Отримувати від посадових та службових осіб самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень.

6. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Держенергонагляд, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

7. Брати участь та проводити для працівників самостійних  структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції.

8. Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

9. Вносити подання керівнику Держенергонагляду про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів.

10. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів Держенергонагляду та надавати інформацію про них керівнику Держенергонагляду.

11. Інформувати керівника Держенергонагляду про покладення на Відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Відділу необхідних матеріалів центральних органів виконавчої влади.

12. Скликати наради та утворювати робочі групи.

13. Залучати в установленому порядку спеціалістів інших самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду та його територіальних органів для належного виконання поставлених завдань.

14. Брати участь за дорученням керівника Держенергонагляду у роботі колегій, науково-технічних рад та дорадчих органів інших центральних органів виконавчої влади.

15. Брати участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад з питань, що належать до компетенції Відділу.

16. Представляти Держенергонагляд за дорученням керівника Держенергонагляду в державних органах, центральних органах виконавчої влади, у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux