• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Положення про колегію Держенергонагляду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

енергетичного нагляду України

28.08.2021 року № 183

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Державної інспекції енергетичного нагляду України

 

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначаються загальні засади утворення і діяльності колегії Державної інспекції енергетичного нагляду України.

1.2. Колегія Державної інспекції енергетичного нагляду України (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної інспекції енергетичного нагляду України (далі - Держенергонагляд), та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Держенергонагляду.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77, наказами Держенергонагляду, Регламентом роботи Державної інспекції енергетичного нагляду України, затвердженим наказом Державної інспекції енергетичного нагляду України від 16 жовтня 2020 № 192 та цим Положенням.

1.4. Рішення про утворення колегії приймається керівником Держенергонагляду.

II. Функції колегії 

2. Основними функціями колегії є:

2.1. Обговорення та прийняття рішень щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Держенергонагляду.

2.2. Розгляд пропозицій щодо:

2.2.1. Удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Держенергонагляду;

2.2.2. Забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

2.2.3. Розширення міжнародного співробітництва у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

2.2.4. Формування та реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

2.3. Обговорення прогнозів і програм соціально-економічного розвитку в сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, інших державних програм та визначення шляхів їх реалізації;

2.4. Розгляд питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення недоліків;

2.5. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності Держенергонагляду;

2.6. Аналіз стану роботи Держенергонагляду з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

2.7. Розгляд результатів роботи апарату Держенергонагляду та його територіальних органів;

2.8. Аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни в Держенергонагляді;

2.9. Розгляд інших питань, пов’язаних з реалізацією завдань, покладених на Держенергонагляд.

ІІІ. Склад колегії

3.1. До складу колегії входять керівник Держенергонагляду, заступники Голови Держенергонагляду, керівники самостійних структурних підрозділів апарату та територіальних органів Держенергонагляду, інші посадові особи Держенергонагляду.

3.2. Кількісний та персональний склад колегії Держенергонагляду визначається керівником Держенергонагляду та затверджується наказом Держенергонагляду.

3.3. У разі потреби до складу колегії в установленому порядку можуть бути включені: посадові особи Міністерства енергетики України, визначені міністром енергетики України, представники інших державних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських об’єднань, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

IV. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на квартал, позапланові – у міру потреби. Голова колегії може визначати іншу періодичність проведення засідань колегії.

В особливих випадках, за рішенням Голови колегії засідання колегії може бути скликане невідкладно.

Можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, засідання за допомогою відеозв’язку, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її Головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії.

Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її Голови не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання.

Дата, час, місце проведення та проєкт порядку денного засідання колегії визначаються Головою колегії.

4.3. Підготовка проєкту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється структурним підрозділом, який відповідає за аналітично-організаційну роботу, взаємодію з громадськістю та ЗМІ, який не пізніше ніж за п’ять днів до засідання подає його Голові колегії для погодження. Після погодження проєкту денного він доводиться до членів колегії.

4.4. На розгляд колегії подаються:

проєкт порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проєкт рішення колегії;

список членів колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.5. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три робочих дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

4.6. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали, структурному підрозділу, який відповідає за аналітично-організаційну роботу, взаємодію з громадськістю та ЗМІ, не пізніше ніж за сім робочих днів до чергового засідання.

Структурний підрозділ, який відповідає за аналітично-організаційну роботу, взаємодію з громадськістю та ЗМІ, контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.7. Керівники структурних підрозділів та територіальних органів Держенергонагляду відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших членів колегії залучених до підготовки необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде її Голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника Держенергонагляду.

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

5.3. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови колегії.

Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.4. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.5. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

5.6. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

5.7. Голова колегії заздалегідь приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.8. Після засідання колегії структурний підрозділ, який відповідає за аналітично-організаційну роботу, взаємодію з громадськістю та ЗМІ, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою колегії не встановлено інший строк) проєкт рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Держенергонагляду, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд Голови колегії.

5.9. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держенергонагляду.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держенергонагляду його територіальних органів в частині, що їх стосується.

5.10. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Держенергонагляду забезпечує структурний підрозділ, який відповідає за аналітично-організаційну роботу, взаємодію з громадськістю та ЗМІ.

5.11. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у структурному підрозділі, який відповідає за аналітично-організаційну роботу, взаємодію з громадськістю та ЗМІ.

5.12. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Держенергонаглядом в частині визначення відповідальних із числа структурних підрозділів Держенергонагляду за проведення матеріально-технічного забезпечення засідань колегії.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії 

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється Сектором контролю.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.


Начальник Управління правового забезпечення

 Наталія КРАЩЕНКО

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux